Työtavoilla tulosta maitotiloille

Uudenlaisilla työtavoilla ja tiedonvälityksen keinoilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla. Uusinta tietoa maidon laadunhallinnasta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista sekä kustannustehokkaista työtavoista välitetään tiloilla työskenteleville palkatuille työntekijöille, mukaan lukien ulkomaalaiset työntekijät, sekä tilallisille.

Tieto välitetään mm. videoiden avulla usealla kielellä (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi). Videomuodossa oleva tieto tulee olemaan vapaasti saatavilla ja hyödynnettävissä verkossa myös hankeen päättymisen jälkeen (joulukuussa 2018). Hankkeen ohjelmassa on myös ollut kohderyhmän tarpeisiin räätälöityjä seminaareja demopäiviä. Suurin osa tästä seminaari- ja demopäivämateriaalista löytyy hankkeen kotisivulta.

Hankemateriaaliin perustuen kehitetään verkkopohjainen väline ns. testausjärjestelmä, jonka avulla työntekijät ja tilalliset voivat todentaa osaamisensa tasoa itseopiskelun kautta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 Työtavoilla tulosta maitotiloille - remonttivideot

Työtavoilla
tulosta
maitotiloille -
remonttivideot
Videon om
renovering
i ladugården

Johdanto -
opetusmaatilasta
yrittäjävetoiseksi
navetaksi

Introduktion till
ladugårdens
ombyggnad

Lypsyaseman
muutoksista
remontin
alkaessa

Förändringar
i mjölkstationen
då renoveringen
började

Muutokset
robottipihatossa

Robotladugård

Muutoksia
jaloittelutarhassa,
ilmastoinnissa,
led-valaistuksessa,
sorkkahoidossa,
separointilaitteistossa
ja raatokuvussa

Rasthage

Umpiosaston ja
poikimakarsinoiden
muutokset

Avdelning för
kor i sin och
kalvningsbåsen
& kviguppfödning

Vasikkatilojen
muutokset

Utrymmen
för kalvar

Sosiaalitilojen
ja maitohuoneen
muutokset
(Video
tulossa)

Sociala
utrymmen
och mjölk-
rummet

 

Tutustu
hankkeen tiedotusvideoihin:
Bekanta dig
med projektets videon:

Please, find the project videos
below:

Projekti
videod
on allpool:

Видео
проекта
ниже:

Vasikan letkutus

Sond­mat­ning
av kalv

Tube feeding
a calf

Vasika
toitmine
sondiga
Кормление
теленка при
помощи зонда
Verinäytteen
ottaminen
lehmältä

Blod­prov
av kon

Collecting a blood sample
from a cow
Lehmalt
vereproovi
võtmine
Взятие
крови у
коровы
Maidon
solutesti

Mjölkens
cell­tal

Testing of the
somatic cell
count in milk
Somaatiliste
rakkude arvu määramist
piimas
Определение
количества соматических
клеток в молоке
Kuumeen
mittaaminen
lehmältä ja
vasikalta

Fe­ber­mät­ning

Measuring
the cow’s /
calf’s body temperature
Lehma või
vasika kehatemperatuuri mõõtmine
Измерение температуры
тела коровы
Lypsy

Mjölkning

Milking Lüpsmine Доение
Lypsyliinojen
pesu

Tvätt av
ju­ver­dukar

Laundering of
udder cloths
Udaralappide
pesu
Стирка
салфеток
для вымени
Utaretulehdus-
näytteen otto

Mastit­prov-
tagn­ing

Sampling for
mastitis test
Mastiidi
testi proovi
võtmine

Пробы для
анализа на
мастит

Maidon
käsittelylaitteiden
toiminnan ja
pesujen seuranta

Tvätt av mjölkning­s-
­ap­parater

Follow-up of
the milking
equipment
cleaning
Lüpsiseadmete puhastamise
järg
Порядок
чистки
доильного оборудования
Karsinoiden pesu

Rengöring av båsen

Cleaning of
pens
Veisebokside puhastamine Чистка боксов
для крупного
рогатого
скота

Henkilökohtainen suojaus
Tässä videossa on käytetty Eläinten terveys ETT ry:n ohjeistuksia tarttuvien tautien ehkäisyyn tilatasolla.

