Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Helsingin yliopistossa on pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden opetukseen ja tutkimukseen keskittyvä yksikkö, jonka nimi on Nordica. Nordican opinnot keskittyvät sekä suomenruotsiin että ruotsinruotsiin, pohjoismaisiin naapurikieliin tanskaan, islantiin ja norjaan sekä pohjoismaiseen kirjallisuuteen. Koulutuksen tavoitteet vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä, päätätkö opiskella kieliä vai kirjallisuutta ja päätätkö kouluttautua aineenopettajaksi vai et.

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

 • Saavutat oman tieteenalan syvällisen teoreettisen tuntemuksen. Kielitieteilijänä ymmärrät kielen merkityksen ihmiselle, kulttuurille ja yhteiskunnalle. Kirjallisuustieteilijänä kykenet lukemaan, kirjoittamaan ja ajattelemaan kriittisesti kielen ja kulttuurin ilmiöistä.
 • Saavutat tarvittavat tiedot ja valmiudet itsenäisen tieteellisen työn harjoittamiseen ja pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen.
 • Kykenet erinomaisesti ilmaisemaan itseäsi ruotsin kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti. Tämä koskee sinua riippumatta siitä, onko ruotsi ensimmäinen vai toinen kielesi, vaikkakin kielitaitotavoitteet eroavat luonnollisesti jonkin verran äidinkielestä riippuen.
 • Saat laajan tietämyksen muista pohjoismaisista kielistä (norja, tanska ja islanti) ja yhteiskunnista ja kirjallisuudenopiskelijana perehdyt erityisesti pohjoismaiseen kirjallisuuteen.

Opintojen aikana pureudut esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaista on nykyruotsi ja miten se eroaa varhaisemmasta ruotsista? Mitä kaksikielisyys merkitsee? Millaista on hyvä ruotsin opetus? Muuttavatko digitaaliset viestimet kieltämme ja kirjallisuuttamme? Miten pohjoismainen nykykirjallisuus ja kirjalliset instituutiot käsittelevät ihmisen suhdetta yhteiskuntaan, historiaan, ympäristöön ja rakkauteen? Mikä tekee suomenruotsalaisesta kirjallisuudesta maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen?

Asiantuntemuksesi ansiosta voit työskennellä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti esimerkiksi opettajana, tiedottajana, kääntäjänä, (kulttuuri)toimittajana, kielen- tai kirjallisuudentutkijana, kulttuurivälittäjänä, kirjastonhoitajana tai kielenhuoltajana.

Pääasiallinen opetuskieli on ruotsi, mutta kursseja voi suorittaa myös muilla pohjoismaisilla kielillä.

Maisteriohjelman opinnoissa on runsaasti valinnanvapautta ja voit suorittaa opintoja oman kiinnostuksesi sekä tulevan työurasi vaatimusten mukaan.

Pohjoismaisten kielten opintosuunnan valitessasi voit syventää tietojasi ruotsin kielen historiasta, murteista ja slangista, paikan- ja henkilönnimistä, ruotsin kielen asemasta Suomessa ja maailmassa, kieli-ideologiasta ja kielestä yhteiskunnassa, hyvän kirjoittamisen ja vakuuttavan puheen tunnusmerkeistä, keskustelun säännöistä, sosiaalisen median kielestä sekä kielikontakteista ja monikielisyydestä. Lisäksi vuosittain tarjotaan pohjoismaisten naapurikielten ja Islannin, Norjan ja Tanskan kirjallisuuden syventäviä kursseja.

Valitessasi pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan voit syventyä kirjallisuushistoriaan, kirjallisuusteoriaan ja kirjallisuudentutkimukseen. Opintosi voivat keskittyä esimerkiksi lastenkirjallisuuteen, populaarikirjallisuuteen, feministiseen kirjallisuusteoriaan ja lyriikan teoriaan.

Aineenopettajaksi kouluttautuessasi suoritat kursseja, joilla paneudut toisen tai ensimmäisen kielen oppimiseen, kaksi- tai monikielisyyteen, soveltavaan kielioppiin sekä muihin aiheisiin, joista on hyötyä tulevalle opettajalle.

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa:

 • pohjoismaisten kielten opintosuunta
 • pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunta

Kummankin opintosuunnan valitessasi voit kouluttautua ruotsinkielisen koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi ja pohjoismaisten kielten opintosuunnan valitessasi suomenkielisen koulun ruotsin opettajaksi.

Opintosuunnan valitseminen edellyttää, että olet suorittanut perus- ja aineopinnot tieteenalalta, jolle haluat syventyä. Jos haluat syventyä pohjoismaisiin kieliin, kandidaatintutkintosi on sisällettävä vähintään 60 opintopistettä pohjoismaisten kielten opintoja. Vastaavasti pohjoismaiseen kirjallisuuteen erikoistuessasi kandidaatintutkintosi on sisällettävä vähintään 60 opintopistettä kirjallisuudenopintoja.

