Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
14.9.2018 - 27.9.2018

Bottom content

Koulutus

Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma (PsyCo) on monitieteinen kansainvälinen tohtoriohjelma. Tohtorin tutkinto tuottaa erittäin syvällisiä tieteenalakohtaisia valmiuksia ja tietotyövalmiuksia. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan itsenäinen tieteellinen tutkija- ja asiantuntijaidentiteetti muodostuu ja syvenee. Tohtorin tutkinnon tuottamia tieteenalakohtaisia valmiuksia ovat omaan väitöskirjaan liittyvä tieteenalakohtainen ymmärrys monialaisesta käyttäytymistieteellisestä tutkimuksesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taito tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan kriittinen ajattelu, argumentaatio- ja ongelman-ratkaisutaidot syvenevät. Lisäksi vuorovaikutustaidot, johtamis- ja neuvottelutaidot, itseohjautuvuus, luovuus ja eettiset tieteelliset taidot sekä kestävän kehityksen osaaminen syvenevät. Tohtorikoulutus kehittää tohtorikoulutettavan viestintätaitoja, jotta hän voi toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavalle muodostuu vastuullisen ja itsenäisen tutkijan ja asiantuntijan valmiudet. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on erinomaiset valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Opetusta järjestetään pääsääntöisesti englanniksi ja jonkin verran suomeksi. Väitöskirjan voi kirjoittaa englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi.

PsyCo kattaa tutkimuksen, jota tehdään niin psykologian, kasvatustieteen, kognitiotieteen ja kuin puhetieteiden alueilla. Näillä alueilla tehtävä tutkimus voi sijoittua esimerkiksi kognitiivisen aivotutkimuksen, kehityspsykologian, persoonallisuuspsykologian, oppimisen, kehittävän työntutkimuksen ja yliopistopedagogiikan alueille. Tutkimusasetelmat voivat vaihdella kokeellisesta tutkimuksesta epidemiologiseen tutkimukseen ja tutkimusteemat voivat vaihdella laveasti edustaen esimerkiksi neurotieteen käyttäytymistieteellisiä sovelluksia, kehitys- tai persoonallisuuspsykologiaa, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, oppimista, oppimisen teknologisia sovelluksia tai ihmisten välistä vuorovaikutusta, yliopistopedagogiikkaa, kommunikaatiota sekä kielen ja puheen tutkimusta eri näkökulmista.

Tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen. Tohtorintutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Tutkintoon sisältyy:

  • henkilökohtainen opintosuunnitelma
  • tieteenalaopinnot (30 op), joihin sisältyy tutkimusetiikkaa
  • yleiset valmiustaidot (10 op), esim. yliopistopedagogiikka, johtaminen, esimiestaidot, neuvottelu- ja projektitaidot sekä tieteellinen viestintä
  • kansainvälistä tieteellistä toimintaa, esim. tutkimusyhteistyötä tai osallistumista kansainvälisiin konferensseihin
  • väitöskirja

Väitöskirja on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys. Väitöskirjan etenemistä tulee esitellä oman tieteenalan tutkijaseminaarissa. Väitöskirjatutkimuksen toteutus ja aikataulutus suunnitellaan yhdessä väitöskirjan ohjaajien kanssa.

Väitöskirjatutkimuksen laadittuaan opiskelija

  • on perehtynyt syvällisesti omaan erityisalaansa
  • osaa soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  • kykenee hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia, analysoimaan niitä johdonmukaisesti ja eri näkökulmia huomioon ottaen sekä tekemään niiden pohjalta uutta tietoa antavia päätelmiä
  • osaa raportoida tutkimuksen tuloksista selkeästi, johdonmukaisesti ja kiinnostavasti
  • omaa taidot ajallisesti ja aiheeltaan rajatun projektin hallintaan ja kykenee saavuttamaan asetetut tavoitteet

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on tukea tohtorikoulutettavia kartuttamaan laaja-alaisesti tutkimuksen tekemiseen liittyviä tietoja ja taitoja sen lisäksi, että hän keskittyyn tiettyyn tutkimusaiheeseen: valmistuneet tohtorit ovat asiantuntijoita, itsenäisiä tutkijoita. Tutkimustyön lisäksi tohtorit sijoittuvat yhteiskunnan eri sektoreille. He ovat tulevaisuuden rakentajia ja edelläkävijöitä, ja heillä on kykyä lisätä kulttuurista ja sosiaalista pääomaa koko yhteiskunnassa. PsyCo-tohtoriohjelmasta valmistuneet työskentelevät yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävien lisäksi esimerkiksi koulutus- ja asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveysaloilla.

Tohtorintutkintoon PsyCo-tohtoriohjelmassa sisältyy pakollisena opintojakso Kansainvälinen tieteellinen toiminta (3-5 op), joka voivat koostua esimerkiksi esitelmästä kansainvälisessä konferenssissa ulkomailla tai Suomessa, tutkijavaihdosta ulkomaisessa yliopistossa tai kansainvälisestä opetustoiminnasta. Tohtoriohjelma myöntää matkatukea tohtorikoulutettavien ulkomaille suuntautuviin konferenssimatkoihin. Lisäksi tohtoriohjelmassa vierailevien kansainvälisten tutkijoiden pitämät luennot ja kurssit tutustuttavat tohtorikoulutettavia alan kansainvälisiin virtauksiin ja käytäntöihin. Kaikki kuvaillut aktiviteetit auttavat heitä verkostoitumaan kansainväliseen tiedeyhteisöön.

PsyCo-tohtoriohjelmassa kahden kampuksen välinen yhteistyö on tiivistä, sillä tohtoriopiskelijoita on kasvatustieteellisestä, lääketieteellisestä ja humanistisesta tiedekunnasta. PsyCo on laajasti verkostoitunut tutkimusintensiivisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. PsyCo:ssa mukana olevilla tutkimusyhteisöillä on kokemusta kansainvälisten kurssien järjestämisestä tohtoriopiskelijoille, mistä tuoreimpana esimerkkinä on yhteistyössä Estonian Doctoral School of Educational Sciences -tutkijakoulun kanssa järjestetty talvikoulu tammikuussa 2017.

Aivotoiminta, kognitio ja kommunikaatio, Oppiminen ja vuorovaikutus, Psyykkinen kehitys ja hyvinvointi.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.