Haku
Siirtohaku, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
1 (0)

Opiskeluoikeuden siirtämistä koskeva hakuaika alkaa 2.5.2018 klo 8.00 ja päättyy 16.5.2018 klo 15.00.


Valintaperusteet

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta voi harkintansa mukaan hyväksyä ilman valintakoetta opiskelijakseen toiseen suomalaisen yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan valintakokeen kautta hyväksytyn opiskelijan, jos hänellä on tiedekunnan riittäväksi katsoma opintomenestys. Lisäksi edellytetään, että tämä toinen tiedekunta ottaa samalla opiskelijakseen vastaavassa opintovaiheessa olevan Helsingin yliopiston opiskelijan.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

 • Siirtoa hakevan opiskelijan tulee itse osoittaa Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vastaavassa koulutusohjelmassa ja vastaavassa opintojen vaiheessa opiskeleva vaihtoa hakeva henkilö.
 • Kummallakin opiskelijalla tulee olla hakemusta jätettäessä vähintään yhden lukuvuoden hammaslääketieteen opinnot suoritettuna ja voimassa oleva opinto-oikeus kyseessä olevassa tiedekunnassa.
 • Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että siirto-oikeutta hakevalla on riittävästi opintojen suoritusaikaa jäljellä niin, että hänen on mahdollista suorittaa tutkinto lain sallimassa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika ja jäljelle jäävä opintoaika suhteutettuna tutkintovaatimusten mukaisten opintojen suorittamiseen.

Jos siirtoa hakevan opiskelijan osoittama vaihtopari opiskelee hammaslääketieteen koulutusohjelman ruotsinkielisellä opintolinjalla, tulee myös vaihtoa hakevan opiskelijan hakea opiskelijaksi ruotsinkieliselle opintolinjalle. Tällöin hakijan tulee osoittaa ruotsin kielen taitonsa ruotsinkielisen opintolinjan hakijoilta vaaditulla tavalla.

Lisätietoja:
Kielitaidon osoittaminen

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään torstaina 28.6.2018. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä. Uusi opinto-oikeus alkaa 1.8.2018 alkaen.

Opiskelija on ilmoittauduttava läsnä olevaksi siirron jälkeiseksi lukuvuodeksi. Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi vain yliopistolain 39 §:ssä mainituin perustein.

Yliopistolain 43 §:n mukaan siirto-opiskelijan aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeus lakkaa siinä vaiheessa, kun hän ottaa vastaan uuden tutkinnonsuoritusoikeuden.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 1. Virallinen opintorekisteriote
 2. Todistus kurssiasemasta
 3. Kirjallinen sitoumus:

  Toisen yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta Helsinkiin hakevan hakijan ja Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta siirtoa hakevan opiskelijan kirjallinen sitoumus siitä, että he suostuvat luopumaan opiskeluoikeudestaan siinä yliopistossa, missä ovat aloittaneet hammaslääketieteen opiskelunsa, mikäli molempien siirtohakemukset hyväksytään tiedekunnissa. 
 4. Jos haet ruotsinkieliselle opintolinjalle, sinun tulee toimittaa liitteenä todistus ruotsin kielen taidosta.

Lisätietoja:
Hakemuksen liitteet siirtohaussa
Kielitaidon osoittaminen
Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Toimitettava viimeistään 30.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). Kaikilta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilta tarkastetaan rikostaustaote kerran opintojen aikana, ennen opintojen kliiniseen vaiheeseen siirtymistä.

Rokotukset

1.3.2017 alkaen on tullut voimaan tartuntatautilaki (1227/2016), joka velvoittaa sosiaali- ja terveysalalla työnantajan valvomaan, että riskiryhmien kanssa työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ei saa jatkossa tehdä töitä ilman pakollisia rokotteita.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ohjeiden mukaan sairaanhoitopiirin sairaaloihin harjoitteluun tulevilla opiskelijoilla tulee olla voimassa oleva rokotustodistus tai kirjallinen vakuutus seuraavista taudeista:

Tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko (Morbilli, Parotitis ja Rubella)

 • MPR-rokotus x 2 tai yksittäiset tautikohtaiset rokotukset
 • Jos opiskelijaa ei ole rokotettu tai hän on saanut vain yhden rokotuksen, niin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) antaa MPR rokotuksen tiedekuntaan hyväksytyille opiskelijoille Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan.

Vesirokko (Varicella)

 • Vesirokko-rokotus, jos ei ole sairastanut tai ole rokotettu.

Lisäksi HUS suosittelee, että harjoitteluun tulevalla opiskelijalla on voimassa myös muutama muu rokotus; katso lisää ohjeita tiedekunnan Internet-sivulta: Harjoittelu lääketieteen koulutusohjelmassa

Opiskelija kustantaa itse tarvitsemansa rokotukset. Yleistä lisätietoa rokotuksista antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (www.thl.fi).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140