Hakemuksen pisteyttäminen valtiotieteellisen tiedekunnan maisterihaussa

HUOM! Taloustieteen maisteriohjelmalla on oma pisteytys.

Valinnassa vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • hakuperusteena olevien opintojen soveltuvuus hakukohteena olevan maisteriohjelman opintosuuntaan
 • opintomenestys
 • motivaatiokirje
 • kandidaatin tutkielman tiivistelmä tai vastaavan alempaan tutkintoon sisältyvän kirjallisen työn tiivistelmä
 • täydentävinä opintoina vaadittavien opintojen mahdollisimman pieni määrä (suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat)

Yhteensä pisteitä voi saada maksimissaan 30. Hakijan tulee saada vähintään 17 pistettä, jotta hänet voidaan huomioida valinnassa. Minimipistemäärä ei kuitenkaan välttämättä riitä opiskelupaikan saamiseen.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 • hakuperusteena olevien opintojen soveltuvuus hakukohteena olevan maisteriohjelman opintosuuntaan 0-10 pistettä, saatava vähintään 6 pistettä
 • opintomenestys 0-10 pistettä, saatava vähintään 6 pistettä
 • motivaatiokirje 0-8 pistettä, saatava vähintään 5 pistettä
 • kandidaatin tutkielman tiivistelmä tai vastaavan alempaan tutkintoon sisältyvän kirjallisen työn tiivistelmä 0-2 pistettä

Aikaisempien opintojen soveltuvuus:

 • soveltuu täydellisesti: 10 pistettä
 • soveltuu erinomaisesti: 9 pistettä
 • soveltuu kiitettävästi: 8 pistettä
 • soveltuu hyvin: 7 pistettä
 • soveltuu varsin hyvin: 6 pistettä
 • soveltuu kohtalaisesti: 5 pistettä
 • soveltuu välttävästi: 4 pistettä
 • soveltuu jonkin verran: 3 pistettä
 • soveltuu heikosti: 2 pistettä
 • ei juuri sovellu: 1 piste
 • ei sovellu: 0 pistettä

Opintomenestys*:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 2 (tai vastaava): 2 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 1 (tai vastaava): 0 pistettä

* Opintojen arvosanoja laskettaessa noudatetaan tarvittaessa normaaleja pyöristyssääntöjä.

Motivaatiokirje
Motivaatiokirjettä käytetään arvioitaessa onko hakija motivoitunut suorittamaan maisterin tutkinnon siinä koulutusohjelmassa, johon hakee. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, hänen on saatava motivaatiokirjeestä vähintään 5/8 pistettä.

Motivaatiokirjeessä on kaksi osaa.

 1. Motivaatiokirjeen ensimmäisessä osassa (0- 4p.) hakija perustelee:
 • miksi hän hakee kyseisen koulutusohjelman opintoihin Helsingin yliopistossa (0-1 p.)
 • miten hänen aikaisemmat opintonsa tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä koulutusohjelmassa (0-1 p.)
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat hänen aikaisempia opintojaan (0-1 p.)
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot tukevat hänen ammatillisia ja akateemisia tavoitteitaan ja suuntautumistaan (0-1 p.)

2.    Motivaatiokirjeen toisessa osassa hakija hahmottelee pro gradu -tutkielmansa teemaa ja aihealuetta, miten pro gradu -tutkielman aihe liittyy kyseisen koulutusohjelman opintoihin. (0-4 p.)

Motivaatiokirjeen ensimmäinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen. Motivaatiokirjeen toinen osa saa olla enintään 1000 merkin pituinen. Ylimenevää tekstiä ei huomioida. Motivaatiokirjeen kieli riippuu hakukohteesta. Englanninkielisiin maisteriohjelmiin haettaessa motivaatiokirje tulee olla kirjoitettu englanniksi. Vieraskielisiin maisteriohjelmiin hakiessa huomioidaan myös motivaatiokirjeen kieliasu. Motivaatiokirjeen kielen on oltava kieliopillisesti virheetöntä ja tekstin sisällöllisesti sujuvaa ja koherenttia. Motivaatiokirje voidaan hylätä, jos edellä mainitut kielitaitovaatimukset eivät täyty.

Kandidaatin tutkielman tiivistelmä tai vastaavan alempaan tutkintoon sisältyvän kirjallisen työn tiivistelmä
(enintään 2000 merkkiä) 0-2 pistettä:

 • soveltuu erinomaisesti: 2 pistettä
 • soveltuu kohtalaisesti: 1 pistettä
 • ei sovellu 0

Valinnassa vaikuttavat kriteerit arvioidaan seuraavassa järjestyksessä:

1) hakuperusteena olevien aiempien opintojen soveltuvuus
2) opintomenestys
3) motivaatiokirje
4) kandidaatin tutkielman tiivistelmä tai vastaavan alempaan tutkintoon sisältyvän kirjallisen työn tiivistelmä

Jos hakija ei saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta valintakriteeristä, hakijan hakemusta ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan kriteerin osalta.

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella, kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella ja neljänneksi kandidaatin tutkielman tiivistelmän tai vastaavan alempaan tutkintoon sisältyvän kirjallisen työn lyhennelmän perusteella. Suomen- ja ruotsinkielisten maisteriohjelmien valinnassa viidentenä kriteerinä voidaan käyttää täydentävinä opintoina vaadittavien opintojen mahdollisimman pientä määrää.

Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille.