Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
50 (28)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon biologian kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisista maisteriohjelmista etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksyttävästi (valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua)

Mikäli et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita.

Valintamenettely

Biologiaa voi hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon joko suomen- tai ruotsinkielisen valinnan kautta ja voit samana vuonna hakea näistä vain toiseen. Biologian suomenkielinen valinta toteutetaan yhteisvalintana Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopiston kesken.

Biologian kandiohjelmaan (suomenkielinen valinta) valitaan enintään 50 uutta opiskelijaa

 1. valintakokeen ja ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista saatavien pisteiden yhteismäärän mukaisessa järjestyksessä 18. Aloituspaikoista enintään 10 varataan ensikertalaisille hakijoille.
 2. valintakoemenestyksen mukaisessa järjestyksessä valitaan 32 hakijaa. Aloituspaikoista enintään 18 varataan ensikertalaisille hakijoille.
 • Voit saada 0–240 lähtöpistettä.
 • Voit saada 0–216 koepistettä.

Lisätietoa:

Ensikertalaiskiintiö

Lähtöpisteet biologian kandiohjelmassa

Mikäli yhteispistemäärän perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää koepisteiden perusteella. Mikäli koepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella.

Tasapistesääntö

Jos hakijoilla on sama pistemäärä, koepistejonossa järjestys määräytyy yhteispisteiden perusteella. Yhteispistejonossa järjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Mikäli hyväksymisrajalla olevat hakijat ovat näiden kriteerien jälkeen tasapistetilanteessa, valitaan kaikki tasapisteillä olevat.

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa:
Pakolaisasemassa oleva hakija  

Valintakoe

Yhteishaussa biologian hakukohteessa hakevan on osallistuttava valintakokeeseen voidakseen tulla valituksi ohjelmaan.

Yhteisellä valinta­kokeella voi hakea opiskelemaan

 • biologiaa (suomenkielinen valinta) Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoon
 • biologiaa (ruotsinkielinen valinta) Helsingin yliopistoon
 • ympäristötieteitä Helsingin yliopistoon

Biologian kandiohjelma (suomenkielinen valinta) ja ympäristötieteiden kandiohjelma ovat mukana valtakunnallisessa biologian yhteisvalinnassa. Biologian kandiohjelman ruotsinkielinen valinta ei ole mukana yhteisvalinnassa, mutta valintakoeajat, -paikat ja valintakoe ovat samat.

Valintakokeeseen voi osallistua Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa tai Turussa(sekä suomeksi että ruotsiksi). Toisin kuin aiemmin, vuodesta 2018 alkaen Helsingin yliopiston suomenkielisen biologian ja ympäristötieteiden hakukohteisiin voi hakea samaan aikaan. Helsingin yliopiston biologian ruotsinkielisessä valinnassa hakeva voi samalla kokeella hakea ympäristötieteiden kandiohjelmaan sekä biologiaan Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoihin.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään torstaina 17.5.2018 klo 10-14 yhteisvalintaan osallistuvissa yliopistoissa.

Valintakokeen kesto on neljä tuntia ja siihen ei lähetetä erillistä kutsua

Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Kokeessa on sallittu käyttää laskinta, joka ei ole graafinen eikä ohjelmoitava. Kokeessa ei jaeta varalaskimia.

Kokeen täsmällinen paikka (salijako) Helsingin yliopistossa kokeen suorittaville ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Valintakokeiden paikat

Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana ja yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla, esimerkiksi toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut yhteisvalinnassa mukana olevat korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoemateriaali

Valintakokeen tehtävät perustuvat vuonna 2005 käyttöön otettuun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakokeesta voi saada enintään 216 pistettä. Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava kokeesta vähintään 70 % kaikkien ko. hakukohteen kokeeseen osallistuneiden saamien koepisteiden keskiarvosta.

Valintakoetehtävien kieli ja koevastausten kieli

Helsingin yliopiston biologian suomenkielisessä valinnassa tehtävät ovat suomenkielisiä ja niihin voi vastata vain suomeksi. Helsingin yliopiston biologian ruotsinkielisessä valinnassa tehtävät ovat ruotsinkielisiä ja niihin voi vastata vain ruotsiksi. Ympäristötieteiden kandiohjelman valintakokeen voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä.

Hakijan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, haluaako suorittaa kokeen suomen vai ruotsin kielellä (ympäristötieteet).  Valintakoetehtäviin tulee vastata sillä kielellä, jolla hakija on ilmoittanut suorittavansa tehtävät. Muilla kielillä kirjoitettuja vastauksia ei arvostella.

Valinnan tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa tulosten julkaiseminen jälkeen. Helsingin yliopiston hakijapalvelut vastaa valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelusta.

Lisätietoja:

Aikaisempia valintakoetehtäviä

Yhden paikan säännös

Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi millaisia erityisjärjestelyjä haetaan.

Erityisjärjestelyhakemukset Helsingin yliopiston osalta täytyy toimittaa viimeistään 28.3.2018 klo 15.00.

Lisätietoa:

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Aika
17.5.2018, 10:0014:00
Paikka
Helsinki, Jyväskylä, Oulu tai Turku
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140