Työtavoilla tulosta maitotiloille

Uudenlaisilla työtavoilla ja tiedonvälityksen keinoilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla. Uusinta tietoa maidon laadunhallinnasta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista sekä kustannustehokkaista työtavoista välitetään tiloilla työskenteleville palkatuille työntekijöille, mukaan lukien ulkomaalaiset työntekijät, sekä tilallisille.

Tieto välitetään mm. videoiden avulla usealla kielellä (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi). Videomuodossa oleva tieto tulee olemaan vapaasti saatavilla ja hyödynnettävissä verkossa myös hankeen päättymisen jälkeen (joulukuussa 2018). Hankkeen ohjelmassa on myös ollut kohderyhmän tarpeisiin räätälöityjä seminaareja demopäiviä. Suurin osa tästä seminaari- ja demopäivämateriaalista löytyy hankkeen kotisivulta.

Hankemateriaaliin perustuen on kehitetty kaksi verkkopohjaista osaamistestiä, joilla sekä työntekijät että tilalliset voivat todentaa osaamisensa tasoa. Tarvittaessa osallistujat voivat parantaa osaamistasoa itseopiskelun kautta hyödyntäen hankkeen muuta materiaalia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Työtavoilla tulosta maitotiloille:
Suomeksi
In English

Työtavoilla tulosta maitotiloille –hankkeessa, joka on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston: Eurooppa investoi maaseutualueisiin rahoittama, on laadittu kahdet osaamistasotestit maitotilaisten apuvälineeksi testata sekä vakituisten työntekijöiden että satunnaisesti töissä olevien tietotaitoa. Osaamistestit löytyvät käännettynä ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Taulukon ensimmäisellä rivillä on 1. tason osaamistesti eri kielillä ja toisella rivillä vastaavasti 2. tason testi.

Osaamistasotesti Kunskapstest Test level Tase Уровень
Osaamistasotesti 1 Kunskapstest 1 Test level 1 Tase 1 Уровень 1
Osaamistasotesti 2 Kunskapstest 2 Test level 2 Tase 2 Уровень 2

 

 Työtavoilla tulosta maitotiloille - remonttivideot

Opetusmaatilan remonttiprojekti
Undervisningsladugårdens ombyggnad till entreprenörsdriven ladugård

Työtavoilla
tulosta
maitotiloille -
remonttivideot
Videon om
renovering
i ladugården

Working
methods in
improving
results at
dairy farms -
Refurbishment
Videos

Videod
laudas
tehtud
uuenduste
kohta
Видеофильмы о переоборудовании коровника

Johdanto -
opetusmaa-
tilasta
yrittäjä-
vetoiseksi
navetaksi

Introduktion
till
ladugårdens
ombyggnad

Introduction
to the
refurbishment
of the cowshed

Laudas
tehtud
uuenduste
tutvustus

Общие сведения о переоборудовании коровника

Lypsyaseman
muutoksista
remontin
alkaessa

Förändringar
i mjölk-
stationen då renoveringen
började

Changes
in the milk
station at
the start-up
of the
refurbishmen
t

Lüpsiplatsi
muudatused
ümberehitustööde
alguses

Изменения в
доильном
отделении на начальной стадии переоборудования

Muutokset
robotti-

pihatossa

Robotladugård

Robotic
dairy farm

Robotfarm

Автоматизированная молочная ферма

Muutoksia
jaloittelu-
tarhassa,
ilmastoinnissa,
led-valaistuk-sessa, sorkka-hoidossa,
separointi-laitteistossa
ja raatokuvussa

Rasthage

Exercise
area

Jalutusõu

Учебная зона

Umpiosaston
ja poikima-karsinoiden
muutokset

Avdelning för
kor i sin och
kalvnings-
båsen & kvigupp-
födning

Area for
dry-off and
calving cows
as well as
heifer
breeding

Kinnislehmade
sektsioon ja
poegimisala
ning mullikate
kasvatamine

Зона для
сухостойных и
стельных коров,
а также для
племенных телок

Vasikkatilojen
muutokset

Utrymmen
för kalvar

Facilities for
breeding of
calves

Muutused
vasikalaudas

Зона для
телят

Sosiaalitilojen
ja maito-

huoneen
muutokset

 

Sociala
utrymmen
och mjölk-
rummet

The changing
and washing
area for
personnel and
the milk room

Riietus- ja
pesuruumid
töötajatele
ning
piimaruum

Зона для
мытья и переодевания персонала и молочное
помещение

 

Tutustu
hankkeen tiedotusvideoihin:
Bekanta dig
med projektets videon:

Please, find the project videos
below:

Projekti
videod
on allpool:

Видео
проекта
ниже:

Vasikan letkutus

Sond­mat­ning
av kalv

Tube feeding
a calf

Vasika
toitmine
sondiga
Кормление
теленка при
помощи зонда
Verinäytteen
ottaminen
lehmältä

Blod­prov
av kon

Collecting a blood sample
from a cow
Lehmalt
vereproovi
võtmine
Взятие
крови у
коровы
Maidon
solutesti

Mjölkens
cell­tal

Testing of the
somatic cell
count in milk
Somaatiliste
rakkude arvu määramist
piimas
Определение
количества соматических
клеток в молоке
Kuumeen
mittaaminen
lehmältä ja
vasikalta

Fe­ber­mät­ning

Measuring
the cow’s /
calf’s body temperature
Lehma või
vasika kehatemperatuuri mõõtmine
Измерение температуры
тела коровы
Lypsy

Mjölkning

Milking Lüpsmine Доение
Lypsyliinojen
pesu

Tvätt av
ju­ver­dukar

Laundering of
udder cloths
Udaralappide
pesu
Стирка
салфеток
для вымени
Utaretulehdus-
näytteen otto

Mastit­prov-
tagn­ing

Sampling for
mastitis test
Mastiidi
testi proovi
võtmine

Пробы для
анализа на
мастит

Maidon
käsittelylaitteiden
toiminnan ja
pesujen seuranta

Tvätt av mjölkning­s-
­ap­parater

Follow-up of
the milking
equipment
cleaning
Lüpsiseadmete puhastamise
järg
Порядок
чистки
доильного оборудования
Karsinoiden pesu

Rengöring av båsen

Cleaning of
pens
Veisebokside puhastamine Чистка боксов
для крупного
рогатого
скота

Henkilökohtainen suojaus
Tässä videossa on käytetty Eläinten terveys ETT ry:n ohjeistuksia tarttuvien tautien ehkäisyyn tilatasolla.

Per­son­skydd
Den här videon är baserad på riktlinjer för förebyggande av infektionssjukdomar på gårdsnivå, vilka tagits fram av Djurens hälsa ETT rf.

Personal
protection

The information in this video is based on guidelines for the prevention of infectious diseases at farm level published by Animal Health ETT.

Hügieeninõuded farmis töötajale

Selles videos olev informatsioon põhineb organisatsiooni Anima Health ETT poolt avaldatud juhendile, mis käsitleb farmi tasandil nakkushaiguste ennetamist.

Гигиенические требования
для работника
фермы

Информация в этом видео основана на рекомендациях по профилактике инфекционных заболеваний на уровне ферм, опубликованных Animal Health ETT ((общественная организация).

Työskentely
navetassa

Tässä videossa on käytetty Eläinten terveys ETT ry:n ohjeistuksia tarttuvien tautien ehkäisyyn tilatasolla.

Arb­ete i ladugården
Den här videon är baserad på riktlinjer för förebyggande av infektionssjukdomar på gårdsnivå, vilka tagits fram av Djurens hälsa ETT rf.

Working in
a cowshed

The information in this video is based on guidelines for the prevention of infectious diseases at farm level published by Animal Health ETT.

Laudas
töötamine

Selles videos olev informatsioon põhineb organisatsiooni Anima Health ETT poolt avaldatud juhendile, mis käsitleb farmi tasandil nakkushaiguste ennetamist.
Работа в
коровнике

Информация в этом видео основана на рекомендациях по профилактике инфекционных заболеваний на уровне ферм, опубликованных Animal Health ETT ((общественная организация).
Delvo-testi

Delvo-testet

The delvotest Delvotest Тест
«delvotest»
Lehmän
lääkitseminen
pistoksena ja tuubituksena

Medi­ci­n­er­ing
av kon

Medication of
a cow through
intramuscular injection and
with tube into
the udder
Ravimite
manustamine
lehmale
lihasesiseseltja nisasiseselt

