Hakeminen

Siirtohaku, kemian kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Yliopistojen siirtohaku kevät 2019
Hakuaika
2.5.2019, 08:0016.5.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
10 (0)

Voit hakea siirtohaussa tähän hakukohteeseen, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto

 • jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa tai
 • Helsingin yliopistossa toisessa tiedekunnassa (pl. bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta), ja haluat vaihtaa koulutusohjelmaa (*).

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

(*) Jos opiskelet Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tai bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa, ja haluat siirtyä kemian kandiohjelmaan, et voi hakea siirtohaussa, vaan sinun tulee hakea suoraan matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta koulutusohjelman vaihtoa. Lisätietoja saat Opiskelijan ohjeista tai Kumpulan opiskelijapalveluista.

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

 1. Sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus suomalaisessa korkeakoulussa (**).
 2. Olet suorittanut tai suoritat kandiohjelman edellyttämät opinnot viimeistään 16.5.2019 mennessä. Vaadittavista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.

(**) Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistolla/toisessa Helsingin yliopiston koulutusohjelmassa tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistolla/uudessa koulutusohjelmassa tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät hakemuksen Opintopolussa hakuajan (2.5.2019–16.5.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakemuksen jätettyäsi.
 • olet suorittanut vähintään alla kuvatut hakuperusteopinnot.

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

 • kemian kandiohjelmaan soveltuvia opintoja vähintään 60 op, joista vähintään 25 op on kemian kandiohjelman tieteenalan perusopintoja.

Hakuperusteopintojen (vähintään 60 op) tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen (16.5.2019) mennessä. Opinnot, joiden perusteella haet, eivät saa hakuajan päättyessä olla yli 3 vuotta vanhoja.

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot ilman lisäaikaa.

 • Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta opintojen etenemistahdin ollessa 60 op/vuosi.
 • Jos olet aloittanut opintosi ennen lukuvuotta 2005–2006, kyseinen suoritusaikaehto ei koske sinua.

Valintamenettely

Vähimmäisehdot täyttäneet hakemukset arvioidaan ja asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen seuraavilla perusteilla:

 • aiempien opintosuoritusten määrä
 • aiempien opintosuoristusten arvosanataso
 • opintosuunnitelma.

Opiskelijoita voidaan ottaa myös enemmän kuin hakukohteen kiintiöksi on ilmoitettu.

Huomaathan, että ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään tutkinnonsuoritusoikeus saman tasoiseen tai saman tasoisiin tutkintoihin kuin minkä perusteella hait:

 • Jos sinulla on oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, saat oikeuden luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kemian kandiohjelmassa. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon sinulla on oikeus jatkaa maisteriopintoihin.
 • Jos sinulla on oikeus ainoastaan alempaan korkeakoulututkintoon, saat oikeuden luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kemian kandiohjelmassa.

Jos sinut valitaan ja otat tarjotun opiskelupaikan vastaan, päättyy tutkinnonsuoritusoikeutesi siinä korkeakoulussa tai muussa Helsingin yliopiston tiedekunnassa/koulutusohjelmassa, jonka perusteella olet hakenut. Jos haet ennen 1.8.2017 myönnetyn Helsingin yliopistolla olevan tutkinnonsuoritusoikeuden siirtoa, joudut samalla siirtymään uuteen tutkintojärjestelmään. Jos haluat jatkaa vanhassa tutkintojärjestelmässä, et voi hakea tässä siirtohaussa.

Myönnettävän tutkinnonsuorittamisoikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallinen opintosuoritusote
 • opintosuunnitelma, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle
 1. Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta.

Opin­to­suun­ni­tel­ma

Hakulomakkeelle tulee kirjoittaa opintosuunnitelma, johon tulee sisällyttää:

 • arvioitu opiskeluaika
 • aiottu tutkinnon rakenne: koulutusohjelma/pääaine, erikoistumislinja sekä sivuaineet ja muut opinnot ja näiden laajuus aineittain
 • aiemmat opinnot ja/tai työkokemus, jotka tukevat opiskelua valitussa pääaineessa sekä
 • perustelut hakemukselle.

Opintosuunnitelman tekemisessä käytetään apuna matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opasta ja haettavan koulutusohjelman opetusohjelmaa (https://weboodi.helsinki.fi tai https://courses.helsinki.fi/fi/search).

Toimitettava viimeistään 31.5.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140