Hakeminen

Päähaku, farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
143 (100)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat oikeuden suorittaa farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon farmaseutin koulutusohjelmassa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija.

Tutkinnon suorittamisen tavoiteaika:

 • farmaseutin alempi korkeakoulututkinto (180 opintopistettä) 3 vuotta.

Yhteishaussa voi hakea myös proviisorin koulutusohjelmaan (hakukohde: ”päähaku, proviisorin koulutusohjelma, farmaseutin ja proviisorin tutkinto (3 v + 2 v)”), jossa hyväksytyille myönnetään oikeus suorittaa ensin farmaseutin alempi korkeakoulututkinto (180 op) ja sen jälkeen proviisorin ylempi korkeakoulututkinto (120 op). Halutessasi voit hakea samanaikaisesti näihin kumpaankin koulutusohjelmaan. Tällöin tulee hakea ensisijaisesti proviisorin hakukohteeseen ja toissijaisesti farmaseutin hakukohteeseen. Huomaa, että sinun on tällöin hakulomakkeella valittava nämä molemmat erilliset hakukohteet. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Jos opiskelet jo farmaseutin koulutusohjelmassa, et voi hakea samaan koulutukseen uudestaan. Voit kuitenkin hakea saman alan ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta hakemalla proviisorin koulutusohjelmaan.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen (valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua)
 • saat valintakoevastauksistasi vähintään pienimmät hyväksyttävät pistemäärät.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu lähtöpisteistäsi, koepisteistäsi ja ensikertalaisuudestasi. Joe et täytä yllä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei voida valita.

Valintamenettelyssä huomioidaan vain valintakokeeseen osallistuneet hakijat. Valintakokeessa on kaksi osaa (aineistokoe sekä kemian osa), joista kummatkin pisteytetään asteikolla 0-20. Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava vähintään 4 koepistettä sekä aineistokokeesta että kemian osakokeesta. Molemmista osakokeista on siten erikseen saatava vähintään 4 pistettä, jotta valintakoesuoritus huomioidaan. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä.

Hakijat valitaan joko yhteispisteiden eli ylioppilastutkinnosta saatavien lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan tai valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä. Muiden kuin suomalaisen ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai Suomessa suoritetun RP-tutkinnon nojalla hakevien valinta tapahtuu pelkän valintakokeen perusteella.

 • Voit saada 0–60 lähtöpistettä.
 • Voit saada 0–40 koepistettä.

Lähtö- ja koepisteiden enimmäismäärä on 100.

Lisätietoa:

Ensikertalaiskiintiö

Lähtöpisteet Farmaseutin ja Proviisorin koulutusohjelmissa

Farmaseutin koulutusohjelman uusiksi opiskelijoiksi valitaan 143 hakijaa siten, että

 • 123 hakijaa valitaan yhteispisteiden perusteella (lähtöpisteiden ja koepisteiden summa)

          o   86 paikkaa (70 %) 123 paikasta on varattu ensikertalaisille hakijoille.

 • 20 hakijaa valitaan koepisteiden perusteella

          o   14 paikkaa (70 %) 20 paikasta on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Tasapistesääntö

Jos hakijoilla on sama yhteispistemäärä, järjestys määräytyy

 • ensisijaisesti valintakoepistemäärän perusteella, ja
 • toissijaisesti valintakokeen kemian osakokeen pistemäärän perusteella.

Valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy valintakokeen kemian osakokeen pistemäärän perusteella.

Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Jos hakija voisi tulla hyväksytyksi sekä yhteispisteiden että valintakoepisteiden perusteella, hänet hyväksytään yhteispisteiden perusteella.

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla. Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää muilla hakijoilla.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille hakijoille, täytetään paremmuusjärjestyksessä ensikertalaisten hakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Farmaseutin hakukohteessa varataan 100 opiskelupaikkaa eli 70 % aloituspaikoista henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudella 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 6.6.2019, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa:
Pakolaisasemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimukset

Hakijan on osoitettava, että hänellä on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaito tulee todentaa jollakin Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä mainitulla tavalla. 

Lisätietoa:

Kielitaidon osoittaminen

Valintakoe

Hakijan on osallistuttava kirjalliseen valintakokeeseen, joka järjestetään perjantaina 17.5.2019. Valintakokeen kesto on kolme tuntia ilman taukoa. Koe alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 13.00.

