Bottom content

Koulutus

Kiinnostaako sinua lääkkeet, terveys ja ihmisen hyvinvointi? Farmasian opinnoissa opitaan lääkealan monipuolisia tietoja ja taitoja. Lääkkeitä käytetään ja tarvitaan varmasti myös tulevaisuudessa, joten alalla on erittäin hyvät työllisyysnäkymät.

Farmasian tutkintojen tavoitteina on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin sekä antaa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Proviisorin tutkinto on jatkoa farmaseutin tutkinnolle, jonka tavoitteet voit lukea farmaseutin tutkinnon tietojen kohdalta. Farmaseutin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi on proviisorin tutkinnon tavoitteena saavuttaa alla kuvatut yleiset valmiudet. Proviisorin koulutuksella saavutettavista tiedoista säädetään myös EU:n direktiivillä 2005/36/EY.

Tiedolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi olet syventänyt farmaseutin tutkinnossa saavuttamaasi osaamista ja lisäksi:

 • Ymmärrät syvällisesti farmasian tieteenalan laaja-alaisen luonteen sekä hallitset sen keskeisiä ilmiöitä, teorioita ja käsitteitä
 • Hallitset lääkekehityksen perusteet ja ymmärrät lääkekehitysprosessin sekä osaat soveltaa tietojasi lääkekehityksen ja lääkehoidon asiantuntijana
 • Olet saavuttanut hyvän teoreettisen osaamisen ja menetelmätuntemuksen tutkimustyöhön omalla erikoistumisalueellasi
 • Osaat toimia asiantuntijaympäristössä asiantuntija- ja henkilöstöjohtamisen periaatteita noudattaen ja omaat valmiudet kehittyä esimiestehtävissä
 • Hallitset liiketalouden peruskäsitteet ja ymmärrät liiketoiminnan lainalaisuuksia erityisesti lääkealan näkökulmasta

Taidolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi olet syventänyt farmaseutin tutkinnossa saavuttamaasi osaamista ja lisäksi:

 • Osaat toimia asiantuntijana, kouluttajana ja kehittäjänä sekä lääketeollisuudessa että terveydenhuollossa moniammatillisissa ryhmissä sekä kansallisissa että kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • Hallitset tutkimuksellisen työtavan ja keskeisiä tutkimusmenetelmiä, osaat tehdä tieteellisiä päätelmiä ja tuottaa tieteellistä tekstiä
 • Olet saavuttanut valmiudet tutkimustyöhön omalla erikoistumisalueellasi sekä valmiudet itsenäiseen työskentelyyn kansainvälisessä moniammatillisessa tutkijayhteisössä
 • Osaat ajatella kriittisesti ja analyyttisesti, soveltaa tutkimustietoa työssäsi ja olet hankkinut hyvät argumentaation ja ongelmanratkaisun taidot
 • Ymmärrät oman asiantuntijuutesi mahdollisuudet kansainvälisesti eri toimintaympäristöissä

Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Opetus- ja tutkintokielenä ovat suomi ja ruotsi. Opiskelijana voit käyttää äidinkieltäsi, suomea tai ruotsia, opintojesi kuluessa. Proviisorin koulutusohjelmassa pääasiallinen opetuskieli on kuitenkin suomi. Opetuskielestä huolimatta voit saada tenttikysymykset ruotsin kielellä ja tenteissä ja kirjallisissa töissä voit käyttää äidinkieltäsi. Tarjolla on myös valinnaisia ja syventävän vaiheen opintojaksoja englannin kielellä.

Proviisoriopiskelijat laajentavat aiemmin farmaseuttiopinnoissa opittuja tietoja lääke- ja apuaineiden kemiasta, lääkkeiden valmistuksesta, biolääketieteellisestä farmasiasta, lääkehoidosta sekä lääkkeiden yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä perehtyvät lääkekehityksen eri vaiheisiin. Syventävissä opinnoissa perehdytään johonkin seuraavista oppiaineista: farmaseuttinen kemia, farmaseuttinen biologia, biofarmasia, farmakologia, farmasian teknologia, teollisuusfarmasia tai sosiaalifarmasia.

Proviisoriopiskelijat valitsevat syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehdokseen yhden tiedekunnan farmaseuttisista oppiaineista.

Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.  Kokopäiväopiskelija voi suorittaa proviisorin tutkinnon kahdessa vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin tutkintoon johtava koulutus koostuu aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka sisältävät pro gradu -tutkielman. Opiskelijan, joka hyväksytään suorittamaan proviisorin tutkintoa, on ensin suoritettava farmaseutin tutkinto.

Aineopinnot 50 op

Sisältää kaikille yhteisiä opintoja 30 opintopistettä sekä valinnaisia opintoja 20 opintopistettä.

Syventävät opinnot 70 op

Syventävissä opinnoissa opiskelija syventyy yhteen farmaseuttiseen oppiaineeseen sekä tekee valitussa oppiaineessa pro gradu -tutkielman.

