Haku
Siirtohaku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
2 (0)

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla on voimassa oleva suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeus
  • olet suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1–5, entinen hyvät tiedot)
  • olet suorittanut nykyisen koulutuksesi tai opintosuuntasi pääaineen perusopinnot (25 op), mikäli kyseessä on eri aine kuin kasvatustiede. 
  • osoitat osaavasi suomea tai ruotsia rehtorin päätöksen HY/219/00.00.06.00/2017 mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

HUOM! Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen 16.5.2018 mennessä ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkintä. Opintokokonaisuuksiin sisältyvien irrallisten opintojaksojen suoritus ei riitä.

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot laskennallisessa opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten on 5 + 2 vuotta.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin uusi tutkinnonsuoritusoikeus tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Va­lin­ta

Ne hakijat, joilla on riittävä määrä opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseen, asetetaan järjestykseen ensisijaisesti kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen aineopintojen kokonaisarvosanan perusteella, toissijaisesti perusopintojen kokonaisarvosanan perusteella, kolmanneksi aineopintoihin sisältyvän proseminaarin tai vastaavan tutkielman arvosanan perusteella ja neljänneksi suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärän perusteella.

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään oikeus kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintojen suorittamiseen. Samalla opinto-oikeutesi päättyy siinä korkeakoulussa, jonka tutkinnonsuoritusoikeuden perusteella olet hakenut. Myönnettävän opinto-oikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Voit hakea siirtohaussa, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa alempi että ylempi korkeakoulututkinto jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa. Voit hakea siirtohaussa myös, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa tutkinto Helsingin yliopiston toisessa tiedekunnassa.

Kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan (suomenkielinen) siirtohaussa voidaan valita enintään 2 henkilöä.

Et voi hakea siirtohaussa pelkkien ammattikorkeakouluopintojen perusteella.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallinen opintosuoritusote
  • todistus kielitaidosta

1)      Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2)      Sinun on osoitettava kielitaitosi joko suomen tai ruotsin kielestä. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

Toimitettava viimeistään 30.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140