Hakeminen

Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Yliopistojen siirtohaku kevät 2019
Hakuaika
2.5.2019, 08:0016.5.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
3 (0)

Voit hakea siirtohaussa tähän hakukohteeseen, jos sinulla on hakuajan päättyessä oikeus suorittaa sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto jossakin muussa suomalaisessa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa ja opintosuuntasi/pääaineesi on erityispedagogiikka. Sinulla tulee lisäksi olla kotiyliopistossasi opinto-oikeus erityisopettajan kelpoisuuden antavien opintojen suorittamiseen.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

 1. Sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus suomalaisessa korkeakoulussa ja opintosuuntasi/pääaineesi on erityispedagogiikka (*).
 2. Sinulla on kotiyliopistossasi opinto-oikeus erityisopettajan kelpoisuuden antavien opintojen suorittamiseen.
 3. Olet suorittanut tai suoritat kandiohjelman edellyttämät opinnot viimeistään 16.5.2019 mennessä. Vaadittavista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.
 4. Sinulla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

(*) Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen pitää olla kesken hakuaikana ja vielä siinä vaiheessa, kun tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistolla tulee voimaan. Mikäli siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkinto valmistuu ennen kuin tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistolla tulee voimaan, tulee tutkinnonsuoritusoikeutta hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät hakemuksen Opintopolussa hakuajan (2.5.2019–16.5.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakemuksen jätettyäsi.
 • olet suorittanut vähintään alla kuvatut hakuperusteopinnot.

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

 • erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (60 op) vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1–5, entinen hyvät tiedot).

Hakuperusteopintojen (vähintään 60 op) tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen (16.5.2019) mennessä ja opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä.

Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot ilman lisäaikaa.

 • Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 + 2 vuotta opintojen etenemistahdin ollessa 60 op/vuosi.
 • Jos olet aloittanut opintosi ennen lukuvuotta 2005–2006, kyseinen suoritusaikaehto ei koske sinua.

Valintamenettely

Vähimmäisehdot täyttäneet hakemukset arvioidaan ja asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen

 • ensisijaisesti erityispedagogiikan aineopintojen kokonaisarvosanan perusteella
 • toissijaisesti perusopintojen kokonaisarvosanan perusteella
 • kolmanneksi aineopintoihin sisältyvän proseminaarin tai vastaavan tutkielman arvosanan perusteella ja
 • neljänneksi suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärän perusteella.

Jos opintokokonaisuus on arvioitu arvosanalla ”hyväksytty”, se muutetaan arvosanaksi 3.

Siirtohaussa kasvatustieteiden kandiohjelman erityispedagogiikan opintosuuntaan voidaan valita enintään 3 uutta opiskelijaa.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, sinulle myönnetään oikeus kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintojen suorittamiseen erityispedagogiikan opintosuunnassa.

Jos sinut valitaan ja otat tarjotun opiskelupaikan vastaan, päättyy tutkinnonsuoritusoikeutesi siinä korkeakoulussa, jonka perusteella olet hakenut.

Myönnettävän opinto-oikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä täyden lain salliman opintojen suoritusajan.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 1. Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta.
 2. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

 

Toimitettava viimeistään 31.5.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140