Hakeminen

Päähaku, geotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
30 (24)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon geotieteiden kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisista maisteriohjelmista etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi, mikäli haet koulutukseen valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella. Valintakokeeseen ei lähetetä kutsua.

Mikäli et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun hakukelpoisuusvaatimuksia käsittelevässä kohdassa.  Valintakokeesta kerrotaan tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, voit tulla valituksi kolmea vaihtoehtoista reittiä.

 1. ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista saatavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien pisteiden yhteismäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä
 2. valintakokeesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä
 3. tiedekilpailussa (geotieteiden olympialaiset) menestymisen perusteella.

Ensin valitaan yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät ja sitten koepisteiden perusteella hyväksyttävät.

Mikäli yhteispistemäärän perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää koepisteiden perusteella. Mikäli koepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella.

1) Valinta yhteispisteiden perusteella

Valintamenettelyssä valitaan ensin opiskelijoita geotieteiden valintakokeen ja ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon yhteispisteiden perusteella.

Saman yhteispistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen pistemäärän perusteella ja toissijaisesti valintakokeen ensimmäisen kysymyksen perusteella. Mikäli näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat valintakoepisteet, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Päähaussa geotieteiden kandiohjelmaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen voidakseen tulla valituksi (ei koske tiedekilpailussa menestymisen perusteella valittavia). Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua geotieteiden valintakokeeseen.

Lisätietoa valintakokeesta on tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee saada valintakokeesta vähintään 15 pistettä. Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävien on lisäksi saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan erikseen hakuajan päättymisen jälkeen määrittelemä vähimmäispistemäärä. Vähimmäispistemäärästä tiedotetaan erikseen tulosvaiheessa.

2) Valinta valintakokeen perusteella

Lisäksi opiskelijoita valitaan geotieteiden valintakokeesta saatujen pisteiden määräämässä järjestyksessä 6 sellaista hakijaa, jotka ovat saaneet kokeesta vähintään 15 pistettä.

Saman koepistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy valintakokeen ensimmäisen kysymyksen perusteella. Mikäli näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on samat valintakoepisteet, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Päähaussa geotieteiden kandiohjelmaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen voidakseen tulla valituksi (ei koske tiedekilpailussa menestymisen perusteella valittavia). Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua geotieteiden valintakokeeseen.

Lisätietoa valintakokeesta on tämän sivun valintakoetta käsittelevässä kohdassa.

3) Valinta tiedekilpailussa (geotieteiden olympialaiset) menestymisen perusteella

Kansainvälisten geotieteiden olympialaisten (IESO International Earth Science Olympiad) Suomen maajoukkueeseen valitut korkeakoulukelpoiset hakijat ovat oikeutettuja opiskelupaikkaan geotieteiden kandiohjelmassa. Tutkinnonsuoritusoikeutta on haettava vuoden kuluessa korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Valittavien opiskelijoiden määrä

Geotieteiden kandiohjelmaan valitaan enintään 30 uutta opiskelijaa.

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Valinnan tulos

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2019.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa: Pakolaisasemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimukset

Sinun on osoitettava hakuvaiheessa riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Valintakokeeseen osallistuvien osalta kielitaidon osoittamiseksi riittää valintakokeen tekeminen suomeksi tai ruotsiksi. Tiedekilpailumenestyksen perusteella hakeville vaaditun kielitaidon osoittamisen tavat on kerrottu yliopiston verkkosivulla sekä suomen kielen että ruotsin kielen osalta. Riittää, että osoitat joko suomen tai ruotsin kielen taidon.

Valintakoe

Yleistä tietoa valintakokeesta

Valintakokeen kesto on neljä tuntia. Sinulla saa olla kokeessa mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa. Lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) verkkosivuilla koekohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa (matematiikan koe > koetarvikkeet > apuvälineet > laskin).

Sinulle ei lähetetä erillistä kutsua geotieteiden valintakokeeseen.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden kandiohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston geotieteiden kandiohjelman valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston geotieteiden kandiohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoekirjallisuus

Valintakokeessa sovelletaan seuraavien lukion opetussuunnitelman 2015 kurssien keskeisiä sisältöjä geotieteellisiin kysymyksiin:

 • lukion fysiikan ensimmäinen kurssi (FY1)
 • lukion kemian ensimmäinen kurssi (KE1)
 • lukion maantieteen ensimmäinen, toinen ja kolmas kurssi (GE1, GE2 ja GE3)
 • lukion biologian ensimmäinen ja toinen kurssi (BI1 ja BI2)
 • lukion lyhyen matematiikan ensimmäinen kurssi (MAY1)

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoe järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeella millä kielellä haluat valintakokeen kysymykset.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeeseen osallistuneet hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen ja/tai valintakokeen ja ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta annettavien pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi koe- tai yhteispistejonossa hakijan tulee saada vähintään 15 pistettä. Yhteispistemäärän perusteella hyväksyttävien on lisäksi saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten geotieteiden valintakokeessa toimitaan.

Voit halutessasi tutustua myös aiempien vuosien valintakokeisiin ja mallivastauksiin.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä esim. terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä 3.4.2019 klo 15.00. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Valintakokeen aika ja paikka

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille hakijoille yhteisenä ajankohtana. Et voi suorittaa koetta muina ajankohtina.

Valintakoe järjestetään Helsingissä. Tarkat paikat ilmoitetaan keväällä 2019 Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulla.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Aika
2.5.2019, 10:0014:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140