Hakeminen

Päähaku, eläinlääketieteen kandiohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
68 (45)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat oikeuden suorittaa eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnon eläinlääketieteen kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoon tähtääviä opintoja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija.

Tutkinnon suorittamisen tavoiteaika:

  • eläinlääketieteen kandidaatti 3 vuotta,
  • eläinlääketieteen lisensiaatti 3 vuotta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

  • olet hakukelpoinen
  • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
  • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
  • suoritat valintakokeen (valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua)
  • saat valintakoevastauksistasi vähintään pienimmät hyväksyttävät pistemäärät

Valinnassa hyväksyttävissä olevan hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saavutettava siinä valintakokeen hyväksymisraja. Valintakokeen hyväksymisraja on määritelty kohdassa, joka käsittelee valintakoepisteitä ja valintakokeen hyväksymisrajaa.

Valintamenettely

Eläinlääketieteen kandiohjelmaan ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan otetaan yhteensä 68 uutta opiskelijaa suorittamaan eläinlääketieteen kandidaatin ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa. Opinto-oikeus myönnetään samalla kerralla molempiin tutkintoihin.

Korkeakoulujen yhteishaussa varataan eläinlääketieteen opiskelijavalinnassa 68 aloituspaikasta 45 ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille (66%). Ensikertalaisille varattavien aloituspaikkojen jakautuminen valintatapajonoihin kuvataan alla tarkemmin.

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu todistuspisteistäsi, koepisteistäsi ja ensikertalaisuudestasi. Jos et täytä yllä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei voida valinta.

Lisätietoa:

Ensikertalaiskiintiö

Todistuspisteet eläinlääketieteen kandiohjelmassa

Eläinlääketieteen kandiohjelmassa ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa:

  • Mahdollisten todistuspisteiden määrä on enintään 36.
  • Valintakokeesta saatava skaalattu maksimipistemäärä on 72.
  • Yhteispistejonon (todistuspisteet ja valintakoepisteet yhteensä) maksimipistemäärä on 108.

Eläinlääketieteen kandiohjelmaan ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan haettaessa ensisijaisuuspiste ei ole käytössä. Ensisijaisuuspisteen saa vain haettaessa lääketieteellisen hakukohteisiin, jotka ovat mukana yhteisvalinnassa.

Valintatapajonot

Eläinlääketieteen uusien opiskelijoiden valinta tehdään yhteispistejonossa sekä valintakoejonossa. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän yhteispistejonossa tai valintakoejonossa. Hakija otetaan huomioon oman hakukohteensa kummankin jonon valinnassa, mikäli se hakijan koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista. Vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat huomioidaan valintakoejonossa.

Valinta eläinlääketieteen kandiohjelmaan ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan:

1)      Yhteispistejonossa valitaan 41 hakijaa yhteispisteiden (suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta tai sitä vastaavasta IB-, EB tai Suomessa suoritetusta Reifeprüfung / Deutsches Internationales Abitur (DIA)-tutkinnon todistuksesta   laskettavien pisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärän) perusteella.

         Aloituspaikoista vähintään 27 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistejonossa muille hakijoille.

2)      Valintakoejonossa valitaan tämän jälkeen kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukosta vähintään 27 hakijaa valintakoepisteiden perusteella.

         Aloituspaikoista vähintään 18 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoejonossa muille hakijoille.

Mikäli opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut ensikertalainen hakija. Muun kuin ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan kaikista hakijoista seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut henkilö.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 6.6.2019, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa:
Pakolaisasemassa oleva hakija  

Kielitaitovaatimukset

Haettaessa eläinlääketieteen kandiohjelmaan ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hakijan tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito suomen tai ruotsin kielessä.  Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Opiskelutasoisen kielitaidon hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi tai ruotsiksi.

Lisätietoa:
Kielitaidon osoittaminen

Valintakoe

Valintayhteistyö muiden yliopistojen ja tiedekuntien kanssa

Eläinlääketieteellä on sama valintakoe kuin lääketieteellä, mutta se ei ole mukana lääketieteen yhteisvalinnassa, vaan muodostaa oman hakukohteensa. Eläinlääketieteen kohdalla on kyse yhteistyökokeesta.

Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen.

Valintakoe järjestetään samanaikaisesti kaikissa lääketieteen yhteisvalintaan osallistuvissa yliopistoissa: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Oulun yliopisto. Voit tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon olet hakenut.

