Haku
Siirtohaku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
10 (0)

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

 • sinulla on voimassa oleva suomalaisen alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus 
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
 • osoitat tarvittaessa kielitaitosi
 • olet suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa ja
 • suoritat hyväksytysti aineenopettajan valintakokeen

Valintakokeesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot laskennallisessa opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta.

Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä eivätkä ne saa olla hakuajan päättyessä yli 3 vuotta vanhoja.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Va­lin­ta

Hyväksymiseen vaikuttavat:

 • aiempien opintosuoritusten määrä, arvosanataso ja opintosuunnitelma

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan hakevan on osoitettava hakuvaiheessa myös riittävä kotimaisen kielen taito jollakin rehtorin päätöksessä HY/219/00.00.06.00/2017 mainitulla tavalla. Hakijoilta, jotka osoittavat kielitaidon HY:n tai jonkin muun suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, edellytetään kuitenkin rehtorin päätöksestä poiketen HY:n kielipalveluiden kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Lisätietoa kielitaidon todentamisesta.

Mikäli useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään saman tasoinen tutkinnon suoritusoikeus kuin se oikeus, millä hait:

 • Jos sinulla on oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, saat oikeuden luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintojen suorittamiseen.
 • Jos sinulla on oikeus ainoastaan alempaan korkeakoulututkintoon, saat oikeuden luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnonsuoritusoikeutesi päättyy siinä korkeakoulussa tai muussa Helsingin yliopiston tiedekunnassa / koulutusohjelmassa, jonka perusteella olet hakenut kun otat vastaan uuden tutkinnon suoritusoikeuden. Tutkinnonsuoritusoikeutesi siirtyy Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Myönnettävän tutkinnonsuorittamisoikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan. 

Mikäli olemassa oleva tutkinnonsuorittamisoikeutesi on Helsingin yliopiston toisen tiedekunnan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon, sinulle ei myönnetä uutta tutkinnonsuoritusoikeutta, vaan olemassa olevan tutkinnonsuoritusoikeutesi sisältöä muutetaan tiedekunnan ja koulutusohjelman osalta. Koska tutkinnonsuoritusoikeuden sisältö vaihtuu, menetät samalla oikeutesi suorittaa tutkinnon alkuperäisessä tiedekunnassasi. Enimmäisopiskeluaika määräytyy siis olemassa olevan tutkinnonsuoritusoikeutesi mukaan.

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.2018.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Voit hakea siirtohaussa, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa. Voit hakea siirtohaussa myös, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto Helsingin yliopiston toisessa tiedekunnassa tai 1.8.2017 aloittaneessa koulutusohjelmassa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos haet Helsingin yliopistossa sinulla jo olevan ennen 1.8.2017 myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden siirtoa, huomaathan, että tutkinnonsuoritusoikeuden siirron kautta joudut siirtymään uuteen tutkintojärjestelmään. Jos haluat jatkaa vanhassa tutkintojärjestelmässä, et voi hakea tässä siirtohaussa. Mikäli siirron perusteena oleva tutkinnonsuoritusoikeutesi on ollut matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, katso lisätietoja koulutusohjelman vaihdosta yliopiston intranet Flammasta.

Aineenopettajan valintakoe

Yleistä tietoa aineenopettajan valintakokeesta

Aineenopettajan valintakoe on ryhmä- tai yksilöhaastattelu. Haastattelun apuna saatetaan käyttää materiaalia, joka jaetaan haastattelun alussa. Haastattelun kesto on 20 minuuttia. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja koulutettavuutta.

Hakijat kutsutaan aineenopettajan valintakokeeseen.  

Tullaksesi valituksi sinun on suoritettava aineenopettajan valintakoe. Jos sinulla kuitenkin on pedagogisten opintojen suoritusoikeus toisessa yliopistossa, voit hakea vapautusta aineenopettajan valintakokeesta ja pedagogisten opintojen suoritusoikeuden siirtämistä Helsingin yliopistoon. Lisäksi, mikäli olet jo suorittanut pedagogiset opinnot, sinun ei tarvitse suorittaa aineenopettajan valintakoetta.

Valintakokeen kieli

Aineenopettajan valintakoe pidetään joko suomeksi tai ruotsiksi. Sinun tulee valita haastattelun kieli hakulomakkeella.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Koe pisteytetään asteikolla 0–150 pistettä. Kokeessa arvioitavat osa-alueet ovat:

 1. motivoituneisuus,
 2. sitoutuneisuus sekä
 3. koulutettavuus.

Jokainen osa-alue arvioidaan asteikolla 0–50 pistettä siten, että kumpikin arvioitsija arvioi jokaisen osa-alueen asteikolla 0–25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi aineenopettajan koulutukseen, hakijan on saatava kokeesta vähintään 60 pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 15 pistettä.

Molempien arvioitsijoiden täytyy lisäksi puoltaa hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi aineenopettajan koulutukseen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten aineenopettajan valintakokeessa toimitaan.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos arvelet tarvitsevasi valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan.

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa.

Huomioithan, että erityisjärjestelyjä Helsingin yliopistossa on haettava viimeistään 28.3.2018 klo 15.00.

Lisätietoa: ohjeet eritysjärjestelyjen hakemiseksi

Valintakokeen aika ja paikka

Aineenopettajan valintakokeeseen kutsutun on ilmoittauduttava koepaikalla kutsussa mainittuna aikana. Mikäli hakija ei osallistu kokeeseen, häntä ei voida hyväksyä aineenopettajan koulutukseen tässä valinnassa.

Valintakoe järjestetään Helsingissä. Kokeen täsmällinen paikka ja aika ilmoitetaan valintakoekutsussa. Tarkka paikka ilmoitetaan keväällä 2018 myös Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulta.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Aika
5.6.2018, 08:006.6.2018, 17:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • virallinen opintosuoritusote
 • opintosuunnitelma
 • todistus kielitaidosta

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta.

Tietoa kielitaidon osoittamisesta.

Opintosuunnitelma

Hakemukseen tulee liittää opintosuunnitelma, johon tulee sisällyttää:

 • arvioitu opiskeluaika
 • aiottu tutkinnon rakenne: koulutusohjelma/pääaine, erikoistumislinja sekä sivuaineet ja muut opinnot ja näiden laajuus aineittain
 • aiemmat opinnot ja/tai työkokemus, jotka tukevat opiskelua valitussa pääaineessa, sekä
 • perustelut hakemukselle.

Opintosuunnitelman tekemisessä käytetään apuna matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opasta ja haettavan koulutusohjelman opetusohjelmaa (https://weboodi.helsinki.fi tai https://courses.helsinki.fi/fi/search).

Toimitettava viimeistään 30.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140