Filosofian maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tavoitteena on, että suoritat tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa.

Maisterintutkinnossa keskityt pitkälti valitsemaasi alaan. Tämä tarkoittaa, että syvennät oman tieteenalasi tietämystä sekä suorittamalla oman alan kursseja että tekemällä oman alan tutkielman. Opintoihisi voi sisältyä myös työelämäopintoja, jotka suoritat tavallisesti työharjoitteluna.

Pohjoismaisten kielten opintosuunnan tutkintorakenne: vähintään 75 op pohjoismaisten kielten opintoja + 45 op valinnaisia opintoja

Pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan tutkintorakenne: vähintään 75 op pohjoismaisen kirjallisuuden opintoja + 45 op valinnaisia opintoja

Valinnaisten opintojen sisällön voit päättää itse. Voit valita 15 tai 30 opintopisteen opintokokonaisuuksia maisteriohjelman toiselta tieteenalalta, suorittaa humanistisen tiedekunnan tai muiden tiedekuntien maisteriohjelmien tarjoamia opintokokonaisuuksia tai suorittaa JOO-opintoja muissa korkeakouluissa.

Aineenopettajaksi opiskelevien tutkintorakenne:

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja: 60 op pohjoismaisten kielten/pohjoismaisen kirjallisuuden opintoja + 60 op pedagogisia opintoja

Huomaathan, että äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan on suoritettava sekä pohjoismaisten kielten että pohjoismaisen kirjallisuuden opintoja. Opintoja suunnitellessasi sinun on hyvä pitää mielessä, että jo kandidaatintutkintoon kannattaa sisällyttää vähintään 60 opintopistettä molemman alan opintoja.

Ruotsinopettaja: 60 op pohjoismaisten kielten opintoja + 60 op pedagogisia opintoja

Suoritat opintojasi opintosuunnitelman mukaisesti. Maisterintutkinnon alkuvaiheessa laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). Tieteenalasi opetushenkilökunta auttaa sinua suunnitelman tekemisessä. Saat ohjausta myös tiedekunnan ja yliopiston tasolla.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoon olet saanut harjoitusta kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari) sekä syventäviin opintoihin kuuluvassa seminaarissa.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tieteellisessä työssä tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Tutkielmanteko kehittää lisäksi projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Maisterintutkielma kirjoitetaan ruotsin kielellä.

Pro gradu -tutkielman laadittuasi:

 • kykenet työskentelemään pitkäjänteisesti ja hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia,
 • osaa rajata ja käsitellä valitsemaasi tutkimusongelmaa,
 • hallitset omalla alallasi tarvitsemasi teoriat ja tutkimusmenetelmät,
 • olet osoittanut perehtyneisyytesi tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen ja  
 • osaat kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja analysoida aineistoasi.

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden maistereilla on laajat työllistymismahdollisuudet. Monista tulee suomenkielisten koulujen ruotsin kielen opettajia tai ruotsinkielisten koulujen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia. Pohjoismaisten kielten maistereita työskentelee myös kääntäjinä ja kielentutkijoina sekä yritysten tiedottajina ja hallinnollisissa tehtävissä suunnittelijoina sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Jos sinulla on erinomainen ruotsin kielen taito, voit työskennellä myös kielenhuoltajana (esim. jonkin tiedotusvälineen palveluksessa) tai kustannus-, sanomalehti- tai aikakauslehtitoimittajana. Pohjoismaisen kirjallisuuden maisterin tutkinnon suorittaneena voit myös työskennellä erilaisissa kulttuurinvälitystehtävissä, kulttuuri- tai kustannustoimittajina tai aikakauslehtiin, digitaalisiin verkkojulkaisuihin, kulttuuritietokantoihin ja vastaaviin liittyvissä tehtävissä.

Voit vaikuttaa tulevaan urapolkuusi valinnaisilla opinnoillasi. Voit myös opintojesi aikana mennä työharjoitteluun pohjoismaisten kielten tai pohjoismaisen kirjallisuuden kanssa yhteistyössä toimivien tahojen palvelukseen. Työharjoittelussa voit luoda tulevaisuutesi kannalta tärkeitä kontakteja, ja oivaltaa, millaista työtä haluat tehdä valmistuttuasi.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu humanisteihin!

Kaikki pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmassa opiskeltavat tieteenalat  ovat myös suomalaisen peruskoulun ja lukion oppiaineita.

Aineenopettajan pätevyyden saadaksesi sinun täytyy suorittaa:

 • opetettavan aineen opinnot (ensimmäisessä opetettavassa aineessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä mahdollisessa toisessa opetettavassa aineessa perus- ja aineopinnot ),
 • pedagogiset opinnot (60 op)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Peruskoulun ja lukion ruotsin opettajan pätevyys edellyttää pohjoismaisten kielten perus-, aine- ja syventävien opintojen sekä pedagogisten opintojen (60 op) suorittamista. Jos halua t pätevöityä myös toisen aineen opettajana peruskoulu- ja lukiotasolla, kyseisen aineen perus- ja aineopinnot riittävät pätevyyteen.

Peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys edellyttää pohjoismaisten kielten perus-, aine- ja syventävien opintojen ja pohjoismaisen kirjallisuuden perus- ja aineopintojen suorittamista tai päinvastoin sekä pedagogisten opintojen (60 op) suorittamista.

Opintojesi aikana voit osallistua kansainväliseen toimintaan monin eri tavoin sekä omassa yliopistossasi että ulkomaisissa yliopistoissa.

Yksi erinomainen tapa kansainvälistyä on osallistua opiskelijavaihtoon, jolloin voit suorittaa osan tutkintoosi sisältyvistä opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu vaihto monipuolistaa tutkintoa ja mahdollistaa uusien näkökulmien löytymisen omaan aineeseen. Yleensä vaihtoon lähdetään kandidaatinopintojen aikana, mutta voit ajoittaa vaihdon myös maisteriopintoihin.

Vaihtoon voit lähteä joko vaihto-ohjelman kautta tai voit hankkia vaihtopaikan itse. Pohjoismaissa vaihto-opintoja tarjoaa ohjelma nimeltä Nordliks. Kaikki vaihto-ohjelmat sisältävät apurahan, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Jos hankit vaihtopaikan itse, voit hakea matka-apurahaa. Voit suorittaa myös työharjoittelun ulkomailla.

Pohjoismaiden ministerineuvosto tarjoaa lisäksi lyhempiä kursseja (Nordkurser), joita pohjoismaisten kielten tai pohjoismaisen kirjallisuuden opiskelijat voivat suorittaa kesäisin Pohjoismaissa.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Voit esimerkiksi toimia muista maista saapuvien vaihto-opiskelijoiden tuutorina. Humanistisessa tiedekunnassa työskentelee lukuisia kansainvälisiä opettajia ja tutkijoita, mikä antaa opinnoille kansainvälisen leiman.

Maisteritasolla yhteistyö tiivistyy sekä Helsingin yliopiston muiden tieteenalojen ja tiedekuntien kanssa että kansainvälisesti erityisesti muiden pohjoismaisten yliopistojen ja järjestöjen kanssa. Koska valitset itse tutkintoosi sisältyvät aineet, päätät myös, mihin tahoihin pidät eniten yhteyttä (esim. muihin kielten opiskelijoihin, harjoittelukouluihin, Svenska social- och kommunalhögskolanin journalismiopiskelijoihin tai humanistisen tiedekunnan muiden laitosten historioitsijoihin tai filosofeihin). Yliopistomaailman ulkopuolella maisteriohjelmalla on läheiset yhteydet SLS:ään (Svenska litteratursällskapet i Finland), Pohjoismaiseen kulttuuripisteeseen ja pohjoismaisiin suurlähetystöihin.

Opettajien omat tutkimusaiheet ovat näkyvä osa maisteriopintoja. Pohjoismaisten kielten opettajat ja tutkijat ovat kansainvälisiä asiantuntijoita, joiden erikoisaloja ovat keskusteluanalyysi, vähemmistökielet ja kielikontaktit, murteet ja puhekielen vaihtelu, kielenoppiminen ja -opetus, toisen kielen käyttö, monikielisyys ja kielipolitiikka, kielioppi ja ruotsien kielen varhaisvaiheet. Kaikilla erikoisaloilla opetetaan kielellistä analyysia eri näkökulmista ja eri menetelmin. Pohjoismaisen kirjallisuuden opettajien ja tutkijoiden kansainvälinen asiantuntemus keskittyy esimerkiksi autofiktioon, lyyriseen modernismiin ja postmodernismiin, psykoanalyyttiseen ja feministiseen kirjallisuudenteoriaan, kaanonin muodostamiseen, kirjalliseen kenttään ja suomenruotsalaiseen kirjallisuuteen .

Maisteriohjelma tekee yhteistyötä muiden laitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen asiantuntijoiden kanssa sekä pääkaupunkiseudulla että lähes koko maailmassa. Pohjoismailla on luonnollisesti tärkeä erityisasema maisteriohjelman yhteistyökumppanina.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneet voivat hakea oikeutta suorittaa filosofian tohtorin tutkinto, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on suuntautunut vahvasti tutkimukseen, ja tiedekunnan tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä kärkeä. Pohjoismaisten kielten tohtoriopiskelijat hyväksytään yleensä kielentutkimuksen tohtoriohjelmaan ja pohjoismaisen kirjallisuuden tohtoriopiskelijat filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmaan.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan yleisemmin tohtorikoulutusta esittelevällä sivustolla.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen.

Tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Kaikki muu opintoihin tarvittava kirjastoista liikuntatiloihin ja oppimiskeskuksiin löytyy läheltä.

Humanisteilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan eri alueilla: perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös talouden ja tekniikan maailmassa.

Lue lisää: www.helsinki.fi/hum

Humanistinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsinkiä ja opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät verkkosivuiltamme.