Haku
Siirtohaku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
5 (0)

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • sinulla on voimassa oleva suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeus lastentarhanopettajan koulutuksessa
  • olet suorittanut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1–5, entinen hyvät tiedot)
  • osoitat osaavasi suomea tai ruotsia rehtorin päätöksen HY/219/00.00.06.00/2017 mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”
  • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

HUOM! Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen 16.5.2018 mennessä ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkintä. Opintokokonaisuuksiin sisältyvien irrallisten opintojaksojen suoritus ei riitä.

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin tutkinnon (180 op) laskennallisessa opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 + 1 vuotta.

Va­lin­ta

Ne hakijat, joilla on riittävä määrä opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseen, asetetaan järjestykseen ensisijaisesti kasvatustieteen aineopintojen kokonaisarvosanan perusteella, toissijaisesti perusopintojen kokonaisarvosanan perusteella, kolmanneksi aineopintoihin sisältyvän proseminaarin tai vastaavan tutkielman arvosanan perusteella ja neljänneksi suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärän perusteella.

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään oikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamiseen. Samalla opinto-oikeutesi päättyy siinä korkeakoulussa, jonka tutkinnonsuoritusoikeuden perusteella olet hakenut. Myönnettävän opinto-oikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Voit hakea siirtohaussa, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopiston lastentarhanopettajan koulutuksessa.

Kasvatustieteiden kandiohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan (suomenkielinen) siirtohaussa voidaan valita enintään 5 henkilöä.

Et voi hakea siirtohaussa pelkkien ammattikorkeakouluopintojen perusteella.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallinen opintosuoritusote
  • todistus kielitaidosta

1)      Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

Sinun on osoitettava kielitaitosi joko suomen tai ruotsin kielestä. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

Toimitettava viimeistään 30.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140