Tervetuloa opiskelemaan erillisiä opettajan pedagogisia opintoja Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan!

Näiltä sivuilta löydät tärkeitä ohjeita erillisten opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden vastaanottamisesta, Helsingin yliopistoon ilmoittautumisesta ja mahdollisesta opintojen aloituksen siirtämisestä. Tutustuthan ohjeisiin huolellisesti.

Erillisten opettajan pedagogisten opintojen opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään torstaihin 12.7.2018 mennessä. Myös ilmoittautumisasiakirjat tulee toimittaa viimeistään tähän päivään mennessä. Kiinnitäthän lukiessasi siis erityistä huomiota opiskelupaikan vastaanottoilmoitusta ja ilmoittautumisasiakirjojen toimitusta koskeviin ohjeisiin. Jos et ilmoita hakijapalveluille annettuun määräaikaan mennessä, että otat opiskelupaikan vastaan, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Sitova opiskelupaikan vastaanottoilmoitus tai opiskelupaikan peruuttaminen tehdään sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi torstaihin 12.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Merkitse sähköpostin osoitekenttään: OPPED-opiskelupaikan vastaanottoilmoitus

Ilmoita sähköpostin viestikentässä:         

1. Nimi ja valintaryhmä

JA

2. Vastaanotan opiskelupaikan ja aloitan opinnot syksyllä 2018

tai

3. Vastaanotan opiskelupaikan ja anon yhden lukuvuoden lykkäystä aloittamiseen (liitä tällöin ilmoittautumisasiakirjoihin erillinen hakemus)

tai

4. En ota vastaan minulle myönnettyä opiskelupaikkaa.

Mikäli opiskelupaikan vastaanottoilmoitusta ei tehdä torstaihin 12.7.2018 klo 15.00 mennessä, katsotaan myönnetty opinto-oikeus menetetyksi.

Ilmoittautumisasiakirjat tulee toimittaa hakijapalveluille viimeistään torstaihin 12.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Toimitettavat ilmoittautumisasiakirjat ovat:

1) Opiskelijarekisterin perustietolomake huolellisesti täytettynä. Lomakkeeseen on esitäytetty opinto-oikeuden kattavuutta ja voimassaoloaikaa koskevat tiedot. Huomioi, että pääsääntöisesti ilmoittaudutaan läsnäolevaksi (lomakkeen kohta 15) molemmiksi lukukausiksi (syksy 2018 ja kevät 2019).

Aikuisopetukseen suuntautuvien opintojen perustietolomake.

Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvien opintojen perustietolomake.

2) Virallinen jäljennös hakuperusteena olleen ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta tai Opetushallituksen antamasta tutkinnon rinnastuspäätöksestä. Huomioi että virallinen jäljennös tarvitaan vain, jos tutkinto on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa. Virallisesta jäljennöksestä tarkastetaan tutkinnon tiedot opiskelijarekisteriä varten. Virallinen jäljennös on julkisen notaarin antama jäljennös. Julkisia notaareja ovat virkansa puolesta henkikirjoittaja, nimismies ja apulaisnimismies. Kaupungeissa, joissa on maistraatti, on sen yhteydessä julkisen notaarin virka, esimerkiksi Helsingin kihlakunnan maistraatti. Myös asianomaisen yliopiston virkamies voi nimikirjoituksellaan ja yksikön leimalla todistaa jäljennöksen oikeaksi.

Huomaathan, että muun kahden henkilön oikeaksi todistama kopio ei kelpaa.

3) Mikäli sukunimesi on muuttunut siitä, mitä se on ollut tutkintotodistuksessasi tai muissa suorituksissasi, toimita myös virkatodistus nimenmuutoksesta. Virkatodistuksen voi tilata oman seurakuntansa kirkkoherranvirastosta tai mistä tahansa maistraatista.

4) Muut toimitettavat todistukset suuntautumisvaihtoehdon (perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat pedagogiset opinnot tai aikuisopetukseen suuntautuvat pedagogiset opinnot) mukaan:

4.1 Aikuisopetuksen suuntautumisvaihtoehtoon hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee toimittaa viralliset jäljennökset mahdollisten muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritettujen opintojen sekä suoritusten todistuksista, joiden perusteella heille on annettu esivalintapisteitä. Näitä opintoja ja suorituksia ovat seuraavat:

  • mahdollinen todistus jatkotutkinnosta (tohtorin tai lisensiaatin tutkinto)
  • mahdollinen todistus kasvatustieteen perusopinnoista (25op/15ov)
  • mahdolliset muut todistukset yliopistollisista korkeakoulututkinnoista tai ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen/lisäksi suoritetuista yliopistollisista perus- ja aineopintojen tai syventävien opintojen opintokokonaisuuksista, joita ei ole sisällytetty tutkintoon (cum laude tai laudatur arvosanakokonaisuudet)

4.2 Perus- ja lukio-opetuksen suuntautumisvaihtoehtoon hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee toimittaa viralliset jäljennökset seuraavista todistuksista:

  • mahdollinen yliopiston ainetiedekunnan antama opetettavan aineen vastaavuustodistus (mikäli maininta 60 opintopisteen laajuisista opetettavan aineen opinnoista on sisällytetty tutkintotodistukseen, erillistä vastaavuustodistusta ei tarvita)
  • mahdollinen todistus toisen opetettavan aineen perus- ja aineopintojen/syventävien opintojen suorittamisesta
  • mahdollinen todistus kasvatustieteiden/kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov) suorittamisesta

Ilmoittautumisasiakirjojen toimittaminen

Ilmoittautumisasiakirjat voi lähettää postitse osoitteeseen ”Helsingin yliopisto, Hakijapalvelut, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto”. Voit myös toimittaa asiakirjat suoraan hakijapalveluiden postilaatikkoon, joka sijaitsee Helsingin yliopiston päärakennuksen (Fabianinkatu 33) aulassa hakijapalveluiden sisäänkäynnin vieressä. Merkitse kuoreen: ”Erillisten opettajan pedagogisten opintojen ilmoittautumisasiakirjat”.

Jos et voi lähettää virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita dokumenteista postitse tai tuoda niitä hakijapalveluiden postilaatikkoon, voit tulla näyttämään alkuperäiset versiot vaadituista asiakirjoista hakijapalveluihin henkilökohtaisesti seuraavina aikoina:

tiistai 3.7.2018 kello 15.00–16.00

torstai 5.7.2018 kello 9.00–10.00

torstai 12.7.2018 kello 14.00–15.00

Ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, alkuperäiset asiakirjat sekä valokopiot niistä.

Hakijapalveluiden käyntiosoite on Unioninkatu 40 C (kartta). Tullessasi rakennuksen sisään sinun tulee laskeutua pääaulan toisesta päästä kerrosta alemmas päästäksesi näyttöpalvelun oville. Seuraathan opasteita ja kysy tarvittaessa apua vahtimestarilta. Soita tarvittaessa numeroon 02941 28021, niin tulemme aukaisemaan oven.

Mikäli et pääse itse tuomaan liitteitä, mutta haluat jonkun muun tulevan näyttämään niitä puolestasi, ilmoitathan kyseisen henkilön nimen ja syntymäajan osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Emme ota liitteitä vastaan muilta kuin ilmoitetuilta henkilöiltä.

Opiskelija, jolla on tämän nyt myönnetyn erillisten opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden lisäksi ensisijainen voimassaoleva perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voi ilmoittautua itse läsnäolevaksi yliopistoon lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä (31.8.2018 mennessä). Hänen tulee kuitenkin tehdä sähköpostitse (hakijapalvelut@helsinki.fi) ilmoitus erillisten opettajan pedagogisten opintojen opiskelupaikan vastaanottamisesta ja täyttää opiskelijarekisterin perustietolomake ja toimittaa se 12.7.2018 klo 15.00 mennessä hakijapalveluihin.

Hyväksytyksi tullut erillisten opettajan pedagogisten opintojen uusi opiskelija voi anoa kasvatustieteelliseltä tiedekunnalta oikeutta siirtää opintojensa aloittamista yhdellä lukuvuodella (ns. lykkäys). Oikeus opintojen aloittamisen siirtämiseen voidaan myöntää asevelvollisuuden, vapaaehtoisen asepalveluksen, raskauden, äitiys- ja vanhempainvapaan, sairauden tai poikkeustapauksessa muun hyväksyttävän syyn perusteella. Esimerkiksi ulkomailla oleskelu, työssäkäynti tai muussa oppilaitoksessa opiskelu eivät ole perusteita myöntää lykkäystä. Kasvatustieteelliselle tiedekunnalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus opintojen aloittamisen siirtämisestä tulee toimittaa hakijapalveluille ilmoittautumisasiakirjojen liitteenä viimeistään torstaihin 12.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Opintoihin hyväksyttyjen infotilaisuuksien aikataulut ja tietoa opinnoista löydät täältä. Infotilaisuudessa käydään läpi opintojen aloitukseen, tutkintovaatimuksiin, opintoihin ilmoittautumiseen, opetusharjoitteluihin ja aiempien opintojen hyväksilukemiseen liittyviä käytännön asioita.

Voidaksesi suorittaa erillisiä opettajan pedagogisia opintoja tarvitset voimassaolevan käyttövaltuutuksen (käyttäjätunnus) Helsingin yliopiston tietojärjestelmiin. Käyttäjätunnusta tarvitaan yliopiston tiloissa oleville koneille kirjauduttaessa ja esimerkiksi kurssi- ja tentti-ilmoittautumisissa sekä opintosuoritusten seuraamisessa (WebOodi-sovellus). Valtaosa opiskeluun ja opintoihin liittyvästä tiedotuksesta on keskitetty Guide-intranetiin ja kaikki opintoja koskeva viestitys hoidetaan sähköpostitse opiskelijan helsinki.fi -osoitteeseen. Tästä syystä kaikkien opiskelijoiden on hyvä aktivoida kyseinen sähköpostiosoite käyttöön.

Kun olet ilmoittanut ottavasi opiskelupaikan vastaan ja toimittanut ilmoittautumisasiakirjat viimeistään 12.7.2018, rekisteröidään opinto-oikeutesi Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään Oodiin. Rekisteröinti tehdään viimeistään perjantaihin 27.7.2018 mennessä. Tämän jälkeen voit aktivoida käyttölupasi (käyttöluvan aktivointi onnistuu vasta kun tietosi löytyvät rekisteristä).

Aktivointi:
1. Kokeile käyttää Käyttäjätunnuksen aktivointi -verkkotyökalua,
Katso ohjeet tästä, työkalun käyttöön tarvitaan sekä suomalainen henkilötunnus että verkkopankkitunnukset, tai mobiilivarmenne tai poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti.

2. Jos aktivointi ei onnistu verkkotyökalulla, ota yhteys yliopiston helpdeskiin.
 

Erillisten opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on määräaikainen ja maksuton. Oikeus on voimassa kaksi (2) vuotta, 2018 hyväksytyillä 1.8.2018–31.7.2020. Myönnetty opinto-oikeus koskee vain erillisiä opettajan pedagogisia opintoja. Opiskelijalla ei ole tällä erillisoikeudella oikeutta suorittaa muita opintoja Helsingin yliopistossa. Muiden opinto-oikeuksien, esim. opetettavan aineen opintojen täydentäminen tai toisen opetettavan aineen opintojen suorittaminen, myöntämisestä vastaa asianomainen ainetiedekunta tai ainelaitos.

Opiskelijaneuvonta tarjoaa seuraavia palveluja kaikissa opiskelijapalvelupisteissä:

  • Lukuvuosi-ilmoittautumiset, nimen- ja osoitteenmuutokset
  • Viralliset opintosuoritusotteet, opiskelutodistukset, opiskelijoiden matkalippujen ostotodistukset sekä tietoa erilaisista opiskelija-etuuksista
  • Tietoa yliopistoon kirjoittautumisesta sekä opinto-oikeuksista

Siltavuorenpenkereen opiskelijapalvelut

Tiedekuntakohtainen neuvonta: kasvatustieteellinen tie­de­kun­ta
 

Tule käymään: Minerva, K1, huone 141d, Siltavuorenpenger 5 A, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Aukioloajat: ma–ti 12–14 ja ke–to 10–12, pe suljettu.
Lähetä sähköpostia: siltavuori-student@helsinki.fi
Soita: 02941 29600, ma-ti 12-14 ja ke-to 10-12.

Opintotukikysymyksissä tulee kääntyä suoraan KELA:n puoleen: www.kela.fi/opintotuki. Lisätietoja opiskelun tukiasioihin liittyen löydät myös työvoimaviranomaisten sivuilta www.mol.fi (työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu) ja Koulutusrahaston sivuilta www.koulutusrahasto.fi (aikuiskoulutustuki)

Erillisiä opettajan pedagogisia opintoja lukuvuonna 2018–2019 suorittavat opiskelijat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Voit tiedustella opiskelijaeduista tarkemmin opiskelijaneuvonnasta.

HAO eli Helsingin aineenopettajaksi opiskelevat ry on vuonna 1969 perustettu aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestö, joka toivottaa tervetulleeksi jäsenikseen myös erillisten opettajan pedagogisten opintojen opiskelijat. Lisätietoa HAO:n jäsenyydestä ja toiminnasta löydät järjestön verkkosivuilta.