Jos opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia, että päätöstä oikaistaan.

Kos­kee­ko tämä ohje mi­nua?

Tämä ohje oikaisun vaatimisesta koskee sinua, jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • Päätös koskee Helsingin yliopiston hakukohdetta "päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma".

 • Päätös tehtiin 12.6. - 31.8.2017.

Voin­ko vaa­tia oi­kai­sua, jos olen tullut hyväksytyksi toiseen hakukohteeseen?

Jos olet hakenut korkeakoulujen yhteishaussa useisiin hakukohteisiin ja tullut hyväksytyksi johonkin kyseisistä hakukohteista, niin voit tarvittaessa vaatia oikaisua päätökseen, joka liittyy Helsingin yliopiston hakukohteeseen "päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma", jos kyseinen hakukohde on hakutoivejärjestyksessäsi ylempänä kuin hakukohde, johon sinut hyväksyttiin.

Sen sijaan sinun ei kannata vaatia oikaisua päätökseen, joka liittyy Helsingin yliopiston hakukohteeseen "päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma", jos kyseinen hakukohde on hakutoivejärjestyksessäsi alempana kuin hakukohde, johon sinut hyväksyttiin. Et nimittäin enää voisi tulla hyväksytyksi hakukohteeseen "päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma", joten kyseiseen hakukohteeseen liittyvää oikaisuvaatimusta ei tutkittaisi.

Mis­sä muo­dos­sa pää­tök­sen oi­kai­se­mis­ta on vaa­dit­ta­va?

Päätöksen oikaisemista on vaadittava kirjallisesti. Suullisia vaatimuksia päätöksen oikaisemisesta ei huomioida.

Mitä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen tu­lee si­säl­tää?

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisua vaaditaan
 • millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua vaaditaan
 • kuka oikaisua vaatii
 • oikaisua vaativan henkilön yhteystiedot (jos tarpeen).

Oikaisuvaatimuksen sisällöstä on laadittu oma ohjeensa. Tutustu huolellisesti kyseiseen ohjeeseen ennen kuin alat laatia oikaisuvaatimusta.

Min­ne oi­kai­su­vaa­ti­mus on toi­mi­tet­ta­va?

Toimita oikaisuvaatimus Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluihin.

Tietojenkäsittelytieteen alalla tehdään opiskelijavalintoihin liittyvää valtakunnallista yhteistyötä, jota koordinoi Turun yliopisto. Tämän vuoksi Helsingin yliopiston hakukohdetta "päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma" koskevat oikaisuvaatimukset on toimitettava Turun yliopistoon eikä Helsingin yliopistoon.

Mi­ten oi­kai­su­vaa­ti­mus on toi­mi­tet­ta­va?

Jos haluat toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostiviestinä, noudata seuraavia ohjeita:

 • Lähetä oikaisuvaatimus mieluiten siitä sähköpostiosoitteestasi, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi, kun Helsingin yliopistoon hait. Jos et muista minkä sähköpostiosoitteen ilmoitit yliopistoon hakiessasi, voit tarkistaa asian Oma Opintopolku -palvelusta.
 • Kirjoita sähköpostiviestin aiheeksi "Oikaisuvaatimus: Helsingin yliopisto, päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma".
 • Suosittelemme, että et lähettäisi oikaisuvaatimustasi sähköpostiviestin liitetiedostona, vaan kirjoittaisit oikaisuvaatimuksesi sähköpostiviestin sisällöksi. Jos sinun on tarpeen liittää viestiin tiedostoja, pyydämme, että tiedostot olisivat ensisijaisesti pdf-muotoisia.
 • Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi. Älä lähetä oikaisuvaatimusta mihinkään muuhun osoitteeseen.

Jos haluat toimittaa oikaisuvaatimuksen paperilla, noudata seuraavia ohjeita:

 • Postita oikaisuvaatimuksesi (mahdollisine liitteineen) seuraavaan osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto.
 • Kirjoita kuoreen osoitteen lisäksi teksti "TKT-valintakoeyhteistyö".

