Hakeminen

Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Yliopistojen siirtohaku kevät 2019
Hakuaika
2.5.2019, 08:0016.5.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
2 (0)

Voit hakea siirtohaussa tähän hakukohteeseen, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi tai sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto

 • jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa tai
 • Helsingin yliopistossa toisessa tiedekunnassa, ja haluat vaihtaa koulutusohjelmaa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

 1. Sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus suomalaisessa korkeakoulussa (*).
 2. Olet suorittanut tai suoritat kandiohjelman edellyttämät opinnot viimeistään 16.5.2019 mennessä. Vaadittavista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.
 3. Sinulla on riittävä suomen kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

(*) Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistolla/toisessa Helsingin yliopiston koulutusohjelmassa tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistolla/uudessa koulutusohjelmassa tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät hakemuksen Opintopolussa hakuajan (2.5.2019–16.5.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakemuksen jätettyäsi.
 • olet suorittanut vähintään alla kuvatut hakuperusteopinnot.

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

 • kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1–5, entinen hyvät tiedot)
 • nykyisen koulutusohjelmasi perusopinnot (25 op), mikäli kyseessä on eri aine kuin kasvatustiede

Hakuperusteopintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen (16.5.2019) mennessä ja opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä.

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot ilman lisäaikaa.

 • Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta opintojen etenemistahdin ollessa 60 op/vuosi.
 • Jos olet aloittanut opintosi ennen lukuvuotta 2005–2006, kyseinen suoritusaikaehto ei koske sinua.

Valintamenettely

Vähimmäisehdot täyttäneet hakemukset arvioidaan ja asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen

 • ensisijaisesti kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen aineopintojen kokonaisarvosanan perusteella
 • toissijaisesti perusopintojen kokonaisarvosanan perusteella
 • kolmanneksi aineopintoihin sisältyvän proseminaarin tai vastaavan tutkielman arvosanan perusteella ja
 • neljänneksi suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärän perusteella.

Jos opintokokonaisuus on arvioitu arvosanalla ”hyväksytty”, se muutetaan arvosanaksi 3.

Siirtohaussa kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntaan (suomenkielinen) voidaan valita enintään 2 uutta opiskelijaa.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään tutkinnonsuoritusoikeus saman tasoiseen tai saman tasoisiin tutkintoihin kuin minkä perusteella hait:

 • Jos sinulla on oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, saat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kasvatustieteiden kandiohjelmassa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnassa (suomenkielinen). Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon sinulla on oikeus jatkaa maisteriopintoihin.
 • Jos sinulla on oikeus ainoastaan alempaan korkeakoulututkintoon, saat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kasvatustieteiden kandiohjelmassa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnassa (suomenkielinen).

Jos sinut valitaan ja otat tarjotun opiskelupaikan vastaan, päättyy tutkinnonsuoritusoikeutesi siinä korkeakoulussa tai muussa Helsingin yliopiston tiedekunnassa, jonka perusteella olet hakenut. Jos haet ennen 1.8.2017 myönnetyn Helsingin yliopistolla olevan tutkinnonsuoritusoikeuden siirtoa, joudut samalla siirtymään uuteen tutkintojärjestelmään.

Myönnettävän opinto-oikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 1. Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta.
 2. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

 

Toimitettava viimeistään 31.5.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140