Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Helsingin yliopiston valtio-opin ja viestinnän tieteenalat ovat maailman kärkeen kuuluvia tutkimus- ja opetusyksikköjä. Politiikan ja viestinnän yhteinen kandiohjelma luo akateemisen identiteetin, joka on kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

Kandiohjelmassa voit hankkia perustiedot politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan ja viestinnän tutkimuksesta. Politiikan ja organisaatioiden tutkimus tarkastelee valtaa ja sen jakautumista yksilöiden, ryhmien, instituutioiden ja rakenteiden tasolla eri yhteiskunnissa sekä Euroopan Unionissa. Maailmanpolitiikassa tarkastelun kohteena ovat kansainvälisen tai maailmanlaajuisen politiikan lisäksi myös sellaiset yhteiskunnalliset tilat ja suhteet, jotka ylittävät perinteisten poliittisten yhteisöjen rajat. Viestinnän oppiaineessa tutkitaan viestinnän moninaisia ilmiöitä osana yhteiskuntaa, kansallisia ja globaaleja yhteisöjä ja yksilöiden välisiä sosiaalisia verkostoja.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opit

 1. tuntemaan politiikan, viestinnän sekä kansainvälisten suhteiden tutkimuksen pääsuuntauksia ja niiden kritiikkiä
 2. soveltamaan näiden alojen tutkimustietoa luovasti ja laaja-alaisesti yhteiskunnallisessa toiminnassa, mediassa sekä työelämän organisaatioissa
 3. tieteellisen tutkimuksen perusvalmiudet ja tutkimusmenetelmien perusteet
 4. ratkaisemaan itsenäisesti tutkimukseen ja tiedon hankintaan liittyviä ongelmia
 5. tunnistamaan ja arvioimaan kriittisesti eri arvolähtökohtia ja taustaoletuksia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja työelämässä
 6. arvostamaan tieteellisen tiedon merkitystä työelämässä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa ja halun kehittyä oman alasi asiantuntijana
 7. hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ja kehität kykyäsi työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
 8. perusvalmiudet toimia tulevaisuudessa oman alasi asiantuntijatehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, joissa korostuu muutos, poliittisuus, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman sivuilta.

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Tarjoamme opintojaksoja myös ruotsiksi ja englanniksi. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä.

Kandiohjelma antaa perusvalmiudet ymmärtää vallankäytön ja julkisuuden yhteyksiä kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa, mediassa sekä erityyppisissä organisaatioissa. Ohjelman opintojaksoilla tutustut politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan sekä viestinnän tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja ongelmiin. Perehdyt myös tieteelliseen ajatteluun ja kehität vahvat menetelmälliset perusvalmiudet itsenäisen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimustiedon pätevyyden arvioimiseen.   

Kiinnitämme erityistä huomiota kriittisen ajattelun ja ilmaisun kehittämiseen sekä opiskelijoiden kasvuun itsenäisiksi ja eettisiksi toimijoiksi. Politiikka ja viestintä ovat myös keskustelua ja kamppailuja siitä, mitä pitäisi tehdä ja mikä on oikein ja väärin, sekä arviointia erilaisten toimintatapojen mahdollisista seurauksista.

Tarjoamme laajan kirjon kursseja esimerkiksi poliittisesta osallistumisesta ja demokratiasta, julkisen hallinnon ja organisaatioiden muutoksista, kansainvälisistä rauhan ja konfliktin kysymyksistä, globaalista poliittisesta taloudesta, julkisuuden ja mediakentän muutoksista sekä journalismista ja vaikuttajaviestinnästä. Opinnot päättyvät kandidaatintutkielman tekemiseen.

kandidaattiopintojen suoritusmuotoja ovat:

 • luentokurssit oheislukemistoineen
 • pienryhmätyöskentely
 • opintopiirit
 • itsenäinen työskentely
 • kirjatentit
 • esseetehtävät
 • oppimispäiväkirjat
 • seminaari ja tutkielma

Uudet opiskelijat valitaan politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan ja opinnot alkavat kaikille yhteisillä opinnoilla. Opintosuunta täsmentyy ensimmäisen opintovuoden jälkeen erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Opiskelija asettaa opintosuunnat toivomaansa järjestykseen. Opintosuunnissa on kiintiöt, joiden mukaan opiskelijat sijoitetaan opintosuuntiin. Kiintiöitä täytettäessä huomioidaan opiskelijoiden omat toiveet opintosuunnista, määrättyjen opintojaksojen opintomenestys sekä opintojen eteneminen. Jokaiselle opiskelijalle nimetään yksi opintosuunta.

