Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120/150 opintopistettä, 5-5,5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa. Tutkimuskohteina ovat muun muassa tunteet ja ajattelu, yksilön kehitys lapsuudesta aikuisuuteen, persoonallisuus, ympäristön havaitseminen eri aistien avulla, mielenterveys sekä se, miten psykologiset ilmiöt perustuvat aivojen toimintaan ja neuropsykologisiin mekanismeihin. Psykologia tieteenalana hyödyntää monitieteisyyttä. Yhtymäkohtia on esimerkiksi lääketieteeseen, luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin, kasvatustieteisiin ja humanistisiin aloihin. Psykologista tietoa voidaan soveltaa monissa eri yhteyksissä, joissa on tärkeä tuntea ihmisen toiminnan ja tiedonkäsittelyn lainalaisuuksia. Psykologisen tiedon tuottaminen vaatii tieteellisten tutkimusasetelmien ja tilastollisten menetelmien tuntemusta. Psykologian asiantuntija hallitsee keskeiset psykologiset ja käyttäytymistieteelliset teoriat ja menetelmät, sekä osaa soveltaa tätä tietoa yksilöiden ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Kiinnostaako sinua esimerkiksi:

 • Miten ympäristö ja erilaiset biologiset tekijät vaikuttavat ihmisen kehitykseen?
 • Miten ihminen käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa tietoa?
 • Miten aivot toimivat?
 • Mitä on mielenterveys?
 • Miten ihmisen yksilölliset psyykkiset ominaisuudet vaikuttavat fyysiseen terveyteen?
 • Miten psykologista tietoa voidaan käyttää esimerkiksi mielenterveyteen ja oppimiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn?

Psykologian kandidaattiopinnoissa saat valmiudet vastata tällaisiin kysymyksiin tieteellisen tiedon perusteella.

Psykologian kandidaatin tutkinnon tavoitteena on:

 • Saat hyvän osaamisperustan psykologiatieteen eri osa-alueista, käsitteistä, teorioista ja tutkimusmenetelmistä 
 • Osaat hankkia psykologista tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja välittää tieteellistä tietoa muille
 • Aloitat perehtymisen kliinisen psykologin työhön

Lisäksi:

 • Tunnet työelämän tarjoamat mahdollisuudet psykologian alalla
 • Viestintä- ja kielitaitosi kehittyvät ja monipuolistuvat
 • Saat tiedolliset ja taidolliset perusteet psykologian maisteriopintoja varten

Koulutusohjelman opetuskieli on suomi. Kursseja järjestetään myös englanniksi. Opiskeltava materiaali on pääasiassa englanninkielistä. Tenttikysymykset voi saada ja tenttivastaukset ja muut opintosuoritukset voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Psykologian kandidaattitutkinnon aikana perehdyt psykologian keskeisimpiin osa-alueisiin: neuropsykologiaan, kognitiiviseen ja havaintopsykologiaan, kehityspsykologiaan, persoonallisuus- ja terveyspsykologiaan sekä kliiniseen psykologiaan. Kaikille yhteiset pakolliset perusopinnot suoritettuasi voit keskittyä sinua kiinnostavaan tutkimus- tai sovellusalueeseen valitsemalla sitä aihetta koskevia valinnaisia aineopintoja.

Psykologian opiskelijana opit sekä tuottamaan itse tieteellistä tietoa että arvioimaan olemassa olevaa tietoa kriittisesti. Siksi psykologian kandidaatin tutkinnossa perehdytään psykologisiin tutkimusmenetelmiin jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Tiedon soveltaminen on tärkeää. Psykologin kliinisten taitojen opiskelu aloitetaan kandiohjelman aikana.

Tieteenalakohtaisten opintojen lisäksi suoritat myös valitsemiasi muiden aineiden opintoja sekä äidinkielen, toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen opintoja, joissa hankitaan hyvä suullisen ja kirjallisen ilmaisun taito.

Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja hyödyntävät erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Luento-opetuksen lisäksi tutkintoon kuuluu myös

 • harjoitustehtäviä joita tehdään sekä itsenäisesti että pienryhmissä
 • kokeellisten ja muiden tutkimusmenetelmien opiskelua käytännössä
 • kliinisten perustaitojen, kuten vuorovaikutustaitojen harjoittelua
 • tieteellistä viestintää

Suoritusmuotoja ovat esimerkiksi:

 • tentit
 • verkkokurssityöt
 • harjoituskurssien tehtävät ja lopputyöt
 • kirjallisuuskatsaukset
 • oppimispäiväkirjat ja suulliset esitykset

Koulutusohjelmassa kaikkien opiskelijoiden pääaine on psykologia. Psykologian valinnaisten opintojen ja muiden aineiden opintojen valinnalla voit suunnata opintopolkuasi haluamallesi psykologian osa-alueelle.

