Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

FoodHealth kouluttaa elintarviketieteen, eläinlääketieteen, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden tohtoreita, joilla on:

 • vahva osaaminen oman alansa tieteellisessä substanssissa ja sen soveltamisessa,
 • vahva osaaminen oman alansa keskeisimmistä tutkimusmenetelmistä,
 • hyvät tilastotieteelliset taidot, sekä
 • hyvät tieteellisen viestinnän taidot.

FoodHealth tukee opiskelijoidensa kansainvälistymistä sekä verkostoitumista koti- ja ulkomaisten huippututkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tohtoriohjelmasta valmistuneilla on hyvät valmiudet menestyksekkäälle kansainväliselle tutkijanuralle. Lisäksi heitä työllistyy tutkimus-, asiantuntija- ja hallinnollisiin tehtäviin tutkimuslaitoksiin, asiantuntijaorganisaatioihin, liikelaitoksiin ja eri ministeriöihin sekä elinkeinoelämän palvelukseen.

Tohtorikoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että sen suorittanut on:

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tieteenalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen,
 2. saavuttanut erittäin syvällisen ymmärryksen tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taidon tuottaa uutta tieteellistä tietoa,
 3. saavuttanut riittävät viestintä-, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot sekä muut valmiudet toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

FoodHealth-tohtoriohjelman tarjoama koulutus on englanninkielistä.

FoodHealthin tarjoaman koulutuksen leimaa-antava piirre on kansainvälisyys sekä korkea taso. Kurssitarjonta on suunniteltu niin, että se tarjoaa opiskelijoille parhaat mahdolliset valmiudet akateemiselle uralle sekä työelämään yliopiston ulkopuolella. Koulutuksessa painotetaan:  

 • elintarviketieteen, eläinlääketieteen, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden tieteellisten teorioiden ja asiasisältöjen hallintaa,
 • keskeisimpien tutkimusmenetelmien sekä aineistojen analysointimenetelmien teoreettista ja käytännön hallintaa,
 • tutkimustulosten viestintää niin tutkimusyhteisössä kuin laajalle yleisöllekin, ja
 • urasuunnittelua.

FoodHealthin kursseilla opettavat alan koti- ja ulkomaiset huippututkijat. Tarjottu koulutus on luonteeltaan:

 • harjoitustyökursseja, joilla johdantoluentojen jälkeen opiskelijat opettelevat käyttämään opetettuja menetelmiä joko omaa aineistoaan tai kurssiaineistoa käyttäen joko yksin tai pienryhmissä,
 • seminaareja ja työpajoja, ja
 • symposioita.

Lisäksi FoodHealth rohkaisee jäseniään opettamaan ja osallistumaan ohjelman toimintaan (mm. ohjelman vuotuiseen seminaaripäivään).

Suurin osa tohtorikoulutuksesta on itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä ja tutkimusyhteisössä toimimista. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Tohtorikoulutettavat osallistuvat tohtoriohjelman opetukseen ja ohjaukseen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Tohtorin tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta kokopäiväisesti työskennellen. Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tohtorikoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • tieteenalaopinnot (30 op), joihin sisältyy tutkimusetiikkaa (ja tieteenfilosofiaa)
 • yleisten valmiuksien osuus (10 op), esim. yliopistopedagogiikka, johtaminen, esimiestaidot, neuvottelu- ja projektitaidot sekä tieteellinen viestintä
 • kansainvälistä liikkuvuutta, esim. tutkimusyhteistyö
 • väitöskirja

Lisäksi FoodHealth rohkaisee jäseniään kansainvälistymään osallistumalla konferensseihin, ulkomaisille tohtorikoulutuskursseille ja suorittamalla osan väitöskirjatyöstään ulkomailla. Tohtoriohjelma tarjoaa rahallista tukea jäsentensä kansainväliseen liikkuvuuteen.

FoodHealthin alalla väitöskirjat muodostuvat yleensä vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta eli ovat niin sanottuja artikkeliväitöskirjoja. Lisäksi Helsingin yliopistolla on mahdollista laatia väitöskirja, joka on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa.

Väitöskirjan tulee:

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa,
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua,
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta,
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä,
 • olla tieteellisesti vakuuttava,
 • sisältää perusteltuja tuloksia, ja
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

FoodHealth kouluttaa elintarviketieteen, eläinlääketieteen, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden huippuasiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet menestyksekkäälle kansainväliselle tutkijanuralle. Lisäksi FoodHealthista valmistuneilla on hyvät edellytykset työllistyä:

 • tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tutkimuslaitoksiin (esim. EVIRA, THL, LUKE),
 • asiantuntija- ja hallinnollisiin tehtäviin valtion asiantuntijaorganisaatioihin, liikelaitoksiin ja eri ministeriöihin (esim. Suomen Akatemia, VTT, Tukes, maa- ja metsätalousministeriö), ja
 • alan kansallisten ja kansainvälisten julkisten ja yksityisten organisaatioiden ja järjestöjen palvelukseen (esim. EU:n virastot), ja
 • elinkeinoelämän palvelukseen.

FoodHealthin tarjoama työympäristö on hyvin kansainvälinen, sillä kolmannes tohtoriohjelman jäsenistä ja suuri osa sen tutkimusryhmissä työskentelevistä tutkijoista ovat muun maan kuin Suomen kansalaisia. Lisäksi tutkimusryhmät pitävät yllä vilkasta kansainvälistä yhteistyötä ja tutkijavierailuja ulkomaille ja vastavuoroisesti ulkomailta Suomeen tapahtuu paljon.

FoodHealth kannustaa tohtorikoulutettaviaan itsenäistymään, kansainvälistymään ja verkostoitumaan. Heitä kannustetaan esittelemään työnsä tuloksia kansainvälisissä konferensseissa sekä suorittamaan osan tohtoriopinnoistaan ulkomailla joko osallistumalla kansainvälisille jatko-opintokursseille tai työskentelemällä ulkomailla. Tähän tarkoitukseen FoodHealth tarjoaa rahallista tukea.

FoodHealthin jäsenlaitoksia Helsingin yliopistolla ovat:

 • Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • Taloustieteiden laitos
 • Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden laitos
 • Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos
 • Eläinlääketieteellisten biotieteiden laitos
 • Opettajakoulutuksen laitos
 • Sosiaalitieteiden laitos
 • Biotekniikan instituutti
 • Ruralia instituutti

FoodHealthin keskeisimmät yhteistyökumppanit yliopiston ulkopuolella ovat:

 • THL
 • EVIRA
 • Tukes
 • Luonnonvarakeskus, LUKE
 • VTT

Lisäksi FoodHealth tekee yhteistyötä muiden Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien, kotimaisten yliopistojen sekä esimerkiksi Uppsalan yliopiston kanssa. FoodHealthin piirissä toimivien tutkimusryhmien myötä FoodHealthin tohtorikoulutettavilla on erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua kansainvälisesti ja osallistua mm. EU:n rahoittamien tutkimusverkostojen toimintaan.

FoodHealth kouluttaa tohtoreita ruokaketjun ja terveyden alalle. FoodHealthin piirissä tehtävä tutkimus kattaa tutkimusta seuraavilla aloilla:

 • elintarvikehygienia
 • elintarviketurvallisuus
 • ympäristöterveys
 • tuotantoeläinlääketiede
 • ruokaketjun vaiheet
 • ruoan säilyminen
 • ruoan pilaantuminen
 • ruoan mikrobisto
 • tuotantoeläinten terveys
 • ruokaketjussa ilmenevät patogeenit ja mikrobit
 • kestävät tuotantomenetelmät
 • ruoan prosessointimenetelmät
Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.