Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
26 (20)

Tämä hakukohde on osa oikeustieteellisen alan yhteisvalintaa. Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain tarkoittamalla tavalla suorittamaan sekä alempaa että ylempää oikeustieteen korkeakoulututkintoa (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) seuraaviin yliopistoihin: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Turun yliopisto. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita.

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa oikeusnotaarin tutkinnon oikeustieteen kandiohjelmassa Vaasan yksikössä. Tutkinnonsuoritusoikeuden saanut hakija ei voi kesken oikeusnotaaritutkinnon opintojaan siirtyä tiedekunnan toisen yksikön (Helsingin) opiskelijaksi.

Kaikilla päähaussa valituksi tulleilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingissä. Vaasassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneilla on oikeus suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinto Vaasassa, jos he oikeusnotaariopintojen loppuvaiheessa valitsevat oikeustieteen maisterin tutkinnon suorituspaikaksi Vaasan.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

1. Hakeminen

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa haetaan yliopistojen valtakunnallisen yhteishaun kevään aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Keväällä 2018 IB-, EB- tai Rp-tutkinnon suorittaneen hakijan on toimitettava ennakkoarvio (predicted grades arvosanat yhteispisteineen) hakukelpoisuuden todentamiseksi. Hakukeväänä valmistuvan opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa on mukana viisi suomenkielistä hakukohdetta. Hakukohteisiin ei liity muuta rajausta, mutta Helsingin yliopistossa ei kuitenkaan voi hakea samalla kertaa sekä suomenkieliseen että ruotsinkieliseen oikeusnotaarin hakukohteeseen. Kullakin yliopistolla voi olla yksi tai useampi hakukohde. Hakija asettaa hakemansa hakukohteet hakulomakkeella mieleiseensä järjestykseen. Hakija voi valita, missä seuraavista paikkakunnista osallistuu valintakokeeseen: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa.

Tarkennettu yllä olevaa 13.3.2018: Helsingin yliopiston hakukohderajaus suomenkielisten ja ruotsinkielisten hakukohteiden osalta.

2. Yhteisvalinnan valintamenettely

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa valinta perustuu kaikille yhteisvalinnan piirissä oleville hakukohteille yhteisiin valintaperusteisiin. Valittavista 75 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Ns. ensikertalaisuuskiintiö (75 %) huomioidaan kunkin hakukohteen valintatapajonojen aloituspaikkamäärissä. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmän kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, voidaan ensikertalaispaikkoihin valita muita kuin ensikertalaisia.

Kunkin hakukohteen yhteisvalinnassa valittavien määrästä 60 % määräytyy yhteispisteiden ja 40 % koepisteiden perusteella. Aloituspaikat täytetään valintatapajonoittain ensin yhteispistein ja sen jälkeen koepistein. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.

Helsingin yliopistoon valitaan tämän hakukohteen (Vaasa, suomenkielinen koulutus) kautta uusia opiskelijoita 26.

Jono Aloituspaikat, yht. 26 Ensikertalaisia, yht. 20 Tasapisteissä ratkaisee
1. Yhteispistejono 16 12 1. Valintakoepistemäärä 
2. Valintakokeen tehtävä 1
3. Valintakokeen tehtävä 2
2. Koepistejono 10 8 1. Valintakokeen tehtävä 1
2. Valintakokeen tehtävä 2
 1. Ensin valitaan 16 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 12 ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 4 hakijaa.
 2. Sen jälkeen valitaan 10 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 8 ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 2 hakijaa.

3. Pisteytys

Yhteispistejono: Valintapisteet muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden ja koepisteiden summasta. Yhteispisteissä ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoilla on 35 % painoarvo ja valintakokeen pisteillä 65 % painoarvo. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen ensin valintakoepisteiden perusteella, tämän jälkeen valintakokeen tehtävän 1 ja tämän jälkeen tehtävän 2 pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, hyväksytään heidät kaikki ao. hakukohteen valinnassa.