Per­son­skydd
Den här videon är baserad på riktlinjer för förebyggande av infektionssjukdomar på gårdsnivå, vilka tagits fram av Djurens hälsa ETT rf.

Personal
protection

The information in this video is based on guidelines for the prevention of infectious diseases at farm level published by Animal Health ETT.

Hügieeninõuded farmis töötajale

Selles videos olev informatsioon põhineb organisatsiooni Anima Health ETT poolt avaldatud juhendile, mis käsitleb farmi tasandil nakkushaiguste ennetamist.

Гигиенические требования
для работника
фермы

Информация в этом видео основана на рекомендациях по профилактике инфекционных заболеваний на уровне ферм, опубликованных Animal Health ETT ((общественная организация).

Työskentely
navetassa

Tässä videossa on käytetty Eläinten terveys ETT ry:n ohjeistuksia tarttuvien tautien ehkäisyyn tilatasolla.

Arb­ete i ladugården
Den här videon är baserad på riktlinjer för förebyggande av infektionssjukdomar på gårdsnivå, vilka tagits fram av Djurens hälsa ETT rf.

Working in
a cowshed

The information in this video is based on guidelines for the prevention of infectious diseases at farm level published by Animal Health ETT.

Laudas
töötamine

Selles videos olev informatsioon põhineb organisatsiooni Anima Health ETT poolt avaldatud juhendile, mis käsitleb farmi tasandil nakkushaiguste ennetamist.
Работа в
коровнике

Информация в этом видео основана на рекомендациях по профилактике инфекционных заболеваний на уровне ферм, опубликованных Animal Health ETT ((общественная организация).
Delvo-testi

Delvo-testet

The delvotest Delvotest Тест
«delvotest»
Lehmän
lääkitseminen
pistoksena ja tuubituksena

Medi­ci­n­er­ing
av kon

Medication of
a cow through
intramuscular injection and
with tube into
the udder
Ravimite
manustamine
lehmale
lihasesiseseltja nisasiseselt

Внутримышечное и
внутрицистернальное
введение лекарс
твенных препаратов
корове

Eläinten lastaus 

Last­ning av djur

Loading of
animals
Loomade
laadimine
Погрузка
животных
Vasikan
ensihoito

Sköt­sel av
en ny­född
kalv

Taking care of
a newborn
calf
Vastsündinud
vasika eest hoolitsemine
Уход за
новорожденным теленком

 

Laboratoriopäivät 2018

26.10.2018 Seinäjoki Ilmoittautuminen e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90630/lomake.html
4.12.2018 Kuopio Ilmoittautuminen e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90573/lomake.html
 

Miten lehmäsi voi? - Lehmien havainnointi ja hyvinvointi -demopäivät 2018

Aika klo 10.00 - 15.00, kahvi ja suolainen klo 9.30 – 10.00

7.11. Iisalmi, Auditorio, Savonia Ammattikorkeakoulu Haukisaarentie 2, Iisalmi (ilm. viimeistään 4.11)
8.11. Ylivieska, Käenpyrstö, Hotelli Käenpesä, Lintutie 1, Ylivieska (ilm. viimeistään 5.11)
15.11. Ilmajoki, Auditorio, Sedu Ilmajoki Ilmajoentie 525, Ilmajoki (ilm. viimeistään 12.11)
16.11. Pedersöre, Sessionssalen, Pedersöre kommunhus, Skrufvilagatan 2, Bennäs (bara på svenska) (ilm. viimeistään 4.11). Information på svenska

Welfare quality –kouluttaja Essi Wallenius näyttää konkreettisia keinoja lehmien havainnointiin ja hyvinvoinnin mittaamiseen. Kuulemme myös maitotilallisen omia kokemuksia lehmien havainnoinnin vaikutuksista. Lisäksi Hannele Suvanto kertoo hankkeessa tuotetuista ja kaikkien käytössä olevista videoista, kirjallisesta materiaalista, osaamistasotestistä sekä Sedu Ilmajoen navetan remontointiprojektista. Ohjelma tarkentuu elokuun aikana ja siitä ilmoitetaan osallistujille sekä hankkeen internetsivuilla. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, mutta tarjoilun ja rajoitetun tilan vuoksi ilmoittautumista edellytetään. Lounas on omakustanteinen.