Внутримышечное и
внутрицистернальное
введение лекарс
твенных препаратов
корове

Eläinten lastaus 

Last­ning av djur

Loading of
animals
Loomade
laadimine
Погрузка
животных
Vasikan
ensihoito

Sköt­sel av
en ny­född
kalv

Taking care of
a newborn
calf
Vastsündinud
vasika eest hoolitsemine
Уход за
новорожденным теленком

 

Työtavoilla tulosta maitotiloille -hankkeen verkkotyökalut

Esitys 19.5.2019/ Gun Wirtanen

Vasikoiden ensihoito/ Skötsel av nyfödda kavlar

Vesa Rainio - Vasikoiden ensihoito. Esitys helmikuussa 2018

Tomas Häggvik - Skötsel av nyfödda kavlar. Semineringstidpunkt (2/2018)
Skötsel av nyfödda kavlar
Kalvskötsel & Hälsokontroll
Kalvsjukdomar
Kalvens immunförsvar
Dräktighet och kalvining

Lehmien hyvinvointi ja havainnointi

Katse lehmän hyvinvointiin/ Luomulehti 6/2018

Kryptosporidioosi maitotiloilla, Kokkola 10.4.2019

Kryptosporidit - hankalia loisia vasikoille ja niiden hoitajille
Tomas Häggvik, el. lääk. lis., Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Tuotantotilojen puhdistus ja desinfiointi kryptosporiditilalla
Olli Ruoho, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry

Kryptosporidier, Karleby 10.4.2019

Kryptosporidier - besvbärliga parasiter för kalvar och deras skötare
Tomas Häggvik, vet. med. lic., Mellersta-Österbottens miljöhalsovård

Rengöring och desinficering av gårdens kryptosporidiesmittade produktionsutrymmen
Olli Ruoho, viceverksamhetsledare, ETT rf

Ruokinta/ Foder

Foderproduktion

Sorkkahoito

Klövvård

Terveet sorkat Friska klövar
Sorkan anatomia Klövens anatomi
Toiminnallinen sorkkahoito Praktisk klövvård

 

Sorkkasairaudet

Klövdiagnoser

Claw diagnoses

Инфекционные заболевания копыт КРС

Pohjoismainen Sorkka-Atlas - sorkkasairaudet sanoin ja kuvin Nordisk klöv Atlas Nordic Claw Atlas  
Tarttuvat sorkkasairaudet 2015 kuvasto Smittomsamma klövsjukdomar i Finland 2015 Infectious hoof diseases in Finland 2015 Инфекционные заболевания копыт КРС в Финляндии 2015

Lue lisää aiheesta ETT ry:n sivuilta 

Lypsykarjakirjallisuutta

Litteratur om mjölkkor

Dairy farming literature

Lypsykarjahiehojen kasvatusolosuhteet ja ensikoiden sorkkaterveys suomalaisissa lämpimissä makuuparsipihatoissa
Lisensiaatin tutkielma, Salla Perkkiö Helsingin yliopisto, 2008

Handbok för skötare inom mjölkproduktion
Arbetsrutiner och brunstkontroll på stora mjölkgårdar

Växa Sverige 2014

Digital Dermatitis
The dynamics of digital dermatitis in dairy cattle
and the manageable state of disease
Dörte Döpfer 2012

Sorkasta asiaa - Pihattolehmien
sorkkasairauksista, sorkkasairauksien ennaltaehkäisy ja hoito

Opinnäytetyö. Jonna Törö
Seinäjoen amk 2010

Tryckfördelning under nötkreaturs klövat på betongspaltgov - inverkan av stavbress och spaltvidd
Examensarbete Karl-Henrik Johansson
Sveriges lantbruksuniversitet 2002
Effectiveness of a standardized footbath protocol for prevention of digital dermatitis
L. Solano,1 H. W. Barkema, C. Pickel, and K. Orsel 2017
Kestävä lehmä - Lypsylehmien poiston syyt ja kestävyyden taloudellinen merkitys
Anna-Maija Heikkilä (toim.) 2006
Råmjölkskvalitetens betydelse för kalven
Examensarbete, Jenny Sundqvist
Agrolog Yrkeshögskolan Novia 2017

 

Taloudellisesti optimaalinen tyhjäkausi
Anna-Maija Heikkilä, 2016 Luke

Vilka metoder används för att diasnostisera subkliniksi mastit hos mjölkkor och hur väl fungerar dessa?
Examensarbete, Lisa Gustafsson
Sveriges lantbruksuniversitet 2011
 
