Haku
Siirtohaku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
10 (0)

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

 • sinulla on voimassa oleva suomalaisen alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
 • olet suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa matemaattisten tieteiden kandiohjelmaan soveltuvia opintoja vähintään 60 op, joista vähintään 25 op on matemaattisten tieteiden kandiohjelman tieteenalan perusopintoja

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot laskennallisessa opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta.

Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä eivätkä ne saa olla hakuajan päättyessä yli 3 vuotta vanhoja.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Va­lin­ta

Hyväksymiseen vaikuttavat:

 • aiempien opintosuoritusten määrä, arvosanataso ja opintosuunnitelma

Mikäli useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään samantasoinen tutkinnon suoritusoikeus kuin se oikeus, millä hait:

 • Jos sinulla on oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, saat oikeuden luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintojen suorittamiseen.
 • Jos sinulla on oikeus ainoastaan alempaan korkeakoulututkintoon, saat oikeuden luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnonsuoritusoikeutesi päättyy siinä korkeakoulussa tai muussa Helsingin yliopiston tiedekunnassa / koulutusohjelmassa, jonka perusteella olet hakenut kun otat vastaan uuden tutkinnon suoritusoikeuden. Tutkinnonsuoritusoikeutesi siirtyy Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Myönnettävän tutkinnonsuorittamisoikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan. 

Mikäli olemassa oleva tutkinnonsuorittamisoikeutesi on Helsingin yliopiston toisen tiedekunnan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon, sinulle ei myönnetä uutta tutkinnonsuoritusoikeutta, vaan olemassa olevan tutkinnonsuoritusoikeutesi sisältöä muutetaan tiedekunnan ja koulutusohjelman osalta. Koska tutkinnonsuoritusoikeuden sisältö vaihtuu, menetät samalla oikeutesi suorittaa tutkinnon alkuperäisessä tiedekunnassasi. Enimmäisopiskeluaika määräytyy siis olemassa olevan tutkinnonsuoritusoikeutesi mukaan.

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.2018.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Voit hakea siirtohaussa, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa. Voit hakea siirtohaussa myös, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto Helsingin yliopiston toisessa tiedekunnassa tai 1.8.2017 aloittaneessa koulutusohjelmassa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos haet Helsingin yliopistossa sinulla jo olevan ennen 1.8.2017 myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden siirtoa, huomaathan, että tutkinnonsuoritusoikeuden siirron kautta joudut siirtymään uuteen tutkintojärjestelmään. Jos haluat jatkaa vanhassa tutkintojärjestelmässä, et voi hakea tässä siirtohaussa. Mikäli siirron perusteena oleva tutkinnonsuoritusoikeutesi on ollut matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, katso lisätietoja koulutusohjelman vaihdosta yliopiston intranet Flammasta.    

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • virallinen opintosuoritusote
 • opintosuunnitelma

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta.

Opin­to­suun­ni­tel­ma

Hakemukseen tulee liittää opintosuunnitelma, johon tulee sisällyttää:

 • arvioitu opiskeluaika
 • aiottu tutkinnon rakenne: koulutusohjelma/pääaine, erikoistumislinja sekä sivuaineet ja muut opinnot ja näiden laajuus aineittain
 • aiemmat opinnot ja/tai työkokemus, jotka tukevat opiskelua valitussa pääaineessa, sekä
 • perustelut hakemukselle.

Opintosuunnitelman tekemisessä käytetään apuna matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opasta ja haettavan koulutusohjelman opetusohjelmaa (https://weboodi.helsinki.fi tai https://courses.helsinki.fi/fi/search).

Toimitettava viimeistään 30.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140