ILMOITTAUDU: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90609/lomake.html. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollinen peruutus viestillä hannele.suvanto(a)helsinki.fi. Lähetämme muistutuksen ennen tilaisuutta. Hankkeen internetsivut ja videot: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/tyotavoilla-tulosta-maitotiloille

Kouluttaja Essi Wallenius kertoo, että eläinten hyvinvoinnilla on suora vaikutus tuotannon kannattavuuteen. Tämä lause on tullut tilallisille tutuksi monessa yhteydessä, mutta hyvinvointia edistävien toimenpiteiden konkreettisuus ja tavoitteet jäävät toisinaan epäselväksi. Toisaalta hyvinvointia edistävät toimenpiteet usein merkitsevät tiloille investointeja tai lisätyötä. Toisinaan näin onkin, mutta monet eläinten hyvinvointia merkittävästi edistävät teot voidaan toteuttaa olemassa olevissa rakenteissa ja resursseissa, kunhan ymmärretään mistä ongelmista eläinten käytös, hienovaraiset oireet ja toimitavat johtuvat. Pyrin työpajojen ja esitysten kautta edistämään karjan parissa työskentelevien ihmisten kykyä hyödyntää eläinten käyttäytymisen tarjoamaa tietoa arjen hienosäätämiseksi. Työssäni käytän 12 kohtaista eläinten hyvinvoinnin mittaamismenetelmä Welfare Quality:a (WQ), josta suurin osa on eläinten tarkkailua. WQ-auditointeja on tehty yritykseni puolesta jo 250 suomalaisella maitotilalla ja selkeä loppupäätelmä on, että pienillä muutoksilla voi olla iso vaikutus.

Essi Wallenius (MMM)

 • eläinten hyvinvoinnin auditoija
 • sertifioitu WQ-auditoija (lypsy- ja lihakarja)
 • Armenta Benessi Oy

Työtavoilla tulosta maitotiloille –hanke on EU-rahoitteinen ja sen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla välittämällä uusinta tietoa maitotilallisille ja heidän työntekijöilleen, lomittajille ja muille alan toimijoille. Hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Koulutuskeskus Sedu yhdessä ETT ry:n ja paikallisten meijerien kanssa. Mukana olevat meijerit: Maitomaa, Maitosuomi, Pohjolan maito, Laaksojen maitokunta, Maitokolmio, Kaustisen osuusmeijeri, Itämaito ja Kuusamon osuusmeijeri.

TERVETULOA TIEDON ÄÄRELLE!

Helmikuun 2018 seminaarit ja demopäivät

Seminaari / Seminarium 2:
6.2.2018
Frami B, Seinäjoki
12.2.2018 Optima, Pietarsaari / Jakobstad (ruotsiksi/på svenska)
16.2.2018 Yrityspuisto Futuria, Suonenjoki
21.2.2018 Hotelli Puustelli, Nivala

Demopäivä / Demodag 2:
7.2.2018 Vanha Paukku, Lapua / Lappo
13.2.2018 Herberts Hus, Kruunupyy / Kronoby (ruotsiksi/på svenska)
14.2.2018 Kokkolinna, Kokkola / Karleby
15.2.2018 Cumulus City Asema Kuopio
20.2.2018 Hotelli Pyhäsalmi, Pyhäjärvi

Marraskuun 2017 seminaarit ja demopäivät

Seminaari 1: Terveet sorkat ja utareet
13.11. Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoentie 525, ILMAJOKI (ilm. viim. 6.11.)
15.11. Ylivieskan Ravintolat Oy, Kauppakatu 14, YLIVIESKA (ilm. viim. 6.11.)
21.11. Opetusravintola Kokkolinna, Isokatu 1, KOKKOLA (ilm. viim. 14.11.)
23.11. Hotel Golden Dome, Kirkkopuistonkatu 28, IISALMI (ilm. viim. 14.11.)

