Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
75 (53)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tai elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnon ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tai elintarviketieteiden maisterin tutkinnon hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
  • osallistut valintakokeeseen (koepistejono) ja suoritat sen hyväksyttävästi (valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua)

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan kahta vaihtoehtoista reittiä:

1) ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista (EB- tai IB- tai Suomessa suoritetusta RP-tutkinnosta) saatavien lähtöpisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (suoravalinta) sekä

2) Valintakoepisteiden mukaisessa järjestyksessä

Voit saada 0–60 lähtöpistettä.

Voit saada 0–60 koepistettä.

Lisätietoa:

Ensikertalaiskiintiö

Lähtöpisteet ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan valitaan enintään 75 uutta opiskelijaa:

  1. suoravalinnan perusteella 38, joista 27 ensikertalaista.
  2. koepisteiden perusteella 37, joista 26 ensikertalaista.

Ensin valitaan suoravalinnassa hyväksyttävissä olevat ja tämän jälkeen valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävissä olevat. Ylioppilastutkinnon tai European Baccalaureate (EB)- tai International Baccalaureate (IB)- tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung (RP)-tutkinnon perusteella hakeva voi hakea joko vain suoravalinnassa tai molempia väyliä pitkin.

Hakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen, mikäli hän hakee vain suoravalintaa pitkin.

Mikäli suoravalinnan perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä. Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää suoravalinnan perusteella hyväksyttävillä.

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valinta lähtöpisteiden perusteella (suoravalinta)

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista saatavien lähtöpisteiden perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Tasapistetilanne suoravalinnassa

Saman pistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy ensisijaisesti matematiikasta saatujen pisteiden perustella, toissijaisesti äidinkielestä saatujen pisteiden perusteella ja kolmanneksi ainereaalista/reaalista saatujen pisteiden perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat arvosanat, valitaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Valinta valintakokeen perusteella

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Valintakokeesta on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Tasapistetilanne valintakokeen perusteella

Jos hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat koepisteet, valitaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa:
Pakolaisasemassa oleva hakija  

Valintakoe

Valintakokeen kesto on neljä tuntia ja siihen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakoe järjestetään 23.5.2018 klo 9.00–13.00.

Kokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Valintakokeiden paikat

Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Hakija voi suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana yliopiston järjestämässä ja valvomassa tilassa Helsingissä. Valintakoetta ei voi suorittaa missään muualla, esimerkiksi toisen korkeakoulun koetilaisuudessa, toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe ei siten kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoemateriaali

Valintakoe perustuu ennakkoon opiskeltavaan materiaaliin (hakukohteen alan kirjallisuuteen ja/tai lukion oppimäärään) ja/tai valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Ennakkoon opiskeltava materiaali voi kirjojen ohella sisältää artikkeleita, kirjoista erikseen osoitettuja kappaleita sekä muuta mahdollista materiaalia. Valintakokeen ennakkomateriaali (ja mahdollinen laskinten käyttö) päätetään myöhemmin erillisellä päätöksellä. Tehtävät mittaavat hakijan hakukohteen aihealueen tuntemusta ja peruskäsitteiden hallintaa, kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Kokeen avulla arvioidaan hakijan kykyä lukea ja ymmärtää alan tekstejä ja tarkastella aihetta eri näkökulmista. Vastausten pituus kaikissa tehtävissä on rajattu. Valintakokeet ovat kandiohjelmakohtaisia.

KIRJALLISUUS (julkaistu 23.4.2018)

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
Suomenkielinen kirja:
Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing Oy 2014, 6-7. painos ISBN 9789513763596.

Ruotsinkielinen kirja:
Skärvad, Per-Hugo, Olsson, Jan: Företagsekonomi 100 Faktabok. Liber 2017. Upplaga 18. ISBN 9789147113170.
 
KANSANTALOUSTIEDE
Suomenkielinen kirja:
Pohjola Matti: Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro Oy 2014, 11.–13. painos. ISBN 9789526329499.

Ruotsinkielinen kirja:
Eklund Klas: Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin, Studentlitteratur AB 2017. Upplaga 14. ISBN 9789144117720.

Valintakokeessa ei käytetä laskinta.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoekysymykset laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Hakijan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, haluaako hän valintakoetehtävät suomen vai ruotsin kielellä. Valintakoetehtäviin tulee vastata samalla kielellä kuin on ilmoittanut haluavansa tehtävät. Muilla kielillä kirjoitettuja vastauksia ei arvostella.

Valinnan tulos

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa tulosten julkaisemisen jälkeen. Helsingin yliopiston hakijapalvelut vastaa valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelusta.

Lisätietoja:

Aikaisempia valintakoetehtäviä

Yhden paikan säännös

Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan.

Erityisjärjestelyhakemukset Helsingin yliopiston osalta täytyy toimittaa viimeistään 28.3.2018. klo 15.00.

Lisätietoa:

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Aika
23.5.2018, 09:0013:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140