Proviisoriopintojen päätteeksi laaditaan pro gradu -tutkielma, joka sisältää sekä kirjallisuuskatsauksen että kokeellisen tutkimusosion, ns. erikoistyön. Erikoistyöhön liittyy tutkimuksen suunnitteluvaihe, tutkimusongelman muodostaminen, menetelmien valinta, aineiston kerääminen ja analysointi sekä raportointi. Kokeellinen tutkimusosio voi olla aiheesta riippuen esimerkiksi laboratoriotyöskentelyä tutkimusryhmässä tai haastattelututkimus.

Pro gradu -tutkielman tehtyäsi sinulla on perusvalmiudet itsenäiseen tutkimusryhmässä tapahtuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Pystyt seuraamaan uusinta tutkimustietoa ja esiintymään farmaseuttisissa asiantuntijatehtävissä.

Proviisorit toimivat apteekeissa esimiehinä, joiden työnkuvaan kuuluu asiakaspalvelu- ja lääkeneuvontatehtävien lisäksi usein myös henkilöstöhallintoa, koulutustehtäviä sekä liiketoimintaan liittyviä tehtäviä riippuen apteekin koosta. Apteekkien lisäksi proviisoreilla on useita muitakin mahdollisia urapolkuja. Proviisorina voit työllistyä lääketeollisuudessa ja lääketukkuliikkeissä muun muassa lääkekehityksen, lääkevalmistuksen, laadunvarmistuksen, lääketurvan ja markkinoinnin tehtäviin, terveydenhuollon viranomais- ja koulutustehtäviin sekä sairaaloihin ja terveyskeskuksiin lääkehuollon asiantuntijoiksi. Proviisoreita työllistävät myös teollisuuden ja yliopistojen tutkimustehtävät sekä farmasian opetus. Kokeneempana proviisorina on mahdollisuus hakea apteekkilupaa ja ryhtyä apteekkariksi.

Farmasian alan työllisyystilanne on erittäin hyvä sekä tällä hetkellä että oletettavasti myös tulevaisuudessa. Lääkkeiden kysyntä on tasaista ja apteekkipalveluiden tarve kasvaa etenkin väestön ikääntymisen myötä. Tästä syystä vaaditaan myös apteekkien ja terveydenhuollon jatkuvaa kehittymistä potilaan hoidon onnistumiseksi.

Proviisori on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Kun valmistut proviisoriksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa proviisorin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Yliopisto tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen jo opintojen aikana:

 • Luontevimmin kansainvälistyt lähtemällä opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihdolla tarkoitetaan ulkomailla opiskelua, joka voidaan lukea hyväksi suoritettavaan tutkintoon. Helpointa opiskelijavaihtoon lähteminen on vaihto-ohjelmien kautta. Niihin sisältyy yleensä vapautus lukukausimaksuista ja opiskelustipendi. Stipendin lisäksi vaihtoon lähtevä opiskelija saa opintotukea.
 • Farmasian tiedekunnan opiskelijat voivat kansainvälistyä esimerkiksi lähtemällä vaihto-opiskelijaksi muihin Pohjoismaihin, muualle Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle.
 • Kansainvälistyä voi myös esimerkiksi suorittamalla osan työharjoittelusta ulkomailla.
 • Voit osallistua tiedekunnan englanninkieliseen opetukseen.
 • Voit toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille.
 • Sinulla on mahdollisuus ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisiin tehtäviin.
 • Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi ja kulttuurintuntemusta osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Farmasian tiedekunnan tarjoamien opintojen lisäksi voit sisällyttää tutkintoon myös muiden tiedekuntien tarjoamia opintoja. Joustava opinto-oikeus (JOO) liikuttaa myös tarvittaessa muihin Suomen korkeakouluihin opiskelemaan.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä osassa opintojen joka vaiheessa. Tiedekunnalla on monenlaista yhteistyötä sekä muiden tiedekuntien ja yliopistojen että alan työelämän edustajien eli sidosryhmien kanssa sekä tutkimuksen että opetuksen saralla. Apteekkiharjoittelua kehitetään yhteistyössä Yliopiston Apteekin sekä yksityisten apteekkien kanssa. Farmasian opintojen aikana voivat opiskelijat osallistua myös alan tutkimushankkeisiin eli olla mukana konkreettisessa tutkimustyössä. Myös pro gradu -tutkielman laatiminen yhteistyössä yritysten kanssa on yleistä ja suosittu keino alan työelämään tutustumiseen.

Farmasian tiedekunnan tutkimus kattaa laajan alueen lääketutkimusta. Alan tutkimuksessa suositaan monitieteistä lähestymistapaa, jossa ongelmia analysoidaan niin soveltavien luonnontieteiden kuin terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Farmasian tehtävänä on kehittää lääkeaineille fysikaalisesti ja biologisesti käyttökelpoisia lääkemuotoja, sekä niiden valmistukseen tarvittavia teknologioita. Keskeistä on myös lääkkeiden farmakologisten, toksikologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien selvittäminen. Myös lääkkeiden käytön tutkiminen yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta kuuluu farmasian tutkimuksen piiriin.

