Hakeminen

Päähaku, psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian/filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
50 (35)

Halutessasi voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa samanaikaisesti sekä psykologian kandiohjelmaan (hakukohde: Päähaku, psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian/filosofian maisteri (3 v+2,5/2 v)) että psykologian maisteriohjelmaan (hakukohde: Maisterihaku, psykologian maisteriohjelma, psykologian maisteri (2,5 v)). Tällöin sinun tulee hakea ensisijaisesti psykologian maisteriohjelman hakukohteeseen ja toissijaisesti psykologian kandiohjelman hakukohteeseen. Sinun tulee yhteishaun hakulomakkeella valita nämä molemmat erilliset hakukohteet. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Huomioi, että psykologian maisteriohjelman hakukelpoisuusvaatimukset eroavat psykologian kandiohjelman hakukelpoisuusvaatimuksista.

Päähaussa myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat oikeuden suorittaa psykologian kandidaatin tutkinnon psykologian kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa psykologian maisterin tutkintoon johtavia opintoja psykologian maisteriohjelmassa hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Lisäksi on mahdollisuus valita maisteritasolla myös filosofian maisterin tutkintoon johtava opintosuunta, joka ei tuota psykologin kelpoisuutta.

Helsingin yliopiston 1.7.2017 tai sen jälkeen alkavien kandi- ja maisteriohjelmien osalta tutkinnonsuoritusoikeus on rajattu rehtorin päätöksellä siten, että opiskelijalla voi olla Helsingin yliopistossa samanaikaisesti 1) vain yksi samaan tutkintonimeen johtava alemman korkeakoulututkinnon tutkinnonsuoritusoikeus, ja 2) vain yksi tutkinnonsuoritusoikeus samassa koulutusohjelmassa. Ensimmäinen rajoitus koskee uusia, 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavia kandiohjelmia ja toinen rajoitus sekä kandi- että maisteriohjelmia. Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija

Tutkinnon suorittamisoikeuden voimassaoloaika:

 • psykologian kandidaatti 3 vuotta,
 • psykologian maisteri 2,5 vuotta tai filosofian maisteri 2 vuotta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi (huomioi, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua)
 • saat valintakoevastauksistasi vähintään valintakokeesta edellytetyn vähimmäispistemäärän.

Valintamenettely

Jos et täytä yllä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei voida valita. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu lähtöpisteistäsi, koepisteistäsi ja ensikertalaisuudestasi.
Lisätietoa: Ensikertalainen hakija

Voit saada 0 – 157,90 lähtöpistettä ylioppilastutkinnosta.
Lisätietoa: Lähtöpisteiden kuvaus (päivitetty 19.11.2018)

Voit saada 0,000 – 120,000 koepistettä. Koevastaustesi pisteyttämisestä kerrotaan tämän sivun kohdassa, joka käsittelee valintakoetta.

Psykologian kandiohjelman uusiksi opiskelijoiksi valitaan 50 hakijaa siten, että

 • 30 hakijaa valitaan yhteispisteiden perusteella (ylioppilastutkinnosta saatavien lähtöpisteiden ja koepisteiden summa)
  • 21 paikkaa 30 paikasta on varattu ensikertalaisille hakijoille.
 • 20 hakijaa valitaan koepisteiden perusteella
  • 14 paikkaa 20 paikasta on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Tasapistesääntö:

Jos usealla hakijalla on sama pistemäärä, tasapistetilanteessa keskinäisen järjestyksen ratkaisee

 • ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärä, ja jos sekin on sama,
 • valintakokeen tehtävän numero yksi kokonaispistemäärä, ja jos sekin on sama,
 • valintakokeen tehtävän kaksi kokonaispistemäärä. 

Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää muilla hakijoilla.

Jos opiskelupaikkaa ei ole varattu ensikertalaiselle hakijalle, opiskelupaikkaan voidaan valita niin ensikertalainen hakija kuin muukin hakija.

Varasijat:

Psykologian kandiohjelman hakukohteessa varasijojen määrä on rajattu 15 varasijaan valintatapajonoittain.