Kandiohjelman laajuus on 180 op. Tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • psykologian teoreettisia sisältöopintoja 71  op
 • psykologin kliinisiä taitoja 15 op
 • tutkimusmenetelmäopintoja 40 op
 • muiden aineiden ja vapaavalintaisia opintoja yht. 40 op
 • kieli- ja viestintäopintoja 10 op
 • tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen opintoja 3 op

Kandidaatintutkielmassa syvennyt valitsemaasi psykologian kysymykseen. Tutkielman laajuus on 6 opintopistettä ja sen tarkoitus on perehdyttää sinut aiheeseen liittyvään uusimpaan tieteelliseen tietoon sekä ohjata sinua muodostamaan aiheesta oman perustellun käsityksen. Tutkielma voi olla kirjallisuuskatsaus tai empiirisen tutkimuksen raportti. Se voi perustua työskentelyyn koulutuksen hyväksymässä tutkimusryhmässä, vaikkakin se kirjoitetaan itsenäisesti ohjaajan tuella.

Psykologian kandidaatin tutkinto antaa edellytykset jatkaa opintoja psykologian maisteriksi tai filosofian maisteriksi psykologia pääaineena.

Psykologian kandidaatin tutkinto ei vielä pätevöitä toimimaan psykologina. Psykologian kandidaatin tutkinnon suoritettuasi voit suorittaa psykologian maisterin tutkinnon, jonka perusteella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antaa laillistuksen toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä (psykologina).

Tutkintoon voidaan liittää myös opettajan pedagogiset opinnot, mikä antaa psykologian aineenopettajan pätevyyden. Mikäli opiskelija haluaa itselleen aineenopettajan pätevyyden osana opintojaan, tulee hänen suorittaa opettajan pedagogisista opinnoista perusopinnot jo kandivaiheen aikana. Opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana.

 • Koulutuksen piirissä toimii lukuisia korkeatasoisia tutkimusryhmiä, joilla on tiiviit suhteet kansainväliseen huippututkimukseen. Kansainväliset tutkijat osallistuvat myös opetukseen.
 • Sinulla on kandidaatin tutkinnon aikana mahdollisuus hakea ulkomaiseen yliopistoon opiskelijavaihtoon. Psykologian koulutuksella on vaihtosopimus 16 Euroopan maahan, ja lisäksi voit hakea yliopiston yhteisiin vaihtokohteisiin kaikkiin maanosiin.
 • Vuosittain järjestetään englanninkielisiä kursseja ja pienryhmiä, joihin osallistuu sekä ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita että suomalaisia pääaineopiskelijoita
 • Kandivaiheen harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla
 • Mahdollisuus toimia kansainvälisten opiskelijoiden tutorina
 • Psykologian opiskelijajärjestö Kompleksi järjestää tapaamisia ulkomaisten yliopistojen psykologian opiskelijoiden kanssa. Kompleksi kuuluu Suomen psykologian opiskelijoiden liittoon (SPOL), joka on eurooppalaisen psykologian opiskelijajärjestön EFPSA:n jäsen.

Psykonet: Kaikkien suomalaisten yliopistojen psykologian koulutusten yhteistyöverkosto, jonka kanssa järjestetään mm. yhteisiä perusopintojen kursseja.

Psykologian oppiaineessa toimii useita tutkimusryhmiä ja hankkeita. Korkeatasoista tutkimusta tehdään kaikilla opetettavilla aloilla, näihin kuuluvat esimerkiksi kehitys-, persoonallisuus- ja terveyspsykologia, sekä kognitiivinen, havainto- ja neuropsykologia, sekä kognitiivinen neurotiede (kokeellinen aivotutkimus).  Tutkimus sijoittuu pääasiassa teemoihin mieli, aivot ja kehitys. Psykologian tutkimusryhmät ovat kansainvälisesti verkottuneita ja julkaisevat tutkimuksiaan kansainvälisissä tiedelehdissä. Tutkimus on usein monitieteistä yhteistyötä. Opiskelijat integroituvat tutkimusryhmiin opintojensa aikana esimerkiksi tehdessään kanditutkielmaansa.

Suoritettuasi psykologian kandidaatin tutkinnon sinulla on oikeus suorittaa psykologian maisterin tutkinto tai filosofian maisterin tutkinto psykologia pääaineena. Halutessasi voit hakea myös muiden maisterohjelmien opinto-oikeuksia Suomessa ja ulkomailla.

