Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet kevään 2019 yhteishaussa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin, syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen.

Alla on lueteltu kaikilta hakijoilta vaaditut liitteet. Jotkut maisteriohjelmat vaativat näiden liitteiden lisäksi myös muita yksittäisiä liitteitä. Tarkista maisteriohjelman valintaperusteista, täytyykö sinun toimittaa hakemukseesi muita liitteitä tällä sivulla mainittujen liitteiden lisäksi. Löydät tiedon maisteriohjelman valintaperusteista kohdasta ”Liitteet”.

Mitä liitteitä minun on toimitettava?

Olen suo­rit­ta­nut opin­to­ni Suo­mes­sa vuon­na 1995 tai sen jäl­keen

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat liitteitä koskevien vaatimusten mukaisesti:

  • virallinen opintosuoritusote
  • tarvittaessa erillinen todistus kielitaidosta.

Tallenna liitteet PDF-tiedostoina suoraan hakulomakkeelle. Tutkintosi tiedot tarkistetaan ja suorittamasi opinnot varmennetaan sähköisestä suoritusrekisteristä.

HUOM! Vain määräaikaan mennessä suoritetut opinnot, jotka on rekisteröity, voidaan huomioida hakemuksesi arvioinnissa. Ei siis riitä, että olet esim. osallistunut lopputenttiin tai palauttanut kurssin lopputyön, jos opintosuoritus on tehty valintaperusteissa annetun määräajan jälkeen tai jos suorituksesta ei ole merkintää opintosuoritusotteellasi/suoritusrekisterissä.

HUOM! Jos olet suorittanut opintosi Maanpuolustuskorkeakoulussa, Yrkeshögskolan Noviassa tai  Högskolan på Ålandissa, ja sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa ja otat paikan vastaan, sinun on toimitettava virallisesta opintosuoritusotteestasi virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös 14.8.2019 mennessä, sillä opintoja ei voida varmentaa sähköisesti. Valintapäätös on siihen asti ehdollinen ja raukeaa, jollet toimita virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Voit myös toimittaa sen jo haun yhteydessä, jolloin sinun ei tarvitse toimittaa sitä enää myöhemmässä vaiheessa.

Olen suo­rit­ta­nut opin­toni Suo­mes­sa en­nen vuot­ta 1995

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat liitteitä koskevien vaatimusten mukaisesti:

  • tutkintotodistus
  • virallinen opintosuoritusote
  • tarvittaessa erillinen todistus kielitaidosta.

Tallenna liitteet PDF-tiedostoina suoraan hakulomakkeelle.

HUOM! Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa ja otat paikan vastaan, sinun on toimitettava tutkintotodistuksestasi sekä virallisesta opintosuoritusotteestasi virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset 14.8.2019 mennessä. Valintapäätös on siihen asti ehdollinen ja raukeaa, jollet toimita virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Voit myös toimittaa ne jo haun yhteydessä, jolloin sinun ei tarvitse toimittaa niitä enää myöhemmässä vaiheessa. 

HUOM! Jos opinnot on suoritettu Helsingin yliopistossa, tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta ei tarvitse toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Hakijapalvelut varmentaa tiedot Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista suoraan opintorekisteristä. 

Olen suo­rit­ta­nut opin­to­ni muu­al­la kuin Suo­mes­sa

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat:

Toimita vaaditut liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin alla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Liitteitä koskevat vaatimukset

Tutkintotodistus

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot ja valmistunut. Tutkintotodistuksessa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi, myöntämispäivämäärä, valmistuneen opiskelijan nimi sekä myönnetty tutkintonimike.

Väliaikainen tutkintotodistus

Väliaikainen tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot ja valmistunut. Väliaikainen tutkintotodistus annetaan valmistuneelle opiskelijalle ennen lopullista tutkintotodistusta esimerkiksi siinä tapauksessa, että lopullisen tutkintotodistuksen saamisessa on teknisen tai hallinnollisen syyn takia viivettä. Myös väliaikaisessa tutkintotodistuksessa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi, myöntämispäivämäärä, valmistuneen opiskelijan nimi sekä myönnetty tutkintonimike.

Jos tutkintosi suorittaminen on kesken hakuaikana, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa, mutta sinulta pyydetään hakulomakkeella tietoa arvioidusta valmistumispäivästä. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten.

Opintosuoritusote

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käyvät ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot. Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana. Opintosuoritusotteelta on käytävä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot. Lisäksi opintosuoritusotteelta on käytävä ilmi, mitkä opinnot sisältyvät oppilaitoksesta myönnettyyn tutkintoon. Jos tutkintoon sisältyy toisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, myös niistä tulee olla yllä mainitut tiedot. Jos kyseiset tiedot eivät käy yksityiskohtaisesti ilmi toimittamaltasi opintosuoritusotteelta, sinun tulee toimittaa erillinen opintosuoritusote siitä oppilaitoksesta, jossa hyväksiluetut opinnot on alun perin suoritettu.