Valintakoe

Tullakseen huomioiduksi valinnassa tulee hakijan osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään keskiviikkona 15.5.2019. Valintakokeen kesto on 5 tuntia ilman taukoa. Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 14.00.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan eläinlääketieteen kandiohjelmaan hakevan tulee suorittaa valintakoe Helsingissä tai Oulussa. Sinun tulee ilmoittaa sitovasti hakulomakkeella millä paikkakunnalla suoritat valintakokeen. Eläinlääketieteen kandiohjelmaan hakenut hakija ei voi suorittaa valintakoetta muualla kuin hakulomakkeella ilmoittamassaan paikassa.

Sinulle ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä.

Kokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Valintakokeessa todettu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa kokeen hylkäämiseen.

Lisätietoa:

Valintakokeiden paikat

Lääketieteellisen alan valintakoeyhteistyön ohjeet valintakokeeseen osallistumisesta

Helsingin yliopiston Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Valintakoemateriaali

Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2019 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa:

http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145

Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156

Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2019 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) samt på material som delas ut vid urvalsprovet.

Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen:

http://www.oph.fi/download/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015.pdf

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i läroplanen

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakokeessa sallitut laskimet

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Valintakokeessa ei jaeta varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa ja esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista löytyy Lääketieteellisten alojen yhteisvalintojen sivulta: www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valintakokeessa-sallittavat-laskimet

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeella (www.opintopolku.fi) sitovasti hakuajan päättymiseen 3.4.2019 klo 15.00 mennessä, haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada vain yhdellä kielellä.

Valintakoepisteet ja valintakokeen hyväksymisraja

Kaikille hakijoille pakollinen, viisi tuntia kestävä valintakoe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat valintakoemateriaaliin ja kokeessa jaettavaan tehtävämonisteeseen. Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy valintakoe suorittaa hyväksytysti.

Eläinlääketieteen kandiohjelmaan haettaessa valintakoetehtävistä saatava yhteenlaskettu raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000–72,000. Kaikista eläinlääketieteen valintakokeeseen osallistuneista hakijoista ne hakijat, jotka kuuluvat 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon, saavat lopulliseksi valintakoepistemääräkseen 72,000. Muiden valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden pisteet skaalataan asteikolle 0,000–72,000 siten, että pistemäärää 72,000 vastaa se raakapistemäärä, jonka viimeinen parhaiten vastanneista 1 %:sta on saavuttanut. Minimipisteraja (valintakokeesta edellytetty vähimmäispistemäärä) on puolet tästä raakapistemäärästä.

Valintakokeen jälkeen julkaistaan Hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

Hyvän vastauksen piirteet ovat nähtävissä valintakokeen jälkeen Lääketieteellisten alojen yhteisvalintojen sivulta: http://www.laaketieteelliset.fi/

Maksimipistemäärä

Eläinlääketiede on oma hakukohteensa, joten eläinlääketieteen kandiohjelmaan ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan haettaessa ensisijaisuuspiste ei ole käytössä. Eläinlääketieteen kandiohjelmassa ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa mahdollisten todistuspisteiden määrä on enintään 36. Valintakokeesta saatava maksimipistemäärä on 72. Yhteispistejonon (todistuspisteet ja valintakoepisteet yhteensä) maksimipistemäärä on 108.

Tasapistetilanne

Mikäli usealla hakijalla on eläinlääketieteen valinnassa yhteispistejonossa sama todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakoepisteiden määrä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen valintakokeen tehtävän yksi (1) kokonaispistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, ratkaisee tehtävän kaksi (2) pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat.

Mikäli usealla hakijalla on eläinlääketieteen valinnassa valintakoejonossa sama valintakoepistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen valintakokeen tehtävän yksi (1) kokonaispistemäärä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen tehtävän kaksi (2) pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, järjestyksen ratkaisee todistuspisteiden yhteismäärä.

Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisuvaatimuksiin liittyvissä tilanteissa.

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019 Oma Opintopolku -palvelussa

Lisätietoja:

Aikaisempia valintakoetehtäviä

Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi millaisia erityisjärjestelyjä haetaan.

Eläinlääketiedettä koskeva hakemus erityisjärjestelyihin toimitetaan Helsingin yliopistoon.

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan ainoastaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemukseen tulee liittää erityisjärjestelyhakemukseen syynä olevan vamman/sairauden/haitan alaa vastaavan erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

Vaikean tai keskivaikean lukihäiriön vuoksi erityisjärjestelyä hakevan tulee liittää hakemukseen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia.

Erityisjärjestelyhakemukset Helsingin yliopiston osalta täytyy toimittaa viimeistään 3.4.2019 klo 15.00.

Lisätietoa:

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Aika
15.5.2019, 09:0014:00
Paikka
Helsinki tai Oulu
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140