Koulutuksen tavoite

Laboratoriomenetelmien ja tietotekniikan kehittymisen myötä biologisen tiedon määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Molekyylibiotieteellinen koulutus antaa vahvan pohjan tämän tiedon soveltamiseen mm. lääketieteessä, biotekniikkaa hyödyntävässä teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä bio-, elintarvike- ja ravitsemustieteissä.

Molekyylibiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

  • tunnet keskeiset eliöiden toimintaa ja rakentumista ohjaavat geneettiset, biokemialliset ja solubiologiset mekanismit  
  • tunnet keskeisten ravintoaineiden vaikutukset ja ruokavalion yhteyden terveyteesi
  • sinulla on hyvät valmiudet laboratorio- ja tietoteknisten menetelmien käytölle biotieteissä
  • ymmärrät teoreettisen tiedon ja käytännön sovellusten välisen yhteyden mm. bio- ja elintarviketeknologiassa
  • ymmärrät tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteen ja osaat hahmottaa ja kuvata biologisia ilmiöitä luonnontieteen käsittein ja termein
  • ymmärrät fysikaalis-kemiallisten ja kvantitatiivisten tarkastelujen merkityksen biologiassa
  • osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja tehdä ryhmä- ja projektitöitä

Molekyylibiotieteiden kandidaattitutkinto antaa kelpoisuuden lukuisiin bioalan maisteriohjelmiin (ks. Maisteriohjelman valinta) ja tätä kautta valmiuden mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin mm. yliopistoissa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.

Yhteisen molekyylibiotieteiden koulutusohjelman opetusta antavat bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sekä biotekniikan instituutti.