Koulutusohjelman opintosuunnat ja niiden opiskelijakiintiöt ovat:

 • maailmanpolitiikka n. 21 %
 • politiikka ja organisaatiot n. 42 %
 • viestintä n. 37 %

Opiskelijalle nimetään opintosuunnan täsmentämisen yhteydessä sama opintosuunta myös maisteriopintoihin. Opiskelija voi suorittaa maisteriohjelman samassa opintosuunnassa kuin kandiohjelman. Maisteriopintoihin siirryttäessä on myös mahdollista hakea opintosuunnan vaihtamista ohjelman sisällä. Helsingin yliopiston muiden maisteriohjelmien tarjoamia vaihtoehtoja näet kohdassa ”Jatko-opintomahdollisuudet”.

Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op). Valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon (VTK) voi suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • kandiohjelman perusopinnot 25 op
 • kandiohjelman aineopinnot 65 op
 • menetelmäopinnot 20 op
 • työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavat opinnot 10 op
 • viestintä-, tvt- ja kieliopinnot 15 op
 • valinnaiset opinnot 45 op

Kandidaattiopintojen päätteeksi kirjoitat 15–30 sivun pituisen kandidaatintutkielman itseäsi kiinnostavasta aiheesta. Tutkielman voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tutkielmaa tekemällä opit muodostamaan yhteiskuntatieteellisiä tutkimusongelmia sekä löytämään, arvioimaan ja soveltamaan tietoa. Lisäksi harjaannut kirjoittamaan sujuvaa tieteellistä tekstiä sekä käyttämään teoreettisia käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä.

Kandidaattiopinnot luovat niitä perusvalmiuksia asiantuntijauralle, joiden hiomista voit jatkaa maisteriohjelmassa. Alumnimme toimivat moninaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä esimerkiksi politiikassa, yksityisen tai julkisen sektorin hallinto- tai viestintätehtävissä, kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja organisaatioissa (esimerkiksi YK, Euroopan Unioni) ja media-alalla. Valtio-opista ja viestinnästä valmistuneet ovat löytäneet menestyksekkäästi työpaikkoja Suomesta ja ulkomailta. Molemmat tieteenalat antavat taitoja, joita arvostetaan työelämässä.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opiskelet kansainvälisessä toimintaympäristössä. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on runsaasti opiskelija- ja opettajavaihtoa, englanninkielistä opetustarjontaa, ulkomaista henkilökuntaa ja useita kansainvälisiä tutkimushankkeita. Globaalien ongelmien ymmärtäminen ja ratkaiseminen sekä Suomen kehitys monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi on kandiohjelman sydämessä.

Yleisin tapa kansainvälistyä on suorittaa osa tutkintoon kuuluvista opinnoista opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Kandiohjelmalla on Erasmus-vaihtosopimuksia useiden eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Kuulumme myös Nordplus-verkostoon, jonka kautta voit lähteä vaihtoon pohjoismaisiin yliopistoihin. Kansainvälistyä voi myös esimerkiksi suorittamalla työharjoittelun ulkomailla tai osallistua tutkimusavustajana tieteenalojen kansainvälisiin tutkimusprojekteihin.

Sinulla on mahdollisuus hakeutua ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisiin tehtäviin ja voit myös toimia tutorina kansainvälisille opiskelijoille. Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi ja kulttuurintuntemusta osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet opiskella myös muita kiinnostavia aineita. Voit valita tutkintoosi opintojaksoja valtiotieteellisen tiedekunnan muista kandiohjelmista, Helsingin yliopiston muista tiedekunnista sekä myös muista korkeakouluista Joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta.