Hakijoille ei lähetetä erillistä valintakoekutsua.

Valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa.

Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Vaasassa tai Maarianhaminassa. Ilmoita sitovasti hakulomakkeella millä paikkakunnalla ja millä kielellä (suomeksi tai ruotsiksi) teet valintakokeen. Åbo Akademihin hakevien tulee tehdä valintakoe ruotsiksi.

Voit korkeakoulujen yhteishaussa hakea samanaikaisesti eri yliopistojen farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa.

Voit tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon olet hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon esittämässäsi hakutoivejärjestyksessä.

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin hakevat osallistuvat samaan valintakokeeseen, joka järjestetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa.

Kokeen täsmällinen paikka (salijako) Helsingin yliopistossa kokeen suorittaville ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Valintakokeiden paikat

Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Valintakoemateriaali

Farmasian valintakoe kestää kolme tuntia ja sisältää yhden kokeen, jossa on kaksi osaa (aineistokoe sekä kemian osa). Kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0-20 pistettä. Yhteensä valintakokeesta voi saada 40 pistettä. Kokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä.

Valintakokeella pyritään mittaamaan sellaisia valmiuksia, joita farmasian alalla ja opiskelussa tarvitaan. Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.

Valintakokeen kemian kysymykset perustuvat lukion opetussuunnitelman (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, Opetushallituksen määräys 60/011/2015) mukaisiin kemian pakollisten ja syventävien kurssien (1-5) oppimääriin. Tehtävissä painotetaan laskuja.

Kemian kysymykset testaavat hakijan valmiutta opiskella luonnontieteisiin perustuvaa farmasiaa.

Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut:

 • ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria
 • kemiallinen tasapaino sovellutuksineen
 • kemialliset sidokset
 • funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot
 • orgaanisen kemian perusteet
 • happo-emäskäsite ja pH
 • liukoisuus ja liuosten valmistus

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakokeessa sallitut laskimet

Valintakokeessa sallitaan nelilaskin, jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto-, ja jakolaskuja).Lisäksi laskimessa tulee olla neliöjuuren otto -näppäin. Tämän lisäksi nelilaskin saa sisältää virtanäppäimen/-näppäimet (ON/C, OFF), työmuistin tyhjennysnäppäimen (CE), etumerkin vaihdon, prosenttilaskun sekä yhden lukuarvon muistin ja sen hallintaan tarvittavat näppäimet (R-MC/MRC (myös MR), MC, M+ ja M-). Kaikki muut (lasku)toiminnot, kuten sulkumerkit, valuutan muunnokset, tullilaskurit, kokonaissumma alennushintalaskurit (näppäimet Euro, Local, TAX+, TAX-, GT, MU tms.) sekä edistyneemmät laskufunktiot on kielletty.

Logaritmilaskujen numeerista suorittamista varten kokeen oheismateriaalin mukana jaetaan tarvittaessa tarvittavat taulukot. Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvelineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoetehtävät on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata kokeen kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä. Sinun on ilmoitettava hakemuksen yhteydessä teetkö valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeessa on kaksi osaa (aineistokoe sekä kemian osa), joista kummatkin pisteytetään asteikolla 0-20 pistettä. Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava vähintään 4 koepistettä sekä aineistokokeesta että kemian osakokeesta. Molemmista osakokeista on siten erikseen saatava vähintään 4 pistettä, jotta valintakoesuoritus huomioidaan.

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä.

Valintamenettelyssä huomioidaan vain valintakokeeseen osallistuneet hakijat.

Valintakoekysymykset ja arviointiperusteet (mallivastaukset / pisteytysperusteet) julkaistaan valintakokeen jälkeen hakijapalveluiden verkkosivulla.

Lisätietoa:
Aikaisempia valintakoetehtäviä

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019 Oma Opintopolku -palvelussa.

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa tulosten julkaisemisen jälkeen. Helsingin yliopiston hakijapalvelut vastaa valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelussa.

Lisätietoa:

Yhden paikan säännös

Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan.

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä esim. terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä 3.4.2019 klo. 15.00. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Farmasian valintakokeessa lisäaikaa voidaan myöntää enintään 30 minuuttia.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Aika
17.5.2019, 10:0013:00
Paikka
Helsinki, Kuopio, Turku, Maarianhamina tai Vaasa
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140