Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
75 (52)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa maatalous-metsätieteiden kandidaatin tutkinnon maataloustieteiden kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit suorittaa maatalous-metsätieteiden maisterin tutkinnon hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
  • osallistut valintakokeeseen (koepistejono) ja suoritat sen hyväksyttävästi (valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua)

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi maataloustieteiden kandiohjelmaan kahta vaihtoehtoista reittiä:

1) ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista (EB-, IB- tai Suomessa suoritetusta RP-tutkinnosta) saatavien lähtöpisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (suoravalinta) sekä

2) Valintakoepisteiden mukaisessa järjestyksessä

Voit saada 0–60 lähtöpistettä.

Voit saada 0–60 koepistettä.

Lisätietoa:

Ensikertalaiskiintiö

Lähtöpisteet maataloustieteiden kandiohjelmassa

Maataloustieteiden kandiohjelmaan valitaan enintään 75 uutta opiskelijaa:

  1. suoravalinnan perusteella 37, joista 26 ensikertalaista.
  2. koepisteiden perusteella 38, joista 26 ensikertalaista.

Ensin valitaan suoravalinnassa hyväksyttävissä olevat ja tämän jälkeen valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävissä olevat. Ylioppilastutkinnon tai European Baccalaureate (EB)-tutkinnon tai International Baccalaureate (IB)-tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung (RP)-tutkinnon perusteella hakeva voi hakea joko vain suoravalinnassa tai molempia väyliä pitkin.

Hakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen, mikäli hän hakee vain suoravalintaa pitkin.

Mikäli suoravalinnan perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä. Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää suoravalinnan perusteella hyväksyttävillä.

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valinta lähtöpisteiden perusteella (suoravalinta)

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista saatavien lähtöpisteiden perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Tasapistetilanne suoravalinnassa

Saman pistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy ensisijaisesti matematiikasta saatujen pisteiden perustella, toissijaisesti äidinkielestä saatujen pisteiden perusteella ja kolmanneksi ainereaalista/reaalista saatujen pisteiden perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat arvosanat, valitaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Valinta valintakokeen perusteella

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Valintakokeesta on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Tasapistetilanne valintakokeen perusteella

Jos hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat koepisteet, valitaan kaikki tasatilanteessa olevat.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa:
Pakolaisasemassa oleva hakija  

Valintakoe

Valintakokeen kesto on neljä tuntia ja siihen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakoe järjestetään 23.5.2018 klo 14.00–18.00.

Kokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Valintakokeiden paikat

Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Hakija voi suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana yliopiston järjestämässä ja valvomassa tilassa Helsingissä. Valintakoetta ei voi suorittaa missään muualla, esimerkiksi toisen korkeakoulun koetilaisuudessa, toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoemateriaali

Valintakoe perustuu ennakkoon opiskeltavaan materiaaliin (hakukohteen alan kirjallisuuteen ja/tai lukion oppimäärään) ja/tai valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Ennakkoon opiskeltava materiaali voi kirjojen ohella sisältää artikkeleita, kirjoista erikseen osoitettuja kappaleita sekä muuta mahdollista materiaalia. Valintakokeen ennakkomateriaali (ja mahdollinen laskinten käyttö) päätetään myöhemmin erillisellä päätöksellä. Tehtävät mittaavat hakijan hakukohteen aihealueen tuntemusta ja peruskäsitteiden hallintaa, kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Kokeen avulla arvioidaan hakijan kykyä lukea ja ymmärtää alan tekstejä ja tarkastella aihetta eri näkökulmista. Vastausten pituus kaikissa tehtävissä on rajattu. Valintakokeet ovat kandiohjelmakohtaisia.

KIRJALLISUUS (julkaistu 24.4.2018)

Suomenkielinen kirja:
Mervi Seppänen ja Hanna-Riitta Kymäläinen (toim.) 2017. Maailma muuttuu – Muuttuuko maatalous?  Unigrafia. ISBN 978-951-51-2756-3  Toinen painos.

Ruotsinkielinen kirja:
Mervi Seppänen och Hanna-Riitta Kymäläinen (red.) 2017. Världen förändras – förändras jordbruket? Unigrafia. ISBN 978-951-51-2757-0 Upplaga 2.

Hakijoiden käyttöön annetaan koetilanteessa nelilaskin, joka jaetaan hakijoille yliopiston puolesta. Omaa laskinta ei saa käyttää kokeessa.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoekysymykset laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Hakijan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, haluaako hän valintakoetehtävät suomen vai ruotsin kielellä. Valintakoetehtäviin tulee vastata samalla kielellä kuin on ilmoittanut haluavansa tehtävät. Muilla kielillä kirjoitettuja vastauksia ei arvostella.

Valinnan tulos

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa tulosten julkaisemisen jälkeen. Helsingin yliopiston hakijapalvelut vastaa valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelusta.

Lisätietoa:

Aikaisempia valintakoetehtäviä

Yhden paikan säännös

Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan.

Erityisjärjestelyhakemukset Helsingin yliopiston osalta täytyy toimittaa viimeistään 28.3.2018. klo 15.00.

Lisätietoa:

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Aika
23.5.2018, 14:0018:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140