Oikaisuvaatimuksen sisältö (versio T)

Kos­kee­ko tämä ohje mi­nua?

Tämä ohje oikaisuvaatimuksen sisällöstä koskee sinua, jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • Päätös koskee Helsingin yliopiston hakukohdetta "päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma".
 • Päätös tehtiin 12.6. - 31.8.2017.

Mil­lä kie­lel­lä oi­kai­su­vaa­ti­mus on laa­dit­ta­va?

Laadi oikaisuvaatimus suomeksi tai ruotsiksi.

Mitä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen tu­lee si­säl­tää?

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisua vaaditaan
 • millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua vaaditaan
 • kuka oikaisua vaatii
 • oikaisua vaativan henkilön yhteystiedot (jos tarpeen).

Tutustu esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta saadaksesi käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää.

Mi­ten il­moi­tan mi­hin pää­tök­seen oi­kai­sua vaa­din?

Voit yksilöidä päätöksen, johon oikaisua vaadit, vaikkapa seuraavalla tavalla:

Vaadin, että Helsingin yliopisto oikaisee päätöstä, joka koskee keväällä 2017 tekemääni hakemusta hakukohteeseen "päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma".

Mi­ten il­moi­tan vaa­ti­muk­se­ni ja nii­den pe­rus­teet?

Yliopisto oikaisee opiskelijavalintapäätöstä vain siinä tapauksessa, että yliopisto on tehnyt jonkin virheen. Niinpä sinun kannattaa oikaisuvaatimusta laatiessasi pohtia seuraavaa kolmea kysymystä:

 1. Mitä yliopisto on tehnyt (tai jättänyt tekemättä)?
 2. Miksi yliopisto on mielestäsi toiminut virheellisesti tehdessään (tai jättäessään tekemättä) edellä mainitsemasi asian?
 3. Millä tapaa yliopiston tulisi mielestäsi virhe korjata?

Vastauksesi kysymykseen 3 kertoo millaista oikaisua vaadit. Vastauksesi kysymyksiin 1 ja 2 kertovat millä perusteilla oikaisua vaadit.

Älä perustele vaatimuksiasi seikoilla, jotka eivät liity virheen osoittamiseen

Oikaisuvaatimustasi ratkaistessa noudatetaan täsmälleen samoja valintaperusteita kuin opiskelijavalintapäätöstä tehtäessä. Keskity siksi oikaisuvaatimuksessasi osoittamaan minkä virheen yliopisto on mielestäsi tehnyt. Sinun on turhaa vedota oikaisuvaatimuksessasi esimerkiksi seuraavan kaltaisiin seikkoihin:

"Olen hakenut opiskelemaan tätä oppiainetta jo monta kertaa."
"Koen, että olen etevä ohjelmoimaan."
"Minun olisi pitänyt saada vain muutama piste lisää tullakseni hyväksytyksi."

Tällaisia seikkoja ei huomioitu opiskelijavalintapäätöstä tehtäessä eikä niitä huomioida oikaisuvaatimuksia ratkaistaessakaan.

Arvosteluperusteista päättää yliopisto

Yliopistolla on harkintavalta päättää, kuinka paljon jonkin tiedon osoittamisesta saa pisteitä ja kuinka paljon jostakin virheellisestä väitteestä menettää pisteitä. Jos vetoat oikaisuvaatimuksessasi arvosteluperusteiden virheellisyyteen tai niiden väärään soveltamiseen, sinun on täsmällisesti yksilöitävä, millä lailla arvosteluperusteet mielestäsi ovat virheelliset tai miten niitä on sovellettu virheellisesti.

Oikaisua vaatimalla et voi mitätöidä omaa laiminlyöntiäsi

Jos olet toiminut vastoin annettuja ohjeita (esimerkiksi jättämällä jonkin todistuksen toimittamatta), virhe ei ole yliopiston. Voit vaatia yliopistoa oikaisemaan yliopiston tekemän virheen, mutta omat virheesi eivät ole yliopiston vastuulla.

Voin­ko vaa­tia va­lin­ta­koe­vas­taus­te­ni tar­kis­tusar­vos­te­lua?

Yliopistojen valintakokeissa noudatetaan erilaista käytäntöä kuin ylioppilaskokeissa. Ylioppilaskokeen suorittanut voi pyytää ylioppilastutkintolautakunnalta koevastauksensa tarkistusarvostelua eikä pyyntöä tarvitse perustella millään tavoin. Sen sijaan yliopistoilla ei ole velvollisuutta suostua perustelemattomaan vaatimukseen arvostelun tarkistamisesta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä vaatimuksista, joihin yliopiston ei tarvitse ilman perusteluja suostua:

"Vaadin, että valintakoevastauksilleni tehtäisiin tarkistusarvostelu."
"Vaadin, että valintakoevastaukseni käytäisiin läpi uudelleen."
"Vaadin, että vastausteni arvostelu arvioitaisiin uudelleen."

Hakijapalvelut pyytää arvostelijaa tarkistamaan arvostelunsa, jos oikaisuvaatimuksessasi väität, että valintakoevastauksesi on arvosteltu virheellisesti. Sinun on täsmällisesti yksilöitävä mihin koetehtävään liittyvä vastauksesi on mielestäsi arvosteltu virheellisesti ja millä tapaa arvostelu on virheellinen.

Mi­ten il­moi­tan kuka oi­kai­sua vaa­tii?

Voit ilmoittaa kuka oikaisua vaatii esimerkiksi kirjoittamalla nimesi oikaisuvaatimuksen loppuun. Jos aiot toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostitse, niin voit yksinkertaisesti kirjoittaa nimesi tietokoneesi näppäimistöllä. Oikaisuvaatimuksen ei siis oletusarvoisesti tarvitse sisältää käsin kirjoitettua nimikirjoitusta.

Tar­vi­tsee­ko mi­nun il­moit­taa oi­kai­su­vaa­ti­muk­ses­sa yh­teys­tie­to­ni?

Ilmoita yhteystietosi oikaisuvaatimuksessasi vain siinä tapauksessa, ettet syystä tai toisesta voi tarkistaa ja päivittää yhteystietojasi Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Jos voit kirjautua Oma Opintopolku -palveluun , niin älä ilmoita yhteystietojasi oikaisuvaatimuksessasi, vaan

 • tarkista, ovatko postiosoitteesi, sähköpostiosoiteesi ja puhelinnumerosi palvelussa ajan tasalla
 • päivitä mahdolliset vanhentuneet yhteystiedot palvelun kautta.