Tiedekunnan tutkimuksen painoaloja ovat:

 1. Prekliininen lääketutkimus ja lääkekehityksen menetelmät
 2. Lääke- ja lääkitysturvallisuus
 3. Farmaseuttinen mikro- ja nanoteknologia

Lääkkeiden vaikutuksiin liittyvässä tutkimuksessamme mielenkiinnon kohteena ovat mm. rappeuttaviin aivosairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin liittyvä lääkehoito sekä sydämen vajaatoiminnan molekyylitason tapahtumien tutkimus.

Lääkkeenkeksimiseen liittyvä tutkimuksemme kokoaa innovatiivisesti yliopistomme lääkeainekemian, synteettisen orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian osaajat tietoineen, taitoineen, tekniikoineen ja menetelmineen omaksi ryhmäkseen. Keksimme, tunnistamme, löydämme, suunnittelemme ja valmistamme uusia yhdiste- ja antibioottiaihioita syöpää, tarttuvia tauteja (keuhkoklamydia, sairaalainfektiot) ja laiminlyötyjä trooppisia tauteja (leishmaniaasi, malaria) vastaan.

Potilas- ja lääkitysturvallisuuteen liittyen tavoitteenamme on kehittää menetelmiä ja käytäntöjä lääkehoitojen riskienhallintaan terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä.

Farmaseuttisten mikro- ja nanotieteiden tutkimuksemme kohdistuu niukkaliukoisten lääkeaineiden liukoisuuden parantamiseen, kohdennettuun ja yksilöityyn lääkeaineen annosteluun sekä kuvantamiseen.

Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa hyvän pohjan tieteellisiin jatko-opintoihin eli tohtorin tutkinnon suorittamiseen farmasian alalla. Lisäksi tiedekunnassa annetaan sekä farmaseuteille että proviisoreille suunnattua erikoistumiskoulutusta teollisuusfarmasiassa sekä apteekki- ja sairaalafarmasiassa.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Farmasian tiedekunta

Farmasian opiskelu yliopistossa on vaihtelevaa, monialaista ja haastavaa. Opiskelijoista valmistuu lääkealan asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä monissa mielenkiintoisissa tehtävissä lääkkeen kehityksestä lääkealan viranomaistehtäviin ja potilaslähtöiseen apteekki- ja sairaalatyöhön. He oppivat lääkeaineiden kemiasta, kulkeutumisesta elimistössä ja vaikutusmekanismeista sekä lääkkeiden valmistuksesta, käytöstä ja lääkehoidosta niin potilaan kuin yhteiskunnankin kannalta.

Farmasian tiedekunnan tehtävänä on korkeatasoinen, kansainvälisesti arvostettu monitieteinen lääkealan tutkimus sekä siihen perustuva asiantuntijoiden ja tutkijoiden koulutus kotimaisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Farmasian perustutkinnot – kolmivuotinen farmaseutin tutkinto ja sitä seuraava kaksivuotinen proviisorin tutkinto – antavat farmasian tiedekunnasta valmistuneille hyvät työllistymismahdollisuudet. Farmaseutti ja proviisori ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Vain proviisorit voivat Suomessa omistaa apteekin.

Farmasian opinnoissa on hyötyä kemian, biologian ja terveystiedon osaamisesta. Näiden lisäksi hyötyä on myös fysiikan, tietotekniikan, kielten, erityisesti ruotsin ja englannin sekä yhteiskuntaopin ymmärryksestä, tiedoista ja taidoista. Tieteenalana farmasiassa yhdistyvät soveltavat luonnontieteet, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet.

Farmasian tiedekunta sijaitsee Viikissä ja opetusta antavat tiedekunnan kolme osastoa:

 • Farmakologian ja lääkehoidon osasto
 • Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto
 • Farmaseuttisten biotieteiden osasto

Linkki tiedekunnan sivuille: Farmasian tiedekunta

Farmasian tiedekunta sijaitsee Viikin vihreällä kampuksella noin yhdeksän kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Viikin monitieteiseltä kampukselta löytyy  farmasian tiedekunnan lisäksi myös eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Farmasian opinnoissa yhdistetään monipuolisesti teoriaa ja käytäntöä. Opintoihin sisältyykin luento-opetuksen lisäksi runsaasti pienryhmäopetusta, laboratorioharjoitustöitä sekä puolen vuoden apteekkiharjoittelu. Tiedekunta kehittää opetustaan jatkuvasti; opetuksen kehittämistyön laatua kuvastavat tiedekunnan opettajien saamat tunnustukset opetustyöstään sekä tiedekunnnan saamat opetuksen laatupalkinnot. Tiedekunnan vahvuutena ovat kiinteät suhteet työelämään ja tutkintojen työelämävastaavuus.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.