Haku
Siirtohaku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
4 (0)

Siirtovalinnassa valitaan sosiaalitieteiden kandiohjelmaan enintään 4 uutta opiskelijaa.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

 1. sinulla on voimassa oleva suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeus
 2. toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
 3. olet suorittanut sosiaalitieteiden kandiohjelman jonkin tieteenalan tai sen samansisältöisen lähialan yliopistotasoiset 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot vähintään arvosanalla 3,5/5 tai sosiaalitieteiden kandiohjelman 25 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden vähintään arvosanalla 3,5/5. Opintojen tulee olla sosiaalitieteiden kandiohjelman opetussuunnitelman mukaisia tai niitä vastaavia
 4. olet suorittanut 15-35 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvia yliopistotasoisia opintoja
 5. olet suorittanut lain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaiset, korkeakoulututkintoon vaadittavat vieraan kielen sekä toisen kotimaisen kielen opinnot (tekstin ymmärtäminen ja suullinen taito)

Valinnan edellytyksenä olevat opinnot tulee olla suoritettuina ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkinnät (kohdat 3 ja 4) hakuajan päättymiseen mennessä 16.5.2018. Valinnan edellytyksenä vaadittujen kohdan 3) opintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3,5/5. Lisäksi hakuperusteena olevien opintojen tulee vastata sisällöltään ja tasoltaan sosiaalitieteiden kandiohjelman voimassaolevaa opetussuunnitelmaa.

Valinnassa otetaan huomioon opintomenestys valinnan edellytyksenä olevissa opinnoissa (kohdat 3 ja 4). Valinnassa huomioidaan ainoastaan vaaditut opinnot ja opintokokonaisuudet. Vaadittujen opintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut opinnot eivät vaikuta valintaan.

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot laskennallisessa opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Va­lin­ta

Valinnassa vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • opintojen sisällöllinen vastaavuus suhteessa hakukohteena olevan kandiohjelman voimassaolevaan opetussuunnitelmaan
 • tutkinnon suorittamisen perusteena olevan opiskeluoikeuden jäljellä oleva aika.
 • valinnan edellytyksenä vaadittujen opintojen opintomenestys
 • haussa vaadittujen opintojen suorittaminen suhteessa niihin käytettyyn opintoaikaan

Mikäli useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Ne hakijat, joilla on riittävä määrä opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseen ja joiden opintojen katsotaan olevan sisällöltään riittävän vastaavat sosiaalitieteiden kandiohjelman opetussuunnitelman kanssa, asetetaan järjestykseen vaadittujen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan. Mahdollisessa tasatilanteessa ratkaistaan hakijoiden järjestys ensisijaisesti kohdassa 3) vaadittujen opintojen painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti kohdassa 4) vaadittujen opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla on useampia hakijoita tasatilanteessa, niin valitaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään samantasoinen tutkinnon suoritusoikeus kuin se oikeus, millä hait:

 • jos sinulla on oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, saat oikeuden valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamiseen.
 • jos sinulla on oikeus ainoastaan alempaan korkeakoulututkintoon, saat oikeuden valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnonsuoritusoikeutesi päättyy siinä korkeakoulussa tai muussa Helsingin yliopiston tiedekunnassa/koulutusohjelmassa, jonka perusteella olet hakenut kun otat vastaan uuden tutkinnon suoritusoikeuden. Tutkinnonsuoritusoikeutesi siirtyy Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Myönnettävän tutkinnonsuorittamisoikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan.

Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille.

Opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus koulutusohjelmassa ilman opintosuuntaa. Opiskelijat sijoitetaan opintosuuntiin myöhemmin opintojen aikana erikseen määritettävien kriteerien ja kiintiöiden perusteella riippumatta aiemmin suoritetuista opinnoista (ks. pääaineen tai erikoistumisalan valinta koulutuksen kuvaus -välilehdellä). Opinto-oikeuden saaminen koulutusohjelmassa ei takaa opinto-oikeuden saamista juuri haluamaasi opintosuuntaan.

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku –palvelussa viimeistään 28.6.2018. Katso täältä mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Voit hakea siirtohaussa, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa. Voit hakea siirtohaussa myös, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto Helsingin yliopiston toisessa tiedekunnassa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Tarvittavat liitteet

Pa­kol­li­set liit­teet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • virallinen opintosuoritusote

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta.

Toimitettava viimeistään 30.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Koskee sosiaalityön opintosuuntaa:

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140