Valtiotieteelliset opinnot

Globaalit talouden ja politiikan tapahtumat lisäävät sellaisten osaajien tarvetta, jotka kykenevät asettamaan ne historialliseen ja kansainvälisesti vertailtavaan kehykseen. Sosiaalisten rakenteiden muutokset vaativat uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. Valtiotieteellinen tiedekunta kouluttaa asiantuntijoita, jotka ymmärtävät yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Hae valtiotieteelliseen
Koulutusohjelmat

Ohjelmassa voit hankkia perustiedot politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan ja viestinnän tutkimuksesta. Politiikan ja organisaatioiden tutkimus tarkastelee valtaa ja sen jakautumista yksilöiden, ryhmien, instituutioiden ja rakenteiden tasolla eri yhteiskunnissa sekä Euroopan Unionissa.

Politiikan ja viestinnän opinnot Avoimessa yliopistossa
Opintotarjonnassa on koulutusohjelman perusopinnot, kahden opintosuunnan mukaisia opintoja, työelämä ja asiantuntijuus -jaksoja sekä kieli- ja menetelmäopintoja.

  • Politiikka ja organisaatiot
    • Kolme eri laajuista opintokokonaisuutta: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman mukaisia, muiden koulutusohjelmien opiskelijoille suunnattuja opintoja. Kokonaisuudet sisältävät valinnaisia jaksoja, mikä mahdollistaa kokonaisuuden rakentamisen oman näköiseksi esimerkiksi omat tavoitteet, mielenkiinnon kohteet ja aikataulut huomioiden.
  • Viestintä
    • Kolme eri laajuista opintokokonaisuutta: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman mukaisia, muiden koulutusohjelmien opiskelijoille suunnattuja opintoja.

Politiikan ja viestinnän perusteisiin johdattelevat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Kiinnostaako sinua, miten ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja miten he vaikuttavat yhteiskuntaan ja miten yhteiskunta vaikuttaa heihin? Pohditko tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä? Miten sukupuoli, ikä, etninen tausta tai sosioekonominen asema vaikuttavat?

Sosiaalitieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa
Sosiaalitieteiden koulutusohjelman muodostavat neljä tieteenalaa: sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Sosiaalitieteiden opinnot aloitetaan opintokokonaisuus I:stä. Avoimessa yliopistossa voi opiskella myös Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II:n, opintosuuntakohtaisia opintoja ja menetelmäopintoja.

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuuteen II ja opintosuuntakohtaisiin opintoihin edellytetään, että opinto-ohjelmassa mainittu edeltävä osaaminen tai  edeltävät opinnot on suoritettu.

Sosiaalitieteiden perusteisiin johdattelevat opintojaksot (soveltuu myös lukiolaisille)

Miten nyky-yhteiskunnat ovat rakentuneet ja miten historia on läsnä nykyajassa? Miten talouden, politiikan ja kulttuurin muutosprosessit kietoutuvat yhteen ja miten ne ilmenevät ihmisten arjessa eri aikoina. Opinnot auttavat ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittisista muutoksista ja heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin.

Yhteiskunnallisen muutoksen opinnot Avoimessa yliopistossa
Opintotarjonnassa on kolme Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman mukaista opintokokonaisuutta: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Kaikissa kokonaisuuksissa pakollisina jaksoina suoritetaan neljän tieteenalan yhdistävät Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen I + II -jaksot, yhteensä 10 op. Lisäksi valitaan haluttu määrä opintoja tarjolla olevista kursseista.