Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
15 (0)

Haku on suunnattu vain tutkintoasetuksen 246/1994 tai tutkintoasetuksen 794/2004 mukaisen farmaseutin tutkinnon Suomessa suorittaneille.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat oikeuden suorittaa proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon proviisorin koulutusohjelmassa.

Tutkinnon suorittamisen tavoiteaika:

  • proviisorin ylempi korkeakoulututkinto (120 opintopistettä) 2 vuotta.

Jos olet suorittanut farmaseutin tutkinnon, voit hakea tutkinnonsuoritusoikeutta proviisorin tutkintoon sekä tässä maisterihaussa (Pf-koulutusohjelma, proviisorin tutkinto (2 v)) että päähaussa, johon sisältyy valintakoe (päähaku, proviisorin koulutusohjelma, farmaseutin ja proviisorin tutkinto (3 v + 2 v)”). Tällöin sinun on hakulomakkeella valittava nämä molemmat erilliset hakukohteet siten että haet ensisijaisesti maisterihaussa (pf-haku) ja toissijaisesti päähaussa (proviisorin valintakoehaku).

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa.

Hakukelpoisuudesta kerrotaan kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset".

Va­lin­ta­me­net­te­ly

Joe et täytä yllä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei voida valinta. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu farmaseutin tutkintoon sisältyvien pakollisten opintojen painotetusta keskiarvosta.

Painotetun keskiarvon laskemisessa huomioidaan kaikki asteikolla 0-5 arvostellut farmaseutin tutkintoon kuuluvat pakolliset opintojaksot ja painokertoimena käytetään opintojakson laajuutta opintopisteinä. Painotetussa keskiarvossa ei huomioida muualla suoritettujen opintojen perusteella hyväksiluettuja opintoja, eikä tutkintoon kuuluvia vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opintoja.Valintamenettelyssä huomioidaan ainoastaan farmaseutin tutkintoon sisältyvät opinnot. Tutkinnon suorittamisen jälkeen suoritettuja opintoja ei huomioida valintamenettelyssä.

Tasapistetilanteessa kaikki tasapisteillä olevat hakijat hyväksytään.

Proviisorin koulutusohjelman uusiksi opiskelijoiksi valitaan 15 hakijaa.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Pf-koulutusohjelmaan hakukelpoisia ovat tutkintoasetusten 246/1994 tai 794/2004 mukaisen farmaseutin tutkinnon Suomessa suorittaneet.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

  1. Mikäli farmaseutin tutkinto on vielä hakuajan päättymisen hetkellä 28.3.2018 kesken, osoitat viimeistään 31.5.2018 mennessä, että farmaseutin tutkintoon sisältyvät pakolliset opinnot ovat valmiina ja rekisteröitynä suoritusrekisteriin. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
  2. Suoritat viimeistään 31.7.2018 Suomessa tutkintoasetuksen 246/1994 tai 794/2004 mukaisen farmaseutin tutkinnon. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.

Kie­li­tai­don osoit­ta­mi­nen

Suomessa suoritettu farmaseutin tutkinto osoittaa Pf-koulutusohjelmaan vaadittavan riittävän kielitaidon suomen tai ruotsin kielessä.

Pakolliset liitteet:

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
  • virallinen opintosuoritusote

1)    Muualla kuin Helsingin yliopistossa farmaseutin tutkintoa suorittavien tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote hakijapalveluihin 31.5.2018 klo 15.00 mennessä.

2)    Katso tarkemman ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

3)    Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 31.5.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140