Lisätietoa:
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 6.6.2019, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:
Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin
Ensikertalaiskiintiö
Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Lisätietoa: Pakolaisasemassa oleva hakija  

Kielitaitovaatimukset

Haettaessa Helsingin yliopiston psykologian koulutukseen riittää kielitaidon todentamiseksi hyväksyttävissä oleva osallistuminen valintakokeeseen kyseisenä hakuvuonna. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa kieli (suomi tai ruotsi), jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Hakija ei voi muuttaa ilmoitustaan hakuajan päättymisen jälkeen. Tehtäviä ei ole mahdollista saada molemmilla kielillä.

Lisätietoa:
Kielitaidon osoittaminen

Valintakoe

Valintakoeyhteistyö muiden yliopistojen ja tiedekuntien kanssa

Psykologian valintakoeyhteistyössä ovat vuonna 2019 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista ovat mukana kandiohjelman ja maisteriohjelman hakukohteet, muista yliopistoista hakukohteet, joissa hyväksytty hakija valitaan päähaun hakukohteessa suorittamaan sekä psykologian kandidaatin että maisterin tutkinnot. Lisäksi Jyväskylän yliopistosta on mukana avoimen väylä, psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma (psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri). Kaikkiin mainittuihin psykologian koulutuksiin on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Kyse ei ole kuitenkaan yhteisvalinnasta.

Valintakoepaikkakunta (päivitetty 20.2.2019)

Korkeakoulujen yhteishaussa psykologian alan valintakoeyhteistyöhön kuuluviin hakukohteisiin hakevan hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi kaikkien psykologian valintakoeyhteistyössä mukana olevien hakukohteiden joukossa. Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden psykologian koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina 7.5.2019 klo 9–13

Sinulle ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Kokeen täsmällinen paikka (Helsingin yliopiston tiloissa järjestettävän valintakokeen salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:
Valintakokeiden paikat
Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Valintakoe on yksiosainen ja kestää neljä tuntia. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan materiaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Valintakoevaatimuksena oleva materiaali, joka julkaistaan kuukautta ennen valintakoetta ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.

Valintakoevaatimukset

Materiaali, joka ilmoitetaan tiistaina 9.4.2019 klo 12.00 Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on pääosin suomenkielinen, mutta voi sisältää myös englanninkielisiä tekstejä. Englanninkielisten tekstien yhteydessä on sanasto, jossa selitetään materiaalissa käytetyt englanninkieliset termit ja käsitteet.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoetehtävät on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata tehtävien kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä.

Sinun on ilmoitettava hakemuksen yhteydessä viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä teetkö valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Ilmoitusta ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Tehtäviä ei ole mahdollista saada molemmilla kielillä. 

Valintakokeen pisteyttäminen

Psykologian kandiohjelmaan haettaessa valintakoetehtävistä saatava yhteenlaskettu raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000 – 120,000 seuraavasti:

 • Kaikista psykologian alan valintakoeyhteistyönä järjestettävään valintakokeeseen osallistuneista hakijoista ne hakijat, jotka kuuluvat 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon, saavat lopulliseksi valintakoepistemääräkseen 120,000 pistettä.
 • Skaalauskerroin lasketaan jakamalla luku 120,000 sen hakijan raakapistemäärällä, joka sijoittuu viimeisenä 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon.
 • Muiden hakijoiden lopullinen valintakoepistemäärä lasketaan kertomalla hakijan raakapistemäärä skaalauskertoimella. Pistemäärä pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuudelle.

Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy valintakoe suorittaa hyväksytysti. Minimipisteraja (valintakokeesta edellytetty vähimmäispistemäärä) on puolet skaalatuista maksimipisteistä (= 60 pistettä).

Valintakoekysymykset ja arviointiperusteet (mallivastaukset/pisteytysperusteet) julkaistaan hakijapalveluiden verkkosivulla valintojen tulosten julkistamisen yhteydessä.

Lisätietoa: 
Aikaisempia valintakoetehtäviä

Lähtöpisteet
Lisätietoa: 
Lähtöpisteiden kuvaus (Päivitetty 19.11.2018)

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 28.6.2019 Oma Opintopolku -palvelussa.

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa. Hakijapalvelut vastaa valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelusta.

Valintamenettelyn tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Määräaika ilmoitetaan hakijalle tulosten julkistamisen yhteydessä.

Lisätietoa:
Aikaisempia valintakoetehtäviä
Yhden paikan säännös
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä esim. terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä 3.4.2019 klo 15.00. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Aika
7.5.2019, 09:0013:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140