Yhteydet työelämään ovat tärkeitä opintojesi joka vaiheessa. Opintojaksoissamme keskustellaan sisältöihin liittyvistä työelämäyhteyksistä ja tehdään vierailuja yliopiston ulkopuolelle tai tuodaan opetukseen mukaan alumneja tai muita aihepiirin asiantuntijoita. Kandidaattiopintoihin sisältyy valinnainen työelämäharjoittelu, jonka aikana voit perehtyä alan työtehtäviin esimerkiksi julkishallinnossa, yksityisellä sektorilla tai järjestöissä pääkaupunkiseudun monipuolisissa puitteissa. Valtiotieteellinen tiedekunta tarjoaa lisäksi useita työelämään valmentavia kursseja.

Helsingin yliopiston valtio-opin ja viestinnän tutkimus edustavat maailman kärkeä. Tieteenaloilla tutkitaan muun muassa julkisuuden ja mediakentän muutoksia digitaalisessa toimintaympäristössä, journalismia, vaikuttajaviestintää, poliittista osallistumista ja demokratiaa, kansainvälisiä suhteita ja rauhan ja konfliktin kysymyksiä sekä julkisen sektorin ja erilaisten organisaatioiden muutoksia.

Kandiohjelman suorittaminen antaa sinulle oikeuden jatkaa opintojasi Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa. Politiikan ja viestinnän kandiohjelman suorittaneet voivat hakea Valtiotieteellisessä tiedekunnassa myös Global Politics and Communication maisteriohjelmaan sekä muihin suomen- tai englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Alemman korkeakoulututkinnon suoritettuasi voit hakeutua oman kiinnostuksesi ja kandidaattiopintojen valintojesi perusteella myös muihin maisteriohjelmiin Helsingin yliopistossa tai politiikan ja viestinnän opintoihin muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmia sekä monitieteisiä ohjelmia Helsingin yliopistossa:

 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
 • Global Politics and Communication –maisteriohjelma
 • European and Nordic Studies -maisteriohjelma
 • Contemporary Societies -maisteriohjelma
 • Environmental Change and Global Sustainability -maisteriohjelma
 • Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Hakeminen
Tiedekunnat

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen laaja-alaisin ja monitieteisin yhteiskuntatieteellinen tutkijayhteisö ja vaikuttaja. Globaalit talouden ja politiikan tapahtumat lisäävät sellaisten osaajien tarvetta, jotka kykenevät asettamaan ne historialliseen ja kansainvälisesti vertailtavaan kehykseen. Sosiaalisten rakenteiden muutokset vaativat uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. 

Tiedekunta tunnetaan kansainvälisestä huippututkimuksestaan, jossa hyödynnetään monenlaisia tutkimusaineistoja, hallitaan vaativia tutkimusmenetelmiä ja käydään innovatiivista keskustelua. Opetuksessa korostuu kriittinen ajattelu ja monitieteisyys. Tiedekunnan yhteistyöllä ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja median kanssa on pitkät perinteet. 

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat viihtyvät ja tuntevat yhteisön omakseen. Oma laitos ja tiedekunta ovat opiskelijan läheisin ja tärkein toimintaympäristö. Vuorovaikutus yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen on myös vilkasta.

Tiedekunnassa on noin 4000 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 700 aktiivista jatko-opiskelijaa. Tiedekunta sijaitsee keskustakampuksella. Tiedekunnassa on kaksi laitosta, joissa on yhteensä 13 oppiainetta. Tiedekunnan omat sivut http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/ .

Valtiotieteellinen tiedekunta sijaitsee keskeisellä paikalla keskustakampuksella lähellä opiskelijakirjasto Kaisaa ja oppimiskeskus Aleksandriaa, jotka tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Valtiotieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö, jossa koulutetaan laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia ja yhteiskuntaa monipuolisesti ymmärtäviä asiantuntijoita työelämän eri sektoreille. Opetuksessa hyödynnetään monin tavoin sulautuvan opetuksen ja oppimisen periaatteita, mikä tuo joustavuutta ja tukee tehokkaasti oppimista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.