Eläinlääketieteen kandiohjelman alkupisteet

2018 Alkupisteet

Hakukohde:

  • Päähaku, eläinlääketieteen kandiohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

Voit saada yhteensä enintään 36 alkupistettä.

Alkupisteitä voi saada suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, Suomessa suoritetusta Reifeprüfung-tutkinnosta (RP), International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) sekä European Baccalaureate -tutkinnosta (EB). Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, alkupisteittesi määrä on nolla. Mikäli olet suorittanut useamman alkupisteisiin oikeuttavan tutkinnon, sinulle annetaan alkupisteet sen tutkinnon mukaan, josta saat parhaimmat alkupisteet.

Jos olet suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon, sinulle annetaan lähtöpisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Ylioppilaat voivat tulla hyväksytyksi joko yhteispisteiden perusteella (yhteispisteet = ylioppilastutkinnosta saatavat alkupisteet + valintakoepisteet) tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Korotetut ylioppilas­tutkinnon ar­vosanat otetaan huomioon koro­tettui­na ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetun ylioppilastutkinnon reaalikokeen arvosanaa ainereaalikokeella, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä.

Suo­ma­lai­nen yli­op­pi­las­tut­kin­to

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille annetaan alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista:
1. äidinkieli (suomi, ruotsi, saame) / korvaava koe
2. vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä oppimäärä) (parempi näistä)
3. ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia) (paras näistä)
4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaalikoe pois lukien kohdassa 3 käytetty tai ennen vuotta 2006 suoritettu reaalikoe (parhain näistä)

Ylioppilastutkinnosta saatavat alkupisteet lasketaan seuraavasti:

Alkupisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä neljä ylioppilastutkinnon koetta).

 

 

ARVOSANA

TASO A

äidinkieli / korvaava koe

pitkä kieli

pitkä matematiikka

ainereaali (kaikki) / reaali

TASO B

keskipitkä (kielet)

lyhyt matematiikka

Laudatur (L)

9

6

Eximia (E)

7

4

Magna cum laude (M)

5

2

Cum laude approbatur (C)

3

0

Lubenter approbatur (B)

1

0

Approbatur (A)

0

0

Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä, vaan ovat suorittaneet tämän sijasta suomen tai ruotsin toisena kielenä.

Korotetut ylioppilas­tutkinnon ar­vosanat otetaan huomioon koro­tettui­na ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetun ylioppilastutkinnon reaalikokeen arvosanaa ainereaalikokeella, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto

Hakijalle annetaan alkupisteitä International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) ja European Baccalaureate -tutkinnosta (EB) sekä Suomessa suoritetusta Reifeprüfung -tutkinnosta (RP).

Keväällä 2018 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien alkupisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvioinnin (predicted grades) perusteella ja heidän valintatuloksensa alku- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet lopullisen tutkintotodistuksen. Keväällä 2018 tutkintonsa suorittavan hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteenä koulun antama ennakkoarviointi. Alkupisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon, hänelle annetaan alkupisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB-tutkinto, EB-tutkinto, Suomessa suoritettu Reifeprüfung –tutkinto) alkupisteytyksessä käytetään skaalausta: hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan asianomaisen tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen alkupisteiden maksimimäärällä.

In­ter­na­tio­nal Bacca­lau­rea­te -tut­kin­to

International Baccalaureate -tutkinnon (IB) maksimipistemäärä on 45. Alkupisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen alkupisteiden maksimimäärällä (36).

Eu­ro­pean Bacca­lau­rea­te -tut­kin­to

European Baccalaureate -tutkinnon (EB) maksimipistemäärä on 100. Alkupisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku hakukohteen alkupisteiden maksimimäärällä (36).

Suomessa suoritettu Rei­feprü­fung-tut­kin­to

Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung -tutkinnon (RP) maksimipistemäärä on 300. Alkupisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku hakukohteen alkupisteiden maksimimäärällä (36).

AICE-tutkinto

Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneiden mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa alkupisteitä AICE-tutkinnon todistuksesta.

Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut hakija voi hakea eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmiin osallistumalla samaan, kaikille pakolliseen suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen kuin Suomessa tutkintonsa suorittaneet. Mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen (koepisteet) perusteella, sillä hakija ei saa alkupisteitä ylioppilastutkintotodistusta vastaavasta todistuksestaan.