Hakemuksen liitteet haettaessa monikielisiin maisteriohjelmiin

Nämä ohjeet koskivat sinua, jos hait koulutuksiin, jotka alkoivat syksyllä 2017.

Hakiessasi maisteriopintoihin talvella 2016-2017 sinun on toimitettava kaikki tarvittavat liitteet annettujen ohjeiden mukaisesti. Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta.

Alla on lueteltu kaikille hakijoille pakolliset liitteet. Mahdollisten muiden hakukohdekohtaisten liitteiden toimittamiseen löydät ohjeet hakukohteen tiedoista Opintopolusta.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot ja valmistunut. Tutkintotodistuksessa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi, myöntämispäivämäärä, valmistuneen opiskelijan nimi sekä myönnetty tutkintonimike.

Väliaikainen tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot ja valmistunut. Väliaikainen tutkintotodistus annetaan valmistuneelle opiskelijalle ennen lopullista tutkintotodistusta esimerkiksi siinä tapauksessa, että lopullisen tutkintotodistuksen saamisessa on teknisen tai hallinnollisen syyn takia viivettä. Myös väliaikaisessa tutkintotodistuksessa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi, myöntämispäivämäärä, valmistuneen opiskelijan nimi sekä myönnetty tutkintonimike. Väliaikainen tutkintotodistus ei saa olla yli viisi vuotta vanha.

Jos tutkintosi suorittaminen on kesken hakuaikana, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa, mutta sinulta saatetaan hakulomakkeella pyytää tietoa arvioidusta valmistumispäivästä. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten.

Opintosuoritusote

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot. Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana. Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot. Lisäksi opintosuoritusotteelta on käytävä ilmi, mitkä opinnot sisältyvät oppilaitoksesta myönnettyyn tutkintoon. Jos tutkintoon sisältyy toisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, myös niistä tulee olla yllä mainitut tiedot. Jos kyseiset tiedot eivät käy yksityiskohtaisesti ilmi toimittamaltasi opintosuoritusotteelta, sinun tulee toimittaa erillinen opintosuoritusote siitä oppilaitoksesta, jossa hyväksiluetut opinnot on alun perin suoritettu.

Mikäli hakuperusteopinnot on suoritettu suomalaisessa yliopistossa, on opintojen laajuuksien käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä. Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Hakiessasi maisteriopintoihin sinun on osoitettava kielitaitosi valitsemasi tutkinnonsuorituskielen mukaisesti. Monikielisissä maisteriohjelmissa opetuskieli on englanti, mutta tutkinnonsuorituskieli voi olla joko englanti tai kotimainen kieli (suomi, ruotsi). Monikielisessä ohjelmassa voit osoittaa kielitaidon suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi sen mukaan millä kielellä aiot suorittaa maisterin tutkinnon.

Sinun on ilmoitettava hakulomakkeella sitovasti millä kielellä aiot suorittaa maisterin tutkinnon, ja osoittaa kielitaito sen mukaisesti.

Kielitaidon voi osoittaa rehtorin päätöksen (47/2016) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi, hakuperusteena olevat opintosi, kielitaidon osoittava tutkintosi tai kielitaidon osoittavat opintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopiston hakijapalvelut saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi, hakuperusteena olevat opintosi, kielitaidon osoittava tutkintosi tai kielitaidon osoittavat opintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi, hakuperusteena olevat opintosi, kielitaidon osoittava tutkintosi tai kielitaidon osoittavat opintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistamat tai laillistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Kun olet täyttänyt ja lähettänyt hakulomakkeen Opintopolussa, saat automaattisesti täydennyspyynnön liitteiden toimittamisesta, sillä pelkkä sähköinen hakemus katsotaan puutteelliseksi kunnes tarvittavat liitteet ovat saapuneet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Sinun tulee toimittaa kaikki vaadittavat liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakemuksen lopullinen täydennysaika päättyy 26.1.2017 kello 15.00. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita liitteitä ei käsitellä. Huomaa, että jos toimittamasi liitteet katsotaan puutteelliseksi käsittelyvaiheessa, voit kuitenkin täydentää vain 26.1.2017 klo 15.00 asti. Kaikki vaadittavat liitteet kannattaa siis toimittaa hyvissä ajoin, koska täydennyspyynnöt lähetetään hakemusten käsittelyjärjestyksessä.