Tarttuvat sorkkasairaudet Suomessa
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Reijo Junni, esitys Iisalmi 11.4.2013
Steget före med sinkorna
Annica Hansson, produktionsrådgivare Hansa Husdjur, Johan Waldner, Distriktsveterinärerna och Svensk Mjölk, 2010
 
Sorkkahoitotietojen raportointi
Opinnäytetyö, Kristiina Holopainen
Hämeen ammattikorkeakoulu 2013
Klövvård och klövhälsa hos mjölkkor
Thomas Manske, Christer Bergsten och Jan Hultgren. 2002
 
Sorkkien ja jalkojen terveys
jalostettavina ominaisuuksina

Jukka Pösö, Faba/NAV 2015

Hur kan kalvningsförlamning förebyggas?
Examensarbete Ida Hansson
Sveriges lantbruksuniversitet

 
Katse lehmän hyvinvointiin Welfare Quality- menetelmällä Brita Suokas, Luomulehti 6/2018 Klövproblem hos mjölkkor
Examensarbete, Anina Råstedt
Agrolog Yrkeshögskolan Novia 2016
 
  Hur mår egentligen klövarna på dina får? Vilka rutiner har du för klövvård i din besättning?
Karin Granström, 2007
 
  Klövar Köttrasdjur
Utgiven av: Länsstyrelsen Gävleborg 2006, text: Anna Backlin
 

Hankkeen toimenpideosiot lyhyesti kuvattuna ovat seuraavat: 

Toimenpideosio 1: Verkot vesille – Selvitys tietotarpeista 

Alan keskeisten toimijoiden näkemys tietotarpeista ja tiedotusideoista. Haastatellaan maitotilallisia ja heidän työntekijöitään sekä toteutetaan kysely internetissä. 

Toimenpideosio 2: Ideat kasvamaan - Ideatyöpaja 

Tietoiskuvideoiden ja muun tiedotusmateriaalin teemojen ja toteutustapojen innovatiivinen ideointi alan toimijoiden kesken ohjatussa työpajassa. 

Toimenpideosio 3: Verkkotyökalut – Tietoiskuvideot, osaamistasotesti ja tiedotusmateriaali 

Tietoiskuvideoiden, kirjallisen tiedotusmateriaalin sekä osaamistasotestin suunnittelu ja toteutus. Hyödynnetään mm. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin internet-sivuja sekä Youtube-kanavaa ja Eläinten terveys ETT ry:n internetsivuja. Tiedotusmateriaali on julkisesti kaikkien saatavilla myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Toimenpideosio 4: Kohtaaminen – Seminaarit 

Hankkeessa toteutetaan 8 seminaarista koostuva seminaarikiertue rahoittavien ELY-keskusten toiminta-alueilla. Seminaareissa tarjotaan tulkkauspalvelua. Seminaarit mahdollisesti videoidaan. Seminaareissa alan asiantuntijat puhuvat ajankohtaisista asioista ja toivotuista aiheista. 

Toimenpideosio 5: Käytännön konkretiaa – Demopäivät esimerkkinavetoissa 

Toteutetaan 3 demopäivää jokaisen rahoittavan ELY-keskuksen alueella, paitsi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 4 (2 suomen- ja venäjänkielistä sekä mahdollisesti 2 ruotsinkielistä). Demopäivät toteutetaan paikallisissa esimerkkinavetoissa tai ammattioppilaitosten opetusnavetoissa. Käytännön esimerkkejä ja vertaisoppimista. 

Toimenpideosio 6: Tieto framille - Tiedotus 

Tiedotus hankkeen toiminnasta, tuloksista ja tapahtumista. Tiedotusvälineinä mm. sähköpostit, internet-sivut, julkaisut, printtimedia, blogit ja some-kanavat. Yhteistyökumppaneina mm. meijerit ja muut neuvonta-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. 

Toimenpideosio 7: hallinnointi 

Hankkeen hallinnointi ja talous. 

Työtavoilla tulosta maitotiloille -hanke on EU-rahoitteinen ja sen toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Koulutuskeskus Sedu yhdessä ETT ry:n ja paikallisten meijerien kanssa.

Mukana olevat meijerit:

  • Maitosuomi
  • Maitomaa
  • Pohjolan maito
  • Laaksojen maitokunta
  • Maitokolmio
  • Kaustisen osuusmeijeri
  • Itämaito
  • Kuusamon osuusmeijeri