 

Maksimipisteet

Ylioppilastutkintotodistus

42 p. (35 % yhteispistemäärästä)

Valintakoe

80 p. (65 % yhteispistemäärästä)

Yhteispistemäärä

122 pistettä

Koepistejono: Valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden summasta. Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin valintakokeen tehtävän 1 ja tämän jälkeen tehtävän 2 pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa. Maksimipistemäärä valintakokeesta on 80 pistettä.

Ylioppilastutkintojen pisteytys

Suomalainen yo-tutkinto

Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä ja kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään kaksi kieltä tai kaksi ainereaalia, joista toinen voi olla vanhamuotoinen reaali).

 

Kokeet

L

E

M

C

B

A

A.

- Äidinkieli

- Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

10,5

9

7,5

6

4,5

3

B.

- Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe

- Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet

- Ainereaalit ja reaali

8

6,5

5

3,5

2

0,5

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, RP)

Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella.

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 42:lla.

European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 42:lla.

Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (RP) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 42:lla.

Varasijamenettely

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos yhteispistejonossa tai koepistejonossa hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija.

Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiön vaikutus että ns. jonosta toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan. Kevään 2018 varasijat rajataan kaikissa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:

 • Yhteispistejono 20 hakijaa
 • Koepistejono 20 hakijaa

Kielitaidon osoittaminen

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito. Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta voidaan vaatia suomen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hänen aikaisempi koulutustausta on suoritettu toisella kielellä kuin suomen kielellä.

Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voidaan hakijalta vaatia kotimaisen kielen taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • Suomi toisena kielenä S2, magna cum laude approbatur (M)
 • IB A-tason suomi suoritettu
 • IB B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5

Kielikokeet

 • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 4 kaikista osa-alueista (osa-alueet: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen)
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

Yliopistoon hakevan tulee täyttää tietyt yliopistolaissa (YoL 558/2009 §37) mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta. Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB, Diploma, sertifikaatti ei riitä)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • Vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 • Ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Yliopistolain 37.10 §:n mukaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Katso tarkemmat tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Hakukeväänä valmistuvat ovat hakukelpoisia, mikäli saavat tutkintotodistuksen kevään yleisenä lukioiden tai ammatillisten oppilaitosten päättäjäispäivänä. Myös yleisen valmistumispäivän jälkeen valmistuvat voivat hakea, mikäli toimittavat kopion valmistuneen tutkinnon todistuksesta Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin 7.6.2018 klo 15.00 mennessä. Todistus Pohjoismaissa (ml. Suomi) suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta on toimitettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00. Sähköinen hakemus täytetään kuitenkin normaalisti hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa.

Keväällä 2018 IB-, EB- ja RP-tutkinnon suorittavat

Hakukeväänä 2018 International Baccalaureate (IB) -tutkintoon, European Baccalaureate (EB) -tutkintoon ja Reifeprüfung (RP)-tutkintoon valmistuvat ovat hakukelpoisia, mikäli toimittavat kopion väliaikaisesta todistuksesta (ennakkoarvio, predicted grades -arvosanat yhteispisteineen) Itä-Suomen yliopistolle 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 13.7.2018 klo 15:00.

Lisätietoa

Ensikertalaiskiintiö
Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Ks. https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/pakolaisasemassa-oleva-hakija

Valintakoe

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe

Valintakoe pidetään tiistaina 15.5. klo 12.00–17.00. Kokeen pituus on viisi tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Valintakokeeseen on vastattava suomen kielellä.

Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten. Valintakokeeseen liittyvä kirjallisuus julkaistaan keskiviikkona 11.4.2018 osoitteessa www.oikeustieteet.fi/valintakoe. Sitä on mahdollista ennakkotilata verkosta ja tilausohjeet julkaistaan maaliskuun aikana osoitteessa www.oikeustieteet.fi.

Valintamenettely on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä on rajattu niin, että se on kolminkertainen suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään*. Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla pistetilalla on useita hakijoita, saman alimman pistetilan kaikki hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen.

