Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdon esittely

Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutuksen päävalinnassa hyväksytään enintään 120 opiskelijaa. Kun 120 opiskelijaa on ottanut opiskelupaikan vastaan luokanopettajan koulutuksesta, heistä enintään kahdeksan (8) opiskelijaa saa opinto-oikeuden myös erityisopettajan suuntautumisvaihtoehtoon. Opiskelijat valitaan suuntautumisvaihtoehtoon soveltuvuuskokeesta saadun pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Jos kaksi tai useampi opiskelija on tasapistetilanteessa, ratkaistaan heidän sijoittumisensa VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella.

Erityisopettajan opintojen (60 opintopistettä) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoite on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä.

Henkilö, joka on kelpoinen antamaan luokanopetusta, saa erityisopettajan opinnot suoritettuaan kelpoisuuden antaa sekä luokkamuotoista että osa-aikaista erityisopetusta. Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehtoon opinto-oikeuden saaneet opiskelijat suorittavat erityisopettajan opinnot erillisten erityisopettajan opintojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Aiemmin suoritettu erityispedagogiikan tai erityisopetuksen vähintään 25 opintopisteen (15 ov) laajuinen yliopistollinen perusopintokokonaisuus korvaa erillisistä erityisopettajan opinnoista 20 opintopistettä. Opiskelija suorittaa tällöin 40 opintopisteen laajuiset erilliset erityisopettajan opinnot kelpoisuuden saavuttaakseen.

Opintojen rakenne

Teema 1. Käyttäytyminen, hyvinvointi ja vuorovaikutus 10 op

Aistit ja kommunikaatio 5 op

Käyttäytymisen haasteet 5 op

Teema 2. Oppimisen tukeminen 20 op

Aivot ja oppiminen 5 op                

Vaativa erityinen tuki 5 op

Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op

Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op

Teema 3. Ammatillinen kasvu 10 op

Tutkiva ja kehittävä opettajuus 10 op