Hakeminen

Päähaku, molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
60 (33)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon molekyylibiotieteiden kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisista maisteriohjelmista etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksyttävästi (valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua).

Mikäli et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi kahta vaihtoehtoista reittiä.

Molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan valitaan enintään 60 uutta opiskelijaa

 1. valintakokeen ja ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista saatavien pisteiden yhteismäärän mukaisessa järjestyksessä valitaan 22 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 16 varataan ensikertalaisille hakijoille.
 2. valintakoemenestyksen mukaisessa järjestyksessä valitaan 38 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 17 varataan ensikertalaisille hakijoille.
 • Voit saada 0–160 lähtöpistettä.
 • Voit saada 0–120 koepistettä.

Lisätietoa:

Ensikertalaiskiintiö

Lähtöpisteet molekyylibiotieteiden kandiohjelmassa

Mikäli yhteispistemäärän perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää koepisteiden perusteella. Mikäli koepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella.

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Tasapistesääntö

Jos hakijoilla on sama pistemäärä, koepistejonossa järjestys määräytyy yhteispisteiden perusteella. Yhteispistejonossa järjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Mikäli hyväksymisrajalla olevat hakijat ovat näiden kriteerien jälkeen tasapistetilanteessa, valitaan kaikki tasapisteillä olevat.

Varasijat (Päivitetty 13.3.2019)

Varasijojen määrä on rajattu 22 varasijaan yhteispistejonossa ja 38 varasijaan koepistejonossa.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 6.6.2019, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa:
Pakolaisasemassa oleva hakija  

Valintakoe

Yhteishaussa molekyylibiotieteiden hakukohteessa hakevan on osallistuttava valintakokeeseen voidakseen tulla valituksi ohjelmaan.

Valintakokeen kesto on neljä tuntia ja siihen ei lähetetä erillistä kutsua.

Hakija voi suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana yliopiston järjestämässä ja valvomassa tilassa Helsingissä.

Kokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Valintakokeiden paikat

Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla, esimerkiksi toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan molekyylibiotieteiden kandiohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Helsingin yliopiston molekyylibiotieteiden kandiohjelman valintakoe ei siten kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoemateriaali (päivitetty 1.11.2018)

Valintakoe perustuu uusimman lukion opetussuunnitelman (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015) mukaisiin

 • biologian pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin 1-5 (BI1-BI5) ja
 • kemian pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin 1-5 (KE1-KE5)
 • sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja. (Päivitetty 7.2.2019.)

Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeesta voi saada enintään 120 pistettä. Tehtävät pisteytetään vähintään yhden pisteen välein.

Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava vähintään 70 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden saamien koepisteiden keskiarvosta.

Valintakoetehtävien kieli ja koevastausten kieli

Valintakoekysymykset laaditaan sekä suomen- että ruotsinkielellä. Hakijan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, haluaako hän valintakoetehtävät suomen vai ruotsin kielellä. Valintakoetehtäviin tulee vastata sillä kielellä, jolla hakija on ilmoittanut haluavansa tehtävät. Muilla kielillä kirjoitetut vastaukset arvostellaan nollan pisteen arvoisiksi.

Valinnan tulos

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019 Oma Opintopolku -palvelussa.

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa tulosten julkaisemisen jälkeen. Helsingin yliopiston hakijapalvelut vastaa valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelusta.

Lisätietoja:

Aikaisempia valintakoetehtäviä

Yhden paikan säännös

Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä esim. terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä 3.4.2019 klo. 15.00. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Aika
26.4.2019, 09:0013:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140