Demopäivä 1: Sorkkahoitoa käytännössä
14.11. Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoentie 525, ILMAJOKI (ilm. viim. 6.11.)
16.11. KPEDU, Ollikkalankatu 3, KANNUS (ilm. viim. 6.11.)
17.11. Optima, Lannäslund 1, PIETARSAARI (ruotsinkielinen demopäivä; ilm. viim. 6.11)
22.11. Haapajärven ammattiopisto, Erkkiläntie 1, HAAPAJÄRVI (ilm. viim. 14.11.)
24.11. Ylä-Savon ammattiopisto, Peltosalmi, Kotikyläntie 254, IISALMI (ilm. viim. 14.11.)

Hankkeen toimenpideosiot lyhyesti kuvattuna ovat seuraavat: 

Toimenpideosio 1: Verkot vesille – Selvitys tietotarpeista 

Alan keskeisten toimijoiden näkemys tietotarpeista ja tiedotusideoista. Haastatellaan maitotilallisia ja heidän työntekijöitään sekä toteutetaan kysely internetissä. 

Toimenpideosio 2: Ideat kasvamaan - Ideatyöpaja 

Tietoiskuvideoiden ja muun tiedotusmateriaalin teemojen ja toteutustapojen innovatiivinen ideointi alan toimijoiden kesken ohjatussa työpajassa. 

Toimenpideosio 3: Verkkotyökalut – Tietoiskuvideot, osaamistasotesti ja tiedotusmateriaali 

Tietoiskuvideoiden, kirjallisen tiedotusmateriaalin sekä osaamistasotestin suunnittelu ja toteutus. Hyödynnetään mm. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin internet-sivuja sekä Youtube-kanavaa ja Eläinten terveys ETT ry:n internetsivuja. Tiedotusmateriaali on julkisesti kaikkien saatavilla myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Toimenpideosio 4: Kohtaaminen – Seminaarit 

Hankkeessa toteutetaan 8 seminaarista koostuva seminaarikiertue rahoittavien ELY-keskusten toiminta-alueilla. Seminaareissa tarjotaan tulkkauspalvelua. Seminaarit mahdollisesti videoidaan. Seminaareissa alan asiantuntijat puhuvat ajankohtaisista asioista ja toivotuista aiheista. 

Toimenpideosio 5: Käytännön konkretiaa – Demopäivät esimerkkinavetoissa 

Toteutetaan 3 demopäivää jokaisen rahoittavan ELY-keskuksen alueella, paitsi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 4 (2 suomen- ja venäjänkielistä sekä mahdollisesti 2 ruotsinkielistä). Demopäivät toteutetaan paikallisissa esimerkkinavetoissa tai ammattioppilaitosten opetusnavetoissa. Käytännön esimerkkejä ja vertaisoppimista. 

Toimenpideosio 6: Tieto framille - Tiedotus 

Tiedotus hankkeen toiminnasta, tuloksista ja tapahtumista. Tiedotusvälineinä mm. sähköpostit, internet-sivut, julkaisut, printtimedia, blogit ja some-kanavat. Yhteistyökumppaneina mm. meijerit ja muut neuvonta-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. 

Toimenpideosio 7: hallinnointi 

Hankkeen hallinnointi ja talous. 

Työtavoilla tulosta maitotiloille -hanke on EU-rahoitteinen ja sen toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Koulutuskeskus Sedu yhdessä ETT ry:n ja paikallisten meijerien kanssa.

Mukana olevat meijerit:

 • Maitosuomi
 • Maitomaa
 • Pohjolan maito
 • Laaksojen maitokunta
 • Maitokolmio
 • Kaustisen osuusmeijeri
 • Itämaito
 • Kuusamon osuusmeijeri