Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
25 (15)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat oikeuden suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon logopedian kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa filosofian maisteriin tutkintoon tähtääviä opintoja logopedian maisteriohjelmassa hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija.

Tutkinnon suorittamisoikeuden voimassaoloaika:

 • humanististen tieteiden kandidaatti 3 vuotta,
 • filosofian maisteri 2 vuotta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi (huomioi, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua)
 • saat valintakoevastauksistasi vähintään pienimmät hyväksyttävät pistemäärät.

Valintamenettely

Jos et täytä yllä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei voida valinta. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu lähtöpisteistäsi, koepisteistäsi ja ensikertalaisuudestasi.
Lisätietoa: Ensikertalainen hakija

Voit saada 0–100 lähtöpistettä.
Lisätietoa: Lähtöpisteiden kuvaus

Voit saada 0–100 koepistettä. Koevastaustesi pisteyttämisestä kerrotaan tämän sivun kohdassa, joka käsittelee valintakoetta.

Logopedian kandiohjelman uusiksi opiskelijoiksi valitaan 25 hakijaa  siten, että

 • 15 hakijaa (60 %) valitaan yhteispisteiden perusteella (lähtöpisteiden ja koepisteiden summa)
  • 9 paikkaa 15 paikasta on varattu ensikertalaisille hakijoille.
 • 10 hakijaa (40 %) valitaan koepisteiden perusteella
  • 6 paikkaa 10 paikasta on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Tasapistesääntö:

Jos hakijoilla on sama yhteispistemäärä, järjestys määräytyy

 • ensisijaisesti valintakoepistemäärän perusteella,
 • toissijaisesti ylioppilastutkinnosta saadun pistemäärän perusteella, ja
 • kolmanneksi ylioppilastutkinnon äidinkielen (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä) arvosanan perusteella.

Valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy

 • valintakokeen tehtävän 1 perusteella.

Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Jos hakija voisi tulla hyväksytyksi sekä yhteispisteiden että valintakoepisteiden perusteella, hänet hyväksytään yhteispisteiden perusteella.

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää muilla hakijoilla.

Lisätietoa: 
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:
Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin
Ensikertalaiskiintiö
Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.
Lisätietoa: 
Pakolaisasemassa oleva hakija  

Kielitaitovaatimukset

Hakijan on osoitettava, että hänellä on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaito tulee todentaa jollakin Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä (HY/219/00.00.06.00/2017) mainitulla tavalla. 

Huomioi, että mikäli logopedian kandiohjelmaan hakeva osoittaa kielitaidon Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston kielipalveluiden tai kielikeskuksen kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, edellytetään Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston kielipalveluiden tai kielikeskuksen kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista.

Riittävän suomen/ruotsin kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista (rehtorin päätös HY/219/00.00.06.00/2017):

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi/ruotsiksi.
 • Perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen/ruotsin kielestä.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen/ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi/ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur.
 • Reifeprufung/Abiturprufung-tutkinnossa suomi/ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi/ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa suomi/ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi/ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi/ruotsi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2).
 • EB-tutkinnossa suomi/ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4).
 • Korkeakoulussa suomen/ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen/ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen/ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomeksi/ruotsiksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen/ruotsin kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi/ruotsiksi.
 • Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):
  • HY:n tai muun suomalaisen yliopiston kielipalveluiden tai kielikeskuksen koe: keskiarvona taitotaso 4,
  • Yleinen kielitutkinto: taitotaso 4 kaikista osa-alueista,
  • Valtionhallinnon kielikoe: taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa.

Lisäksi ruotsin kielen taidon voi osoittaa hyväksytysti suoritetulla TISUS-kielitaitokokeella (Test in Swedish for University Studies).

Lisätietoa:
Kielitaidon osoittaminen

Valintakoe

Kirjallinen valintakoe on sama Helsingin, Tampereen, Oulun ja Turun yliopiston logopedian koulutusohjelmissa ja se pidetään samana ajankohtana.

Hakija voi osallistua vain yhden edellä mainitun yliopiston logopedian koulutuksen päähaun valintamenettelyyn.

Kokeen voi suorittaa vain siinä yliopistossa johon on hakenut eikä koesuoritusta huomioida muissa yliopistoissa.

Valintakoe

Kirjallinen valintakoe on aineistokoe. Hakijan on osallistuttava aineistokokeeseen, joka järjestetään maanantaina 14.5.2018. Valintakokeen kesto on 3 tuntia ilman taukoa. Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 12.00.

Valintakoe järjestetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa.

Sinulle ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Kokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:
Valintakokeiden paikat
Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Valintakoevaatimukset

Koe perustuu kokeessa julkaistavaan aineistoon. Hakija vastaa monivalintakysymyksiin valintakokeessa jaettavan aineiston pohjalta.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakoeaineiston, kysymysten ja koevastausten kieli

Valintakoeaineisto ja kysymykset on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoekysymyksiin voi vastata tehtävien kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä.

Sinun on ilmoitettava hakemuksen yhteydessä teetkö valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi (valintakoeaineistoa ja kysymyksiä ei ole mahdollista saada molemmilla kielillä). 

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Aineistokokeesta voi saada 0-40 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on 15 pistettä. Aineistokokeen pisteet skaalataan asteikolle 0-100.

Valintakoekysymykset ja arviointiperusteet (mallivastaukset/pisteytysperusteet) julkaistaan hakijapalveluiden verkkosivulla valintojen tulosten julkistamisen jälkeen.

Lisätietoa: 
Aikaisempia valintakoetehtäviä

Lähtöpisteet
Lisätietoa: 
Lähtöpisteiden kuvaus

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään torstaina 28.6.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa. Hakijapalvelut vastaa valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelusta.

Valintamenettelyn tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Määräaika ilmoitetaan hakijalle tulosten julkistamisen yhteydessä.

Lisätietoa:
Aikaisempia valintakoetehtäviä
Yhden paikan säännös
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan.

Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää myös lisäaikaa.

Hakemukseen on liitettävä lääkärin lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tarvitaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi liittää hakemukseen lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelyjä koskevan päätöksen.

Erityisjärjestelyhakemuksen on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen edelle mainitun erityisjärjestelyjen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.

Päätöksessä erityisjärjestelyistä otetaan huomioon hakijan esittämä selvitys sekä valintakokeen kesto ja luonne.

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen tarkastajalle.

Lisätietoa:
Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Aika
14.5.2018, 09:0012:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Logopedian koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin. Yksityiskohtaisia tietoja mm. logopedian harjoittelun edellyttämistä ominaisuuksista on kuvattu esim.  Suomen Puheterapeuttiliiton verkkosivuilla.
Lisätietoa: Puheterapeutin työn ja logopedian harjoittelujen edellyttämät ominaisuudet 

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140