Hakeminen

Päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
180 (132)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisista maisteriohjelmista etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi, mikäli haet koulutukseen valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella. Valintakokeeseen ei lähetetä kutsua.

Mikäli et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun hakukelpoisuusvaatimuksia käsittelevässä kohdassa.  Valintakokeesta kerrotaan tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi viittä vaihtoehtoista reittiä.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla:

 1. todistusvalinnan pisteiden perusteella (suoravalinta)
 2. MOOC-kurssin perusteella
 3. ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista saatavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien pisteiden yhteismäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä
 4. valintakokeesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä
 5. tiedekilpailussa menestymisen tai lukioyhteistyössä suoritettujen opintojen perusteella

Ensin valitaan kohdan 1 ja 5 mukaan hyväksyttävät, tämän jälkeen kohdan 2 mukaan hyväksyttävät, sitten kohdan 3 mukaan hyväksyttävät ja lopuksi kohdan 4 mukaan hyväksyttävät.

Valintojen tulosten julkistamisen jälkeen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman käyttämättä jääneet paikat täytetään samoista jonoista kuin varsinaisessa valinnassa.

1) Todistusvalinta

Sinut otetaan huomioon suoravalinnassa, mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa tehdyn RP- tai DIA-tutkinnon. Opiskelijoiksi hyväksytään suoraan kaikki hakijat, jotka saavat vähintään 59/75 pistettä ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella.  Pisteitä annetaan oheisen taulukon mukaan.

2) MOOC-kurssi

Ohjelmoinnin MOOC-kurssiin liittyvän näyttökokeen suorittaneet korkeakoulukelpoiset hakijat voivat hakea tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman tutkinnon suoritusoikeutta yhteishaussa. Näyttökoe järjestetään kurssin jälkeen. Näyttökokeessa arviointiryhmä arvioi hakijan ohjelmointitaitoa ja motivoituneisuutta. Valinta perustuu arviointiryhmän lausuntoon. Arviointiryhmä koostuu kahdesta jäsenestä, joista molempien täytyy puoltaa hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan. Opinto-oikeutta on haettava vuoden kuluessa ohjelmoinnin MOOC-kurssin suorittamisesta. Toisin sanoen, kevään 2019 valinnassa voi saada tutkinnon suoritusoikeuden ohjelmoinnin MOOC-kurssin perusteella vain, jos kurssi on suoritettu aikaisintaan keväällä 2018 ja hakija saavuttaa korkeakoulukelpoisuuden kesään 2019 mennessä. Jos hakija hyväksytään yhteishaun valintamenettelyssä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan, hän ei voi hakea samalla MOOC-kurssin suorituksella tutkinnon suoritusoikeutta seuraavana vuonna.

Lisätietoa: Ohjelmoinnin MOOC-kurssi 

3) Yhteispisteiden perusteella

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien ja valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perusteella.  Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon perusteella enintään 75 pistettä.

Valintakokeesta on mahdollista saada 50 pistettä. Suurin mahdollinen yhteispistemäärä on 125 pistettä. Yhteispisteitä laskettaessa hakijalla on oltava sekä valintakoepisteitä että ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavia pisteitä.

Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävien on lisäksi saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua tietojenkäsittelytieteen valintakokeeseen.

Lisätietoa valintakokeesta on tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

4) Valintakokeen perusteella

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella.

Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä.  Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua tietojenkäsittelytieteen valintakokeeseen.

Lisätietoa valintakokeesta on tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

5) Tiedekilpailuissa menestymisen tai aiempien opintosuoritusten perusteella

Jos olet sijoittunut MAOL ry:n lukiolaisille järjestämän tietotekniikan kilpailun (Datatähti) avoimessa sarjassa kymmenen parhaan joukkoon ja olet korkeakoulukelpoinen, olet oikeutettu tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelupaikkaan.

Tutkinnonsuoritusoikeutta tiedekilpailumenestyksen perusteella on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Lukioyhteistyön puitteissa tietojenkäsittelytieteen perusopinnot Helsingin yliopistossa toukokuun 2019 loppuun mennessä vähintään keskiarvolla 3,5/5 suorittaneet korkeakoulukelpoiset hakijat ovat oikeutettuja tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelupaikkaan. Tutkinnonsuoritusoikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Valittavien opiskelijoiden määrä

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan valitaan enintään 180 uutta opiskelijaa.   

 • Suoravalinnan perusteella hyväksytään kaikki hakijat, jotka täyttävät vaaditut edellytykset yllä kuvatun mukaisesti.  
 • Ohjelmoinnin MOOC-kurssiin liittyvän näyttökokeen perusteella valitaan enintään 50 hakijaa.  Aloituspaikoista enintään 40 varataan ensikertaisille hakijoille.
 • Yhteispisteiden perusteella valitaan enintään 70 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 56 varataan ensikertaisille hakijoille.
 • Valintakoepisteiden perusteella valitaan enintään 45 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 36 varataan ensikertaisille hakijoille
 • Lisäksi tiedekilpailussa menestymisen tai lukioyhteistyössä suoritettujen opintojen perusteella hyväksytään kaikki hakijat, jotka täyttävät vaaditut edellytykset yllä kuvatun mukaisesti. 

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valinnan tulos

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2019.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

 

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa: Pakolaisasemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimukset

Sinun on osoitettava hakuvaiheessa riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Valintakokeeseen osallistuvien osalta kielitaidon osoittamiseksi riittää valintakokeen tai MOOC-näyttökokeen tekeminen suomeksi tai ruotsiksi. Muut vaaditun kielitaidon osoittamisen tavat on kerrottu yliopiston verkkosivulla sekä suomen kielen että ruotsin kielen osalta. Riittää, että osoitat joko suomen tai ruotsin kielen taidon.

Valintakoe

Yleistä tietoa valintakokeesta

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi järjestävät tietojenkäsittelytieteen opiskelijavalinnan valintakoeyhteistyönä. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista löytyvät niiden omista hakuoppaista ja/tai Opintopolun hakukohteista.

Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua tietojenkäsittelytieteen valintakokeeseen.

Valintakokeen kesto on neljä tuntia. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta eikä taulukkokirjoja.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoe järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeella millä kielellä haluat valintakokeen kysymykset.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Kustakin tehtävästä on mahdollista saada 25 pistettä. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. 

Tehtävät arvostellaan kokonaisin pistein. Hakijalta hyväksytään vain kaksi vastausta, vaikka hän vastaisi kaikkiin tehtäviin. Tällaisessa tapauksessa jätetään huomioimatta paras vastaus. Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa toimitaan.

Voit halutessasi tutustua myös aiempien vuosien valintakoetehtäviin ja mallivastauksiin tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyön sivulla.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä esim. terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Hakemus erityisjärjestelyistä toimitetaan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen olet ilmoittanut osallistuvasi.

Huomioithan, että erityisjärjestelyjä Helsingin yliopistossa on haettava viimeistään 3.4.2019 klo 15.00.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Ohjeet erityisjärjestelyjen hakemiseksi Helsingin yliopistossa

Valintakokeen aika ja paikka

Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio), Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, Jyväskylän yliopiston tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä Åbo Akademin datavetenskap. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden valintakoeyhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut. Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen.

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille hakijoille yhteisenä ajankohtana. Et voi suorittaa koetta muina ajankohtina.

Kokeen täsmällinen paikka Helsingissä ilmoitetaan keväällä 2019 Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulla.

Voit suorittaa kokeen vain valintakoeyhteistyössä mukana olevien yliopistojen järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Aika
20.5.2019, 10:0014:00
Paikka
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere tai Turku
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140