Muualla suoritettuja, enintään 10 vuotta vanhoja opintoja voidaan erillisellä päätöksellä hyväksilukea tietojenkäsittelytieteen opetussuunnitelman mukaan suoritettavaan tutkintoon. Hyväksilukeminen voi kohdistua pääaineopintoihin, muiden tieteenalan opintoihin sekä muihin opintoihin. Suoritetut opinnot voivat korvata pakollisia opintojaksoja (korvaavat opinnot) tai ne voidaan hyväksyä valinnaisiksi opintojaksoiksi (sisällytettävät opinnot).

Yleiset periaatteet on esitetty Helsingin yliopiston pysyväismääräyksissä.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa hyväksiluetaan: 

 • tietojenkäsittelytieteen suorituksia,
 • opetussuunnitelman kohdan “muut opinnot” suorituksia (toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot hyväksilukee kielikeskus) sekä
 • muiden tieteenalojen suorituksia (rajoitetusti: valmiit opintokokonaisuudet, laitoksella muodostettava muiden tieteenalojen kokonaisuus; ks. kohta 4).

Muiden tieteenalojen opintokokonaisuuksiin sisällytettävien opintojaksojen hyväksilukemisesta päättää pääsääntöisesti kyseisen alan opetusta antava ohjelma.

Pakollisen opintojakson korvaaminen vaatii riittävää sisällöllistä samankaltaisuutta; valinnaiseksi opintojaksoksi voidaan hyväksilukea muitakin kuin ohjelman opetusohjelmaan kuuluvia opintojaksoja.  Tutkintoon voidaan myös hyväksilukea muuhun tutkintoon sisältyvistä opinnoista aiemmat kieliopinnot.  Aiempien suoritusten perusteella ei voi korvata kandidaatintutkielmaa, kypsyysnäytettä eikä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Hyväksilukeminen vaatii opintojaksokohtaisen tarkastelun ohella myös laajempaa kokonaisarviointia, minkä takia hakijan tulisi mieluiten esittää kaikki kysymykseen tulevat suorituksensa hyväksiluettaviksi yhdellä kerralla. Kun yleisimpiin suoritettuihin tutkintoihin perustuvalle hyväksilukemiselle on määritelty alempana normilaajuudet, muuta tutkintoa suorittavien olisi selvintä hakea hyväksilukemista vasta tämän tutkinnon valmistuttua. Toisaalta opintojen suunnittelun kannalta aikaisempi käsittelyvaihe on usein perusteltu.

Hyväksilukemisessa otetaan huomioon lähinnä tutkinnon minimilaajuuteen vaadittavat opinnot. Ylimääräisten muualla suoritettujen opintojen kirjaaminen Helsingin yliopiston suoritusrekisteriin ei yleensä ole tarkoituksenmukaista. Kun opintoja voidaan hyväksilukea eri ohjelmissa, alempana mainitut hyväksiluettavien opintojen ylärajat tarkistetaan lopullisesti tutkinnon valmistuessa.

Hyväksiluetut suoritukset merkitään opintosuoritusrekisteriin. Rekisteriin merkitään yleensä arvosana, mikäli hyväksilukeminen perustuu korkeakoulutasoisiin opintoihin.

1. Muissa yliopistoissa suoritetut tutkinnot ja opinnot

Muualla suoritetusta yliopistotutkinnosta hyväksiluetaan 50 tai 60 opintopisteen kokonaisuudet; jälkimmäinen koskee ainoastaan matematiikan tai tilastotieteen tutkintoja.  Tutkintoon sitomattomia opintoja voidaan hyväksilukea ilman määrällistä rajoitusta. Muualla eli muissa yliopistoissa tai HY:n muussa tiedekunnