Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Helsingin yliopiston valtio-opin ja viestinnän tieteenalat ovat maailman kärkeen kuuluvia tutkimus- ja opetusyksikköjä. Politiikan ja viestinnän yhteinen maisteriohjelma on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja tukee perinteiset tieteenalarajat ylittävän asiantuntijuuden rakentumista.

Maisteriohjelmassa voit erikoistua politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan tai viestinnän tutkimukseen. Politiikan ja organisaatioiden tutkimus tarkastelee valtaa, sen käyttötapoja ja jakautumista yksilöiden ja instituutioiden kesken eri yhteiskunnissa sekä Euroopan unionissa. Maailmanpolitiikassa tarkastelun kohteena ovat paitsi politiikka, joka on kansainvälistä tai maailmanlaajuista, myös sellaiset yhteiskunnalliset suhteet, jotka läpäisevät tai ylittävät perinteisten poliittisten yhteisöjen rajoja. Viestinnän oppiaineessa tutkitaan julkisuutta ja viestinnän eri ilmiöitä osana yhteiskuntaa, kansallisia ja globaaleja yhteisöjä ja yksilöiden välisiä sosiaalisia verkostoja.

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa hankit valmiudet

 • analysoida syvällisesti politiikan, viestinnän sekä kansainvälisten suhteiden ilmiöitä yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä tunnistaa näiden ilmiöiden merkitys yhteiskunnassa
 • käyttää teorioita ja tutkimustuloksia käytännön sekä tieteen ajankohtaisten kysymysten erittelemiseen
 • luoda itsenäisesti tutkimusasetelmia ja muodostaa uutta tietoa yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti tärkeistä kysymyksistä ja ongelmista
 • arvioida tiedon pätevyyttä ja luotettavuutta sekä erilaisia tapoja muodostaa ja käyttää tietoa
 • tunnistaa sekä arvioida kriittisesti arvolähtökohtia ja normatiivisia argumentteja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja työelämässä
 • valita tarkoituksenmukaisia viestinnän tapoja ja vuorovaikutusrooleja, joiden avulla viestiä oman alasi kysymyksistä kotimaisille ja kansainvälisille kohderyhmille
 • toimia julkisten ja yksityisten organisaatioiden vastuullisissa asiantuntijatehtävissä, joissa korostuvat muutos, poliittisuus, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
 • toimia sekä ammatillisissa tehtävissä että kansalaisena rooleissa, jotka edistävät julkista keskustelua sekä demokraattista osallisuutta ja päätöksentekoa

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Tarjoamme opintojaksoja myös ruotsiksi ja englanniksi. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä. Voit tehdä valinnaisia opintoja myös englanninkielisessä maisteriohjelmassa Global Politics and Communication.

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää näiden alojen asiantuntijatyössä tarvittavia ammatillisia ja tieteellisiä valmiuksia. Voit perehtyä syvällisesti valitsemaasi tieteenalaan ja opit analysoimaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tieteenalan keskeisiä kysymyksiä.

Kiinnitämme erityistä huomiota kriittisen ajattelun ja ilmaisun kehittämiseen ja opiskelijoiden kasvuun itsenäisiksi ja eettisiksi toimijoiksi. Politiikka ja viestintä ovat myös keskustelua ja kamppailuja siitä, mitä pitäisi tehdä ja mikä on oikein ja väärin, sekä arviointia erilaisten toimintatapojen mahdollisista seurauksista.

Tarjoamme laajan kirjon kursseja, esimerkiksi julkisuuden ja demokratian teorioista, kansainvälisistä suhteista ja maailmantalouden kriiseistä, poliittisesta osallistumisesta digitaalisessa mediaympäristössä, vaikuttajaviestinnästä sekä julkisen sektorin ja erilaisten organisaatioiden muutoksista ja viestinnästä. Opinnot päättyvät pro gradu-tutkielman tekemiseen.

Maisteriopintojen suoritusmuotoja ovat:

 • luentokurssit oheislukemistoineen
 • pienryhmätyöskentely
 • opintopiirit
 • itsenäinen työskentely
 • kirjatentit
 • esseetehtävät
 • oppimispäiväkirjat
 • seminaari ja tutkielma

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma sisältää opintosuuntia, jotka määrittävät ne opinnot, jotka sinun tulee suorittaa. Opintosuunnat ovat:

 • Politiikan ja organisaatioiden opintosuunta
 • Maailmanpolitiikan opintosuunta
 • Viestinnän opintosuunta

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op). Valtiotieteiden maisterin tutkinnon (VTM) voi suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • syventävät opinnot 90-95 op (sis. pro gradu -tutkielma 30 op)
 • työelämäopinnot 5–15 op 
 • valinnaiset opinnot 10-25 op

Maisteriopintojen päätteeksi kirjoitat 50–70 sivun pituisen pro gradu -tutkielman (30 op) itseäsi kiinnostavasta aiheesta. Tutkielman voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tutkielmaa tekemällä opit muodostamaan selkeitä yhteiskuntatieteellisiä tutkimusongelmia ja hankkimaan tutkimusaineistoja sekä muodostamaan, arvioimaan ja soveltamaan tietoa. Lisäksi opit kirjoittamaan sujuvaa tieteellistä tekstiä sekä käyttämään teoreettisia käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä. Tarjoamme opiskelijoille myös mahdollisuutta osallistua tieteenalojen tutkimusprojekteihin. Tutkielman kirjoittaminen saattaa innostaa tutkijan uralle: jatko-opiskelijaksi tai työelämän tutkimustehtäviin.

Maisteriopinnot luovat erinomaisen pohjan siirtyä työelämän asiantuntija- ja johtotehtäviin esimerkiksi politiikassa, yksityisen tai julkisen sektorin hallinto- tai viestintätehtävissä, kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja organisaatioissa (esimerkiksi YK, Euroopan unioni) tai media-alalla. Valtio-opista ja viestinnästä valmistuneet ovat löytäneet menestyksekkäästi työpaikkoja Suomesta ja ulkomailta. Molemmat tieteenalat antavat taitoja, joita arvostetaan työelämässä.

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa opiskelet vahvasti kansainvälisessä ympäristössä. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on runsaasti opiskelija- ja opettajavaihtoa, englanninkielistä opetustarjontaa, ulkomaista henkilökuntaa ja useita kansainvälisiä tutkimushankkeita. Globaalien ongelmien ymmärtäminen ja ratkaiseminen sekä Suomen kehitys monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi on maisteriohjelman sydämessä.

Helsingin yliopistossa ja Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on useita englanninkielisiä maisteriohjelmia, jotka tarjoavat mahdollisuuden opiskella englanniksi yhdessä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Valtio-opilla ja viestinnällä on oma englanninkielinen maisteriohjelma Global Politics and Communication. Maisteriohjelmaan saapuu vuosittain noin 60 tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa Euroopasta ja muualta maailmasta. Ulkomaisten opiskelijoiden kanssa työskentely on mielenkiintoista, parantaa kielitaitoa ja lisää ymmärtämystä muista yhteiskunnista ja kulttuureista.

Yleisin tapa kansainvälistyä on suorittaa osa tutkintoon kuuluvista opinnoista opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Maisteriohjelmalla on Erasmus-vaihtosopimuksia useiden eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Kuulumme myös Nordplus-verkostoon, jonka kautta voit lähteä vaihtoon pohjoismaisiin yliopistoihin. Kansainvälistyä voi myös esimerkiksi suorittamalla työharjoittelun ulkomailla tai osallistua tutkimusavustajana tieteenalojen kansainvälisiin tutkimusprojekteihin.

Sinulla on mahdollisuus ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisiin tehtäviin ja voit myös toimia tutorina kansainvälisille opiskelijoille. Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi ja kulttuurintuntemusta osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet opiskella myös muita kiinnostavia aineita. Voit valita tutkintoosi opintojaksoja valtiotieteellisen tiedekunnan muista maisteriohjelmista, Helsingin yliopiston muista tiedekunnista sekä myös muista korkeakouluista Joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta.

Yhteydet työelämään ovat tärkeitä opintojesi joka vaiheessa. Valtiotieteellinen tiedekunta tarjoaa useita työelämään valmentavia kursseja. Maisteriopintoihin voi sisältyä myös työelämäjakso, jonka aikana voit perehtyä alan työtehtäviin esimerkiksi julkishallinnossa, yksityisellä sektorilla tai järjestöissä. Opintojaksoissa keskustellaan sisältöihin liittyvistä työelämäyhteyksistä ja tehdään vierailuja yliopiston ulkopuolelle tai tuodaan opetukseen mukaan alumneja tai muita aihepiirin asiantuntijoita. Myös pro gradu -tutkielma on mahdollista laatia yhteistyössä jonkin järjestön tai yrityksen kanssa.

Helsingin yliopiston valtio-opin ja viestinnän tutkimus edustavat maailman kärkeä. Tieteenaloilla tutkitaan muun muassa julkisuuden ja mediakentän muutoksia digitaalisessa toimintaympäristössä, journalismia, vaikuttajaviestintää, poliittista osallistumista ja demokratiaa, kansainvälisiä suhteita ja rauhan ja konfliktin kysymyksiä, sekä julkisen sektorin ja erilaisten organisaatioiden muutoksia.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuasi voit hakea tohtorikoulutukseen Helsingin yliopistoon tai muihin kansainvälisiin korkeatasoisiin tutkimusyliopistoihin. Helsingin yliopistossa sopivia tohtoriohjelmia ovat esimerkiksi

 • Sosiaalitieteiden tohtoriohjelmaa
 • Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
 • Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma

Ks. tietoa HY:n tohtorikoulutuksesta: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen laaja-alaisin ja monitieteisin yhteiskuntatieteellinen tutkijayhteisö ja vaikuttaja. Globaalit talouden ja politiikan tapahtumat lisäävät sellaisten osaajien tarvetta, jotka kykenevät asettamaan ne historialliseen ja kansainvälisesti vertailtavaan kehykseen. Sosiaalisten rakenteiden muutokset vaativat uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. 

Tiedekunta tunnetaan kansainvälisestä huippututkimuksestaan, jossa hyödynnetään monenlaisia tutkimusaineistoja, hallitaan vaativia tutkimusmenetelmiä ja käydään innovatiivista keskustelua. Opetuksessa korostuu kriittinen ajattelu ja monitieteisyys. Tiedekunnan yhteistyöllä ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja median kanssa on pitkät perinteet. 

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat viihtyvät ja tuntevat yhteisön omakseen. Oma laitos ja tiedekunta ovat opiskelijan läheisin ja tärkein toimintaympäristö. Vuorovaikutus yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen on myös vilkasta.

Tiedekunnassa on noin 4000 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 700 aktiivista jatko-opiskelijaa. Tiedekunta sijaitsee keskustakampuksella. Tiedekunnassa on kaksi laitosta, joissa on yhteensä 13 oppiainetta. Tiedekunnan omat sivut http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/ .

Valtiotieteellinen tiedekunta sijaitsee keskeisellä paikalla keskustakampuksella lähellä opiskelijakirjasto Kaisaa ja oppimiskeskus Aleksandriaa, jotka tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Valtiotieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö, jossa koulutetaan laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia ja yhteiskuntaa monipuolisesti ymmärtäviä asiantuntijoita työelämän eri sektoreille. Opetuksessa hyödynnetään monin tavoin sulautuvan opetuksen ja oppimisen periaatteita, mikä tuo joustavuutta ja tukee tehokkaasti oppimista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.