Yliopistolaissa rajataan niiden opiskelijoiden tutkinnonsuoritusaikaa, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Jos olet läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistolla voit seurata jäljellä olevaa tutkintokohtaista opiskeluaikaasi WebOodista. Mikäli teet muutoksen ilmoittautumistietoihisi kesken lukukauden, uusi päättymispäivä päivittyy WebOodiin seuraavana päivänä. Koko lukukauden rekisteristatus (läsnä oleva/ poissaoleva) määräytyy kyseisen lukukauden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Opinto-oikeuden päättymispäivä näkyy myös läsnäolotodistuksissa ja opintosuoritusotteissa.

Huomioi, että lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti kuluttaa tutkinnonsuoritusaikaa.

Tutkinnoille on säädetty tavoiteaika

Tutkintojen lakisääteiset tavoiteajat ovat seuraavat:

 • Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti): kolme lukuvuotta.
 • Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto (kandidaatti ja maisteri): yhteenlaskettu tavoiteaika viisi lukuvuotta. Poikkeuksia ovat psykologian koulutus (viisi ja puoli lukuvuotta) sekä eläinlääkärikoulutus (kuusi lukuvuotta).
 • Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri): kaksi lukuvuotta. Poikkeuksia ovat psykologian maisterin tutkinto (kaksi ja puoli lukuvuotta) sekä hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto ( 5 tai 5,5 lukuvuotta)ja lääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (kuusi lukuvuotta).

Mikäli olet saanut alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeuden, sinulla on oikeus suorittaa tutkinnot enintään kaksi vuotta niiden tavoiteaikaa pidemmässä ajassa eli seitsemässä lukuvuodessa.

Mikäli olet saanut pelkästään alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeuden, sinulla on oikeus suorittaa tutkinto enintään yhtä vuotta sen tavoiteaikaa pidemmässä ajassa eli neljässä lukuvuodessa. Mikäli sinulla on pelkästään ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus, sinulla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoiteaikaa pidemmässä ajassa eli neljässä lukuvuodessa.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa:

 • poissaoloa, joka johtuu lakisääteisistä syistä: asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika. 1.8.2016 ja sen jälkeen alkavat lakisääteisistä syistä johtuvat poissaolot huomioidaan tutkinnon suorittamisaikaa laskettaessa vain siltä ajalta, jolloin opiskelija on ollut ilmoittautuneena poissaolevaksi. Edellä mainitut perusteet voidaan kuitenkin huomioida lisäaikaa myönnettäessä, jos opiskelija on ollut ilmoittautuneena läsnäolevaksi.
 • jos opintosi ovat alkaneet ennen 1.8.2015: korkeintaan kahden lukuvuoden (neljän lukukauden) muuta poissaoloa, jonka ajaksi olet ilmoittautunut poissaolevaksi. Poissaololukukausien ei tarvitse olla perättäisiä.
 • jos opintosi ovat alkaneet 1.8.2015 tai sen jälkeen: korkeintaan yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) muuta poissaoloa, jonka ajaksi olet ilmoittautunut poissaolevaksi. Poissaololukukausien ei tarvitse olla perättäisiä.

Miten Helsingin yliopistossa?

Opintojen viivästyminen lakisääteisten syiden vuoksi otetaan huomioon suorittamisajassa. Toimita opiskelijaneuvontaan todistus viivästymisen syystä ja siihen kuluneesta ajasta. 1.8.2016 alkaen - muista ilmoittautua poissaolevaksi niille lukukausille joille sinulla on lakisääteinen syy poissaoloon. Tällä tavalla saat tutkinnonsuoritusaikaasi pidennystä.

Lain mukaan sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi enintään

 • neljäksi lukukaudeksi, jos opintosi ovat alkaneet ennen 1.8.2015
 • kahdeksi lukukaudeksi, jos opintosi ovat alkaneet 1.8.2015 tai sen jälkeen

ilman että poissaoloaika lasketaan tutkinnon suorittamisajaksi.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa poissaolon syytä yliopistolle. Huomioi, että lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti kuluttaa tutkinnonsuoritusaikaa.

Voit seurata jäljellä olevaa tutkintokohtaista opiskeluaikaasi WebOodissa. Tarvittaessa voit hakea tiedekunnalta opiskeluoikeutesi jatkamiseksi lisäaikaa, mikäli et valmistu lain sallimassa suoritusajassa.

Lisäaikahakemus tiedekunnalle

Tiedekunta voi hakemuksesta myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäajan saannin edellytyksenä on tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta. Lisäaikaa kannattaa hakea vasta silloin, kun sinulla on oikeasti tarkoitus ja mahdollisuus opiskella ja suorittaa tutkinto valmiiksi.

Linkit tiedekuntien rajauslakisivuille löytyvät sivun lopusta.

Valmistumissuunnitelmassa sinun tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • Mikäli opiskelet täysipäiväisesti, opintojen tulee edetä suunnitelmassa vähintään 45 opintopistettä/ lukuvuosi.
 • Mikäli tiedät, että opintosi etenevät hitaammin kuin 45 opintopistettä/lukuvuosi, sinun tulee liittää hakemukseesi selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu. Huomioon otettavia syitä ovat rehtorin päätöksessä 50/2015 mainitut opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, kuten
  - opiskelijan sairaus tai vaikea elämäntilanne,
  - yhteiskunnallinen osallistuminen opiskeluaikana,
  - osallistuminen kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon,
  - systemaattinen huippu-urheiluun valmentautuminen.
 • Opintojen vanhenemiseen liittyvät määräykset.
 • Valmistumissuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen, jos olet saanut opinto-oikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, eikä alempi tutkinto ole valmis lain salliman opiskeluajan päättyessä.

Opintojen loppuun saattaminen kohtuullisessa lisäajassa

Laadi valmistumissuunnitelma mahdollisimman realistiseksi elämäntilanteesi huomioon ottaen. Tiedekuntasi tarjoaa sinulle ohjausta suunnitelman laatimisen tueksi. Muistathan, että suunnitelman mukaan edenneitä opintojasi käytetään mahdollisen seuraavan lisäaikoja koskevan päätöksen perusteena. Yliopisto puolestaan arvioi sitä kokonaisaikaa, jonka olet ilmoittanut tarvitsevasi opintojen loppuun saattamiseen.

Kohtuullinen aika opintojen loppuun saattamiseksi määräytyy pääsääntöisesti seuraavasti:

 • vain alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 3 v): korkeintaan 6 lukukautta lisäaikaa
 • vain ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus  (tavoiteaika 2 v): korkeintaan 4 lukukautta lisäaikaa
 • alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 5 v): korkeintaan 10 lukukautta lisäaikaa.

Poikkeuksena seuraavat koulutukset, joille on laissa kirjattu pidemmät tavoiteajat:

 • psykologian koulutus, alempi+ylempi (tavoiteaika 5,5 v): korkeintaan 11 lukukautta lisäaikaa
 • eläinlääkärikoulutus, alempi+ylempi (tavoiteaika 6 v): korkeintaan 12 lukukautta lisäaikaa
 • psykologian maisterin tutkinto, vain ylempi (tavoiteaika 2,5 v): korkeintaan 5 lukukautta lisäaikaa
 • hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (tavoiteaika 5 v tai 5,5 v): korkeintaan 11 lukukautta lisäaikaa
 • lääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (tavoiteaika 6 v): korkeintaan 12 lukukautta lisäaikaa.

Lisäajan hakeminen toista tai useampaa kertaa

Lisäaika myönnetään aina määräajaksi, vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi. Toista tai sitä seuraavia lisäaikoja myönnettäessä otetaan huomioon opintojesi eteneminen aiemmin laaditun valmistumissuunnitelmasi mukaisesti. Huomioithan, että jos olet tehnyt aiemmalla lisäajalla valmistumissuunnitelmaan kuulumattomia opintoja, niitä ei oteta huomioon uutta lisäaikaa harkittaessa.

Hakiessasi lisäaikaa toista tai useampaa kertaa, hakemukseen sovelletaan seuraavia periaatteita:

 • Valmistumissuunnitelman tulee sisältää selvitys edellisen lisäajan aikana suoritetuista opinnoista. Mikäli opintosi ovat edenneet alkuperäisen valmistumissuunnitelman mukaisesti, muuta selvitystä ei tarvita.
 • Mikäli opintosi ovat edenneet alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa hitaammin, sinun tulee päivittää valmistumissuunnitelmasi ja antaa selvitys edellisellä lisäajalla suoritetuista opinnoista. Päivitettyä valmistumissuunnitelmaa arvioidaan samoin periaattein kuin ensimmäistä valmistumissuunnitelmaa.
 • Mikäli haluat lisäaikahakemuksessasi vedota yksilöllisiin syihin, on hakemuksessa kuvattava elämäntilanne ja liitettävä mahdolliset lääkärin tms. todistukset. Esittämälläsi hyväksyttävällä syyllä tulee olla selvä syy-yhteys opintojen viivästymiseen.
 • Mikäli ainoa puuttuva opintosi on opinnäytetyö, sen etenemistä seurataan antamasi selvityksen perusteella. Tämän lisäksi tiedekunta voi tarvittaessa pyytää lausunnon työn etenemisestä esimerkiksi työn ohjaajalta.

Kielteinen päätös ja muutoksenhaku

Kielteinen päätös lisäajan hakemukseen annetaan sinulle kirjallisena ja se sisältää perustelut. Lisäksi päätökseen on liitetty tiedot siitä, miten siihen voidaan hakea muutosta.

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 55 §:n mukaisesti kielteiseen lisäaikapäätökseen voi hakea tiedekunnalta kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli myös oikaisupäätös on kielteinen, päätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Lisäksi sinulla on mahdollisuus tehdä uusi lisäaikahakemus.

Katso tarkemmin lisäajan myöntämisestä rehtorin päätöksestä 50/2015: Yliopistolain mukaisten lisäaikahakemusten käsittelyn periaatteet Helsingin yliopistossa. Lisätietoja löydät myös Yliopistolaki 558/2009.

Tiedekuntien rajauslakisivut

 

Paluu Tietoa tutkinnosta -sivulle >>

Paluu Opintojen jatkaminen ja ilmoittautuminen -sivulle >>