Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
50 (35)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat oikeuden suorittaa psykologian kandidaatin tutkinnon psykologian kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa psykologian maisterin tutkintoon johtavia opintoja psykologian maisteriohjelmassa hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Lisäksi on mahdollisuus valita maisteritasolla myös filosofian maisterin tutkintoon johtava opintosuunta, joka ei tuota psykologin kelpoisuutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija

Tutkinnon suorittamisoikeuden voimassaoloaika:

 • psykologian kandidaatti 3 vuotta,
 • psykologian maisteri 2,5 vuotta tai filosofian maisteri 2 vuotta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi (huomioi, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua)
 • saat valintakoevastauksistasi vähintään pienimmät hyväksyttävät pistemäärät.

Valintamenettely

Jos et täytä yllä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei voida valita. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu lähtöpisteistäsi, koepisteistäsi ja ensikertalaisuudestasi.
Lisätietoa: Ensikertalainen hakija

Voit saada 0–120 lähtöpistettä.
Lisätietoa: Lähtöpisteiden kuvaus

Voit saada 0–100 koepistettä. Koevastaustesi pisteyttämisestä kerrotaan tämän sivun kohdassa, joka käsittelee valintakoetta.

Psykologian kandiohjelman uusiksi opiskelijoiksi valitaan 50 hakijaa  siten, että

 • 30 hakijaa valitaan yhteispisteiden perusteella (lähtöpisteiden ja koepisteiden summa)
  • 21 paikkaa 30 paikasta on varattu ensikertalaisille hakijoille.
 • 20 hakijaa valitaan koepisteiden perusteella
  • 14 paikkaa 20 paikasta on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Tasapistesääntö:

Jos usealla hakijalla on sama pistemäärä, tasapistetilanteessa keskinäisen järjestyksen ratkaisee

 • ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärä, ja jos sekin on sama,
 • valintakokeen tehtävän numero yksi kokonaispistemäärä, ja jos sekin on sama,
 • valintakokeen tehtävän kaksi kokonaispistemäärä. 

Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää muilla hakijoilla.

Mikäli ensikertalainen hakija menestyy valinnassa muuta hakijaa paremmin, hän asettuu valintaesityksessä tämän edelle.

Lisätietoa:
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:
Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin
Ensikertalaiskiintiö
Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.
Lisätietoa: 
Pakolaisasemassa oleva hakija  

Kielitaitovaatimukset

Haettaessa Helsingin yliopiston psykologian kandidaattiohjelmaan hakijan tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito suomen tai ruotsin kielessä.  Opiskelutasoisen kielitaidon hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi tai ruotsiksi. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään (valintakoekysymykset saa vain hakijan hakulomakkeella ilmoittamalla kielellä, ei molemmilla kielillä). 

Lisätietoa:
Kielitaidon osoittaminen

Valintakoe

Valintayhteistyö muiden yliopistojen ja tiedekuntien kanssa

Psykologian valintakoeyhteistyössä ovat vuonna 2018 mukana Helsingin, Tampereen ja Turun yliopisto. Näihin kolmeen psykologian koulutusohjelmaan on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Kyse ei ole kuitenkaan yhteisvalinnasta. Hakijan tulee ilmoittaa sitovasti hakulomakkeella, missä yliopistossa (Helsinki, Tampere, Turku) hän osallistuu kokeeseen.

Hakijan on osallistuttava kirjalliseen valintakokeeseen, joka järjestetään tiistaina 8.5.2018. Valintakokeen kesto on 5 tuntia ilman taukoa. Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 14.00.

Valintakoe järjestetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa.

Sinulle ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Kokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:
Valintakokeiden paikat
Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Valintakoe on yksiosainen ja siinä voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Tehtävät edellyttävät

 • valintakoevaatimuksena olevan kirjallisuuden ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä,
 • tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä,
 • aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Valintakoevaatimuksena oleva kirjallisuus ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa.

Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä.

Valintakoevaatimukset

 1. Nummenmaa, L. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2016 tai uudempi. Tilastollisten menetelmien perusteet. (Sanoma Pro Oy.)
 2. Lisämateriaali Tilastollisten menetelmien perusteet -kirjaan (kohta 1 edellä), jossa on muun muassa kokoelma psykologian tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen ja kirjassa havaitut virheet ja korjaukset. Lisämateriaali on julkaistu keskiviikkona 1.11.2017 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Katso psykologian koulutusohjelmien valintakoemateriaalit.
 3. Tiistaina 10.4.2018 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla julkaistu materiaali. Materiaali on suomenkielinen. Katso psykologian koulutusohjelmien valintakoemateriaalit.

Valintakoevaatimuksena olevassa tilastomatematiikan kirjassa käsitellään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksena olevassa kirjassa esitetyssä määrin.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoetehtävät on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata tehtävien kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä.

Sinun on ilmoitettava hakemuksen yhteydessä teetkö valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi (kysymyksiä ei ole mahdollista saada molemmilla kielillä). 

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakoe pisteytetään asteikolla 0-100 siten, että kaikkien Helsingin, Tampereen ja Turun psykologian koulutuksen valintakokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten valintakokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Helsingin yliopiston psykologian koulutukseen hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 40 pistettä.

Valintakoekysymykset ja arviointiperusteet (mallivastaukset/pisteytysperusteet) julkaistaan hakijapalveluiden verkkosivulla valintojen tulosten julkistamisen jälkeen.

Lisätietoa: 
Aikaisempia valintakoetehtäviä

Lähtöpisteet
Lisätietoa: 
Lähtöpisteiden kuvaus

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään torstaina 28.6.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa. Hakijapalvelut vastaa valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelusta.

Valintamenettelyn tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Määräaika ilmoitetaan hakijalle tulosten julkistamisen yhteydessä.

Lisätietoa:
Aikaisempia valintakoetehtäviä
Yhden paikan säännös
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan.

Hakemus erityisjärjestelyistä toimitetaan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa.

Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää myös lisäaikaa.

Hakemukseen on liitettävä lääkärin lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tarvitaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi liittää hakemukseen lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelyjä koskevan päätöksen.

Erityisjärjestelyhakemuksen on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen edelle mainitun erityisjärjestelyjen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.

Päätöksessä erityisjärjestelyistä otetaan huomioon hakijan esittämä selvitys sekä valintakokeen kesto ja luonne.

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen tarkastajalle.

Lisätietoa:
Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Aika
8.5.2018, 09:0014:00
Paikka
Helsinki, Tampere tai Turku
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140