*Kolminkertainen määrä: kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden aloituspaikkojen summa x 3 eli 523 x 3 = 1569. Toiseen tarkastusvaiheeseen valittavien määrä: kaikki yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneet asetetaan monivalintatehtäväpisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Näistä 1569 eniten pisteitä saanutta hakijaa etenee toiseen tarkastusvaiheeseen.

Hakijan on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi. Valintakokeen maksimipistemäärä on 80 pistettä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt ja hakukelpoisuutensa osoittanut hakija voi osallistua kokeeseen.

Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt valintakokeeseen. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä hakija hakee ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä. Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen. Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen Helsingin yliopiston osalta seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Hakija voi valita, missä seuraavista paikkakunnista osallistuu valintakokeeseen: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Kuvauksessa ilmoitetaan valintakokeen järjestävä yliopisto sekä lisätietoja valintakoesaleista.

Aika
15.5.2018, 12:0017:00
Paikka
Kuopio: Snellmania, SN100, Yliopistonranta 1 E
70210 KUOPIO
Lisätietoja
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
Aika
15.5.2018, 12:0017:00
Paikka
Helsinki: Helsingin yliopisto
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Lisätietoja
Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto. Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2018 osoitteessa: www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-paikat
Aika
15.5.2018, 12:0017:00
Paikka
Joensuu: Carelia, C1, Yliopistokatu 4
80100 JOENSUU
Lisätietoja
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
Aika
15.5.2018, 12:0017:00
Paikka
Rovaniemi: Lapin yliopisto, Rovaniemi
96300 ROVANIEMI
Lisätietoja
Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto. Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2018 osoitteessa: www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Valintakokeet-ja-valintojen-tulokset/Tervetuloa-valintakokeisiin
Aika
15.5.2018, 12:0017:00
Paikka
Vaasa: Helsingin yliopisto, Vaasa
65101 VAASA
Lisätietoja
Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto. Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2018 osoitteessa: www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-paikat
Aika
15.5.2018, 12:0017:00
Paikka
Oulu: Lapin yliopisto, Oulu
90014 OULUN YLIOPISTO
Lisätietoja
Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto. Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2018 osoitteessa: www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Valintakokeet-ja-valintojen-tulokset/Tervetuloa-valintakokeisiin
Aika
15.5.2018, 12:0017:00
Paikka
Turku: Turun yliopisto
20014 TURUN YLIOPISTO
Lisätietoja
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto. Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2018 osoitteessa: utu.fi/fi/yksikot /law/opiskelu/valinta/Sivut /Opiskelijavalinta.aspx

Tutkintotodistus

Kaikki oikeustieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat hakulomakkeen liitteet tulee toimittaa Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin. Hakija toimittaa mahdollisen valintakoetta koskevan erityisjärjestelypyynnön siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa.

Liitteet tulee toimittaa 13.4.2018 klo 15:00 mennessä, ks. poikkeukset ja tarkennukset alla.

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneen ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä. Ammatillisen tutkinnon suorittaneet, ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä ennen vuotta 2018 IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet toimittavat kopion tutkintotodistuksesta 13.4.2018 klo 15:00 mennessä.

Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan ammatillisen tutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti:

1. Pohjoismaissa (ml. Suomi) toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon tai ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistuvan on toimitettava 13.4.2018 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 10.7.2018 klo 15:00.

2. Ammattikorkeakoulututkintoon tai RP-tutkintoon valmistuvan on toimitettava 13.4.2018 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 klo 15:00.

3. IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on toimitettava todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 13.4.2018 klo 15:00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 13.7.2018 klo 15:00. IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää lähettämään se suoraan yliopistoon 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut
PL 1627
70211 KUOPIO

Tämä hakukohde on tarkoitettu niille hakijoille, jotka haluavat hakea Helsingin yliopiston suomenkieliseen koulutukseen Vaasaan.

Yhteenvedon oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista sekä lisätietoa valintakokeesta ja yhteisvalinnan valintaperusteista löydät osoitteesta www.oikeustieteet.fi.

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140