Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutuksessa koulutetaan omaa työtään kehittäviä ja yhteiskunnallisesti valveutuneita kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijoita. Koulutuksen toimintatavat tukevat opiskelijan kasvua tutkivaan opettajuuteen. Luokanopettajan koulutuksessa suoritetaan kandidaatin ja maisterin tutkinnot (yhteensä 300 opintopistettä).

Koulutuksen lähtökohtana on opetuksen, opiskelun ja oppimisen prosessin tutkiminen. Siinä yhdistyvät opiskelijan henkilökohtainen kasvu sekä kasvattajan ja kasvatuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen merkitysten ja tehtävien tarkastelu. Koulutuksessa korostuu tutkimuspainotteinen ja vuorovaikutuksellinen työtapa. Opiskelijaa tuetaan asettamaan aktiivisesti itselleen tavoitteita ja suhtautumaan avoimesti tarkasteltaviin ilmiöihin.

Luokanopettajan ammatti

Luokanopettaja vastaa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 opetuksesta. Hän voi pätevöityä vastaamaan myös perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 opetuksesta liittämällä tutkintoonsa peruskoulussa opetettavan aineen vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Luokanopettaja hallitsee alansa, kykenee perusteltuihin ratkaisuihin työssään, tuntee kasvatusvastuunsa ja huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä. Lisäksi hänellä on hyvät valmiudet yhteistyöhön kouluyhteisön kaikkien jäsenten, kotien, opetustoimen hallinnon ja yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Luokanopettaja kykenee toimimaan eettisesti sekä näkemään koulun ja oman työnsä osana yhteiskuntaa, sen arvoja ja toimintaa.

Kaksi tapaa suorittaa tutkinto luokanopettajan koulutuksessa

Helsingin yliopistossa luokanopettajan koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: 1) pääaineena kasvatustiede ja 2) pääaineena kasvatuspsykologia. Suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaatiksi ja kasvatustieteen maisteriksi sekä saavat kelpoisuuden luokanopettajan virkaan peruskoulussa. Kumpaankaan suuntautumisvaihtoehtoon hakeville ei ole asetettu määräyksiä pakollisista edeltävistä opinnoista.

Molempien pääaineiden opinnot jakautuvat viiteen osa-alueeseen, kasvatuksen kulttuuris-yhteiskunnallisiin, psykologisiin, pedagogisiin ja tutkimuksellisiin perusteisiin sekä opetusharjoitteluun. Opintojen tavoitteena on kouluttaa työtään tutkivia opettajia.

Se, kumman pääaineen valitset ensisijaiseksi pääainetoiveeksesi, ei paranna eikä heikennä mahdollisuuksiasi tulla hyväksytyksi luokanopettajan koulutukseen. Ensin valitaan 120 opiskelijaa luokanopettajan koulutukseen. Vasta kun 120 opiskelijaa on ottanut opiskelupaikan vastaan luokanopettajan koulutuksesta, heidät valitaan pääainevaihtoehtoihin.

Pääaineena kasvatustiede

Kasvatustieteen pääaineopinnoissa toimit kasvatustieteellisen tiedon tuottajana, sovellat tietoa käytäntöön ja opit arvioimaan sitä kriittisesti. Koulutus tukee omaa inhimillistä kasvuasi ja kasvua opettajuuteen. Perehdyt yhteisölliseen työ- ja toimintakulttuuriin, erilaisiin työtapoihin ja kehität pedagogista ajatteluasi ja päätöksenteon taitojasi. Koulutus tukee monipuolisen asiantuntijuutesi ja tutkijantaitojesi kehitystä. Kehität myös käsitystäsi tiedosta, lapsen kokemusmaailmasta ja opettajan ammatista. Kasvatustieteen opinnoissa teoriaa ja käytäntöä yhdistellään ja harjoitellaan sekä tutkimista että opettamista.

Kehität pohdinta- ja analyysitaitojasi yhteisöllisesti muiden opiskelijoiden kanssa. Työskentely on tutkimuspainotteista. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetus–opiskelu–oppimisympäristöjä, tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa – koulu on kaikkialla!

Kasvatustiede pääaineena opiskelevilla on nimikkodidaktikko (=kasvatustieteen opettaja, opettajatuutori) ja jokainen opiskelija kuuluu omaan nimikkoryhmäänsä ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Tämä järjestely helpottaa opintopolulla etenemistä. Luokanopettajakoulutuksen ryhmäkoko on 20 opiskelijaa ja rinnakkaisryhmiä on viisi. Osa opetuksesta on luento-opetusta.

Peduca ry (www.peduca.fi) on kasvatustiede pääaineena opiskelevien ainejärjestö. Katso lisätietoja ainejärjestön nettisivuilta.

Pääaineena kasvatuspsykologia

Kasvatuspsykologia haastaa aiemmat käsityksesi oppimisesta ja koulumaailmasta. Opiskelijat tutkivat ja kehittävät opettajuuttaan pitäen silmällä tulevaisuuden näkymiä: koulumaailmaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti oppilaan näkökulmasta sekä perehdytään oppiainerajat ylittävään opetukseen.

Kasvatuspsykologiaa pääaineenaan opiskelemaan otetaan yhteensä 20 opiskelijaa, jotka sitoutuvat opiskelemaan ryhmässä 3,5 vuotta. Sinä aikana opit mm. vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, sekä pääset tutkimaan ja soveltamaan myös uusia opetusteknologisia työtapoja.

Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista läsnäoloa ja sitoutumista ryhmän yhteisiin tavoitteisiin ja aikatauluihin. Opiskeluun kuuluu paljon antoisaa omatoimista ryhmätyöskentelyä, jolla sinä itse olet asettamassa tavoitteita ja päämääriä. Ryhmälle annetaan vapaus kehittää omat käytännöt ja tavat oppia, sekä vastuuta omasta ja ryhmän oppimisprosessista. Kasvatuspsykologian lehtorit ohjaavat ja tukevat ryhmän toimintaa prosessin aikana. Opiskelijana olet myös osana kasvatuspsykologian yhteisöä, johon kuuluvat niin opiskelijat, jatko-opiskelijat kuin henkilökuntakin.

Tarpeellista lisätietoa kasvatuspsykologian opiskelusta löytyy ainejärjestö Phenomenan sivuilta osoitteesta: https://phenomenary.wordpress.com

Kasvatuspsykologiaa pääaineena opiskelevien on aloitettava luokanopettajan koulutuksen opinnot hyväksymisvuoden syksynä.

Muut opinnot luokanopettajan koulutuksessa

Kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian opintojen lisäksi luokanopettajan koulutukseen sisältyy muun muassa viestintäopintoja sekä oppiaineiden opettamiseen ja oppimiseen liittyviä ainedidaktisia opintoja (60 op). Pääaineen opintoihin sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Opiskelija suorittaa sivuaineopinnot oman valintansa mukaan yhdessä laajemmassa (60 opintopistettä) tai kahdessa suppeammassa (25 opintopistettä) aineessa. Sivuaineopintoja on mahdollisuus suorittaa oman tiedekunnan tai yliopiston muiden tiedekuntien oppiaineissa sekä muissa yliopistoissa. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon voi päästä useiden vaihto-ohjelmien kautta.

Luokanopettajan koulutuksen tutkintovaatimuksiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/vaatimukset/.