Toimita oikaisuvaatimus vain jommallakummalla edellä mainituista tavoista, älä molemmilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla.

Toivomme, että toimittaisit oikaisuvaatimuksen sähköpostitse, jos vain suinkin mahdollista.

Mil­loin ai­kai­sin­taan voin oi­kai­sua vaa­tia?

Oikaisuvaatimus voidaan käsitellä vasta kun päätös, jonka oikaisemista vaadit, on olemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei sinun kannata toimittaa oikaisuvaatimusta Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluille niin kauan, kuin Oma Opintopolku -palvelussa lukee Helsingin yliopiston hakukohteen "päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma" kohdalla "KESKEN" .

Mi­hin men­nes­sä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen on vii­meis­tään ol­ta­va ha­ki­ja­pal­ve­luis­sa?

Jos vaadit oikaisua päätökseen, joka tehtiin 12.6. - 30.6.2017, oikaisuvaatimuksesi on oltava perillä Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2017 kello 15.00 Suomen aikaa.

Jos vaadit oikaisua päätökseen, joka tehtiin 1.7. - 31.8.2017, oikaisuvaatimuksesi on oltava perillä Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluissa määräaikaan mennessä. Määräaika ilmoitettiin sinulle päätöstä koskevassa sähköpostiviestissä tai kirjeessä.

Mitä ta­pah­tuu, kun oi­kai­su­vaa­ti­mus on saa­pu­nut ha­ki­ja­pal­ve­lui­hin?

Kun oikaisuvaatimuksesi on saapunut Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluihin, tapahtuu seuraavaa:

 1. Jos oikaisuvaatimuksessasi väität, että jonkin valintakoevastauksesi arvostelussa on tapahtunut virhe, Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalvelut hankkii lausunnot ja selvitykset, jotka ovat tarpeellisia oikaisuvaatimuksesi ratkaisemiseksi kyseisen väitteen osalta.
 2. Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalvelut lähettää oikaisuvaatimuksesi sekä mahdolliset valintakoevastauksen arvosteluvirheeseen liittyvät lausunnot ja selvitykset Helsingin yliopiston hakijapalveluille.
 3. Jos oikaisuvaatimuksessasi väität, että on tapahtunut jokin muu virhe kuin valintakoevastauksesi arvosteluun liittyvä virhe, Helsingin yliopiston hakijapalvelut hankkii lausunnot ja selvitykset, jotka ovat tarpeellisia oikaisuvaatimuksesi ratkaisemiseksi kyseisen väitteen osalta.
 4. Helsingin yliopiston hakijapalvelut esittelee oikaisuvaatimuksesi sekä hankitut lausunnot ja selvitykset taholle, joka oikaisuvaatimuksesi ratkaisee. Tämä taho on yleensä sama taho, joka teki päätöksen, jota vaadit oikaistavaksi (esimerkiksi tiedekunnan dekaani tai valintalautakunta).
 5. Edellä mainittu taho ratkaisee oikaisuvaatimuksesi, toisin sanoen päättää, miten oikaisuvaatimukseesi suhtaudutaan.
 6. Helsingin yliopiston hakijapalvelut tiedottaa sinulle ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan valitusosoitus, jossa kerrotaan miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.

Kuin­ka pian oi­kai­su­vaa­ti­mus rat­kais­taan?

Oikaisuvaatimuksen ratkaisemiseen kuluva aika riippuu monista tekijöistä. Niinpä on vaikeaa ennakoida kuinka pian oikaisuvaatimuksesi kyetään ratkaisemaan. Ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin, jos hakijapalvelut ei ole tiedottanut sinulle ratkaisusta viimeistään 31.8.2017.

Mitä mi­nun tu­li­si teh­dä, jos mi­nul­la on ky­syt­tä­vää oi­kai­sun vaa­ti­mi­ses­ta?

Jos kysymyksesi koskee oikaisuvaatimuksen toimittamista tai saapumista Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluihin, ota yhteyttä Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluihin.

Jos kysymyksesi koskee jotakin muuta oikaisun vaatimiseen liittyvää seikkaa, ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.