Mikäli opinnot on suoritettu suomalaisessa yliopistossa, on opintojen laajuuksien käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä. Tarvittaessa opintoviikot on ennen hakemista muunnatettava opintopisteiksi siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Jotkut maisteriohjelmat edellyttävät, että maisteriohjelmaan soveltuvat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Jos kokonaisuusmerkintöjä vaaditaan, se on kerrottu maisteriohjelman valintaperusteissa. Kustakin opintokokonaisuudesta on oltava kokonaisuusmerkintä opintosuoritusotteella (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä. Kokonaisuuksien tulee olla rekisteröityinä hakuajan päättymiseen mennessä. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä korkeakoulusta, jossa opinnot on suoritettu.

Diploma Supplement (korkeakoulututkintotodistuksen liite)

Diploma supplementin toimittaminen on vapaaehtoista, eikä sen tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu. Jos kuitenkin haluat korvata diploma supplementilla opintosuoritusotteen toimittamisen, tulee diploma supplement toimittaa kuin se olisi opintosuoritusote, noudattaen kaikkia opintosuoritusotetta koskevia ohjeita.

Kielitaidon todentava liite

Hakiessasi maisteriopintoihin sinun on osoitettava riittävä kielitaitosi.

Hakuvaiheessa riittää, että toimitat kielitaidon osoittavasta liitteestäsi tavallisen valokopion. Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa ja otat paikan vastaan, sinun on toimitettava kielitaidon osoittavasta liitteestäsi virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös 14.8.2019 mennessä. Valintapäätös on siihen asti ehdollinen ja raukeaa, jollet toimita virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Voit myös toimittaa sen jo haun yhteydessä, jolloin sinun ei tarvitse toimittaa sitä enää myöhemmässä vaiheessa. 

HUOM! Jos todennat kielitaitosi Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), Valtionhallinnon kielitutkinnolla tai TISUS-kielitaitokokeella, riittää että toimitat tavallisen valokopion, sillä testitulos varmennetaan sähköisesti. Jos todennat kielitaitosi Suomessa vuoden 1995 jälkeen suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai korkeakouluopinnoilla, suomalaisella, vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla ylioppilastutkinnolla taikka Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä tai Helsingin yliopiston Suomi 6 -kielitaitokurssilla, saamme tiedon suoraan sähköisestä rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa erillistä kielitaidon todentavaa liitettä.

Maisteriohjelma­koh­tai­set liit­teet

Huomioithan, että sinulta saatetaan vaatia myös yksittäisiä ohjelmakohtaisia liitteitä tällä sivulla mainittujen liitteiden lisäksi. Löydät tiedon näistä liitteistä sekä niiden toimittamista koskevista vaatimuksista maisteriohjelman valintaperusteista kohdasta ”Liitteet”.

Liit­tei­den toimittamisen tavat ja aikataulu

Sähköiset liitteet

Hakemuksen liitteet tulee tallentaa hakulomakkeelle hakuajan päättymiseen mennessä tai viimeistään hakemuksen täydennysajalla 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Jos haet PF-koulutukseen tai kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan, tulee sinun tallentaa liitteesi viimeistään 31.5.2019 klo 15:00.

Tallenna liitteet PDF-muodossa hakulomakkeelle. Jos et jostain syystä pysty tallentamaan liitteitäsi hakulomakkeelle, lue alla olevat ohjeet ja toimita liitteet postitse tai tuo itse Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Yllä olevissa ohjeissa on mainittu ne erikoistapaukset, joissa asiakirjojen toimittaminen ainoastaan sähköisesti ei riitä. Varaudu esittämään/toimittamaan alkuperäiset tai virallisesti oikeaksi todistetut asiakirjat myöhemmässä vaiheessa, jollet toimita niitä jo hakuvaiheessa!

Paperiset liitteet

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä tai viimeistään hakemuksen täydennysajalla  10.4.2019 klo 15.00 mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jos haet PF-koulutukseen tai kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan, tulee sinun toimittaa liitteesi viimeistään 31.5.2019 klo 15:00. Kirjoita kuoreen "Maisterihaku". HUOM! Postitse asiakirjoja toimitettaessa saman päivän postileima ei riitä.

Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.  Liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin vasta kun lähettämäsi liitteet on käsitelty.  Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 10 päivää.

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemuksesi liitteitä ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

HUOM! Liitteitä ei palauteta hakijoille. Älä lähetä yliopistolle alkuperäisiä todistuksia.