Hakeminen
Tiedekunnat

Lääketieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tehtävä on tehdä korkeatasoista tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa perusopetusta ja jatkokoulutusta lääketieteessä, hammaslääketieteessä, psykologiassa, logopediassa ja translationaalisessa lääketieteessä. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun.

Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä. Kaikessa toiminnassaan Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta toimii yhdessä tärkeimmän yhteistyökumppaninsa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa. Yhteistyö kattaa yliopiston kaikki kolme päätehtävää, tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Tiedekunta on Suomen merkittävin erikoislääkärien ja -hammaslääkärien kouluttaja, ja tätä tehtävää tukevat Suomen suurimman yliopistosairaalan infrastruktuurit.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tutkimus on arvioitu viidenneksi parhaaksi eurooppalaisten yliopistojen joukossa, kun arviointikriteerinä ovat 2000-luvun lääketieteellisten julkaisujen saamat viittausluvut. Opiskelija voi aloittaa tutkijanuran jo peruskoulutuksensa aikana esimerkiksi hakeutumalla tutkijalääkäri-/hammaslääkärikoulutusohjelmaan. Ohjelmassa opiskelija tekee tohtorintutkintoon tähtäävää tutkimusta lääketieteen/hammaslääketieteen opintojen ohella ja saa tutkijankoulutusta kansainvälisesti arvostetussa ympäristössä. Ohjelmaan hyväksytään noin 10 opiskelijaa vuosittain. Lue lisää täältä.

Lääke- ja hammaslääketiedettä voi opiskella suomen kielen lisäksi myös osittain ruotsin kielellä, sillä tiedekunta vastaa siitä, että maassa koulutetaan riittävä määrä ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden työllistymistilanne on viime vuosina ollut erittäin hyvä. Myös englanninkielisestä maisterikoulutusohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin.

Lue lisää tiedekunnan laajasta toiminnasta, opetuksesta ja tutkimuksesta täältä.

Lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Meilahden kampuksella ja Ruskeasuolla. Hammaslääketieteen laitoksella, joka vielä toistaiseksi sijaitsee Ruskeasuolla, sekä Meilahden Biomedicumissa ja Haartman Instituutin tiloissa on erilaisia oppimiseen ja tutkimukseen soveltuvia tiloja: luentosaleja, pienryhmätiloja, laboratoriotiloja, taitopajoja, oppimiskeskuksia ja opiskelijoiden omia tiloja. Opetusta annetaan sekä yliopiston että sairaalan ja Helsingin kaupungin tiloissa. Omatoimista ja ohjattua opetusta on myös taitopajoissa. Esimerkiksi lääketieteen koulutusohjelman taitopajoissa voi harjoitella mm. suonikanyylin laittoa, haavan ompelua, sydän- ja keuhkoäänten kuuntelua, ultraäänen tekoa, verenpaineen mittausta, silmien ja korvien tutkimista sekä elvytystä ja siihen liittyviä taitoja. Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa vastaavana tilana toimii ns. fantom-sali, jossa simuloiduissa tilanteissa harjoitellaan toimenpiteitä ennen potilastöiden aloittamista. Suunnitelmissa on, että myös Ruskeasuolla annettava opetus siirtyy Meilahteen, arviolta vuonna 2017, jolloin myös hammaslääketieteen opiskelu tapahtuu pääosin Meilahden kampuksella uusissa, remontoiduissa tiloissa.

Meilahdessa sijaitsee myös kansallinen Terveystieteiden keskuskirjasto, Terkko.

Kartta

Oppimismenetelmät
Opintojen alkaessa kaikki opiskelijat perehdytetään ongelmalähtöisen oppimisen ja ryhmässä oppimisen perusteisiin. Opiskelijat perehdytetään tutkinnon kokonaisrakenteeseen, tiedekunnan yleisiin opiskeluperiaatteisiin, opiskelutaitoihin ja -tekniikoihin sekä oppimisen arviointikäytäntöihin.

Tiedekunnan opetus- ja oppimisfilosofiassa korostetaan opiskelijalähtöistä oppimista, teorian ja käytännön yhteensovittamista sekä ammatillisesta käytännöstä nousevien tilanteiden käyttämistä opetuksen lähtökohtana. Suuri osa tiedekunnan opinnoista järjestetään pienryhmissä tuutor- ja mentoristuntoina, joissa sovelletaan ongelmalähtöistä oppimismenetelmää. Vuorovaikutusopinnoissa käytetään kokemuksellisia oppimismenetelmiä. Kliinisessä vaiheessa suurin osa oppimisesta perustuu aitoihin potilastilanteisiin ja niiden reflektointiin pienryhmässä. Myös verkko-opiskelua ja virtuaalisia potilaita käytetään sekä perus- että kliinisen vaiheen opiskelussa.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.