Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
174 (139)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kasvatustieteiden kandiohjelmassa lastentarhanopettajan opintosuunnassa. Opiskelupaikan vastaanottaneista enintään 20 valitaan varhaiserityisopetuksen suuntautumisopintoihin hakutoiveen ja soveltuvuuskokeesta saadun pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Jos kaksi tai useampi hakija on tasapistetilanteessa, ratkaistaan heidän sijoittumisensa VAKAVA-kokeesta saadun raakapistemäärän perusteella. Sinun tulee ilmoittaa opiskelupaikkaa vastaanottaessasi, haetko varhaiserityisopetuksen suuntautumisopintoihin. Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen (lisätietoa kohdassa ”Hakukelpoisuusvaatimukset”)
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
  • osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen molemmat osiot hyväksyttävästi
  • osoitat tarvittaessa kielitaitosi (lisätietoa kohdassa ”Hakukelpoisuusvaatimukset”)

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi kahta vaihtoehtoista reittiä.

1) Valinta yhteispisteiden perusteella (ylioppilastutkinnosta tai IB-, EB- tai RP-tutkinnosta saatavat pisteet ja valintakoepisteet)

Opintosuuntaan hyväksyttävistä 80 % valitaan yhteispisteiden perusteella. Tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnon ja siihen rinnastettavien tutkintojen pisteytyksistä löydät täältä.

2) Valinta pelkän valintakokeen perusteella

Opintosuuntaan hyväksyttävistä 20 % valitaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella.

Lisätietoa valintakokeesta tämän sivun kohdassa ”Pääsy- ja soveltuvuuskoe”.

Kasvatustieteiden kandiohjelman lastentarhanopettajan opintosuuntaan valitaan enintään 174 uutta opiskelijaa:

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä. Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä.

Jos hakija voisi tulla hyväksytyksi sekä yhteispisteiden perusteella että valintakoepisteiden perusteella, hänet hyväksytään yhteispisteiden perusteella.

Suomenkielistä lastentarhanopettajan koulutusta järjestetään Helsingin, Jyväskylän, Turun (Rauman yksikkö), Oulun, Tampereen ja Itä-Suomen (Joensuun kampus) yliopistoissa. Kaikki edellä mainitut opettajankoulutusyksiköt ovat mukana valtakunnallisessa lastentarhanopettajan koulutuksen yhteisvalinnassa. Hakulomakkeella hakija voi asettaa korkeintaan kolme koulutusyksikköä suosituimmuusjärjestykseen.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lastentarhanopettajan koulutukseen hakevalla tulee olla hyvä suomen tai ruotsin kielen taito, ja kielitaito tarkistetaan hakuvaiheessa. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon suomeksi tai ruotsiksi, niin tutkinto osoittaa riittävän kielitaidon. Jos ylioppilastutkintosi on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, niin yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.

Jos et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa, niin tarkista hyväksytyt kielitaidon todennustavat suomen kielen osalta ja ruotsin kielen osalta. Riittää, että osoitat joko suomen tai ruotsin kielen taidon.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/pakolaisasemassa-oleva-hakija

1 Valinnan I vaihe (VAKAVA-koe)

Yleistä tietoa valintakokeesta

Lastentarhanopettajan opintosuunnan valinta on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (VAKAVA-koe), jonka perusteella voit tulla kutsutuksi valinnan toiseen vaiheeseen eli soveltuvuuskokeeseen.

Valinnan I vaihe (VAKAVA-koe)

Lastentarhanopettajan opintosuuntaan haetaan VAKAVA-kokeella, joka järjestetään kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella hakea useaan valintayhteistyössä mukana olevaan koulutukseen. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere tai Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan muutamaa päivää ennen koetta Helsingin yliopiston verkkosivuilla. VAKAVA-kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Valintakoevaatimukset: VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka julkaistaan VAKAVAn verkkosivuilla 27.3.2018 klo 9.00 sekä kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Pisteytys: Kutsuttaessa hakijoita opiskelijavalinnan toiseen vaiheeseen käytetään VAKAVA-kokeen raakapistemäärää, jonka enimmäismäärä ilmoitetaan valintakoekutsun yhteydessä. Kutsuttavista vähintään 80 % on ensikertalaisia hakijoita. Tullakseen kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen hakijan tulee saada vähintään 30 % VAKAVA-kokeen valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea hakuajan päättymiseen mennessä. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

VAKAVA-kokeen aineisto, kysymykset ja vastauslomake ovat suomenkieliset. Soveltuvuuskoe suoritetaan suomen kielellä.

Vanhoja valintakokeita ja mallivastauksia

Aikaisempien vuosien VAKAVA-kokeet ja oikeat vastaukset löytyvät täältä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Aika
26.4.2018, 13:0016:00
Paikka
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere tai Turku
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

2 Valinnan II vaihe (soveltuvuuskoe)

Yleistä tietoa valintakokeesta

Lastentarhanopettajan opintosuunnan valinta on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (VAKAVA-koe), jonka perusteella voit tulla kutsutuksi valinnan toiseen vaiheeseen eli soveltuvuuskokeeseen.

Valinnan II vaihe (soveltuvuuskoe)

Valinnan ensimmäisen vaiheen tulokset julkaistaan 15.5.2018, jolloin myös lähetetään sähköpostitse kutsut toisen vaiheen kokeeseen.Toisen vaiheen kokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään nähden. Valinnan toisen vaiheen koe on ohjattu ryhmäkeskustelu tai yksilöhaastattelu tai näiden yhdistelmä. Kukin hakija osallistuu toiseen vaiheeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa.

Toisen vaiheen kokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opettajan ammattiin sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella opettajankoulutuksessa. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan hakijan sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto hakemassaan opintosuunnassa.

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelman suomenkielinen toisen vaiheen koe on yhteinen kaikille ohjelman suomenkielisille opintosuunnille. Useamman opintosuunnan toisen vaiheen kokeeseen kutsutut osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä huomioidaan kaikkien niiden opintosuuntien opiskelijavalinnassa, joiden valinnan toiseen vaiheeseen hakija on tullut kutsutuksi. Jos hakija tulee kutsutuksi sekä suomen- että ruotsinkielisen opintosuunnan toiseen vaiheeseen, hän osallistuu sekä suomen- että ruotsinkieliseen kokeeseen.

Pisteytys: Toisen vaiheen koe pisteytetään asteikolla 0-150 pistettä. Kokeessa arvioitavat osa-alueet ovat: 1) soveltuvuus, 2) motivaatio ja taidot sekä 3) sitoutuneisuus. Jokainen osa-alue arvioidaan asteikolla 0-50 pistettä siten, että kumpikin arvioitsija arvioi jokaisen osa-alueen asteikolla 0-25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi kandiohjelmaan, hakijan on saatava kokeesta vähintään 60 pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 15 pistettä.

Tasapistesääntö: Jos hakijoilla on sama yhteispistemäärä, järjestys määräytyy ensisijaisesti VAKAVA-kokeen raakapistemäärän perusteella ja tämän jälkeen ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden perusteella. Valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy VAKAVA-kokeen raakapisteiden perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea hakuajan päättymiseen mennessä. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

VAKAVA-kokeen aineisto, kysymykset ja vastauslomake ovat suomenkieliset. Soveltuvuuskoe suoritetaan suomen kielellä.

Aika
12.6.2018, 08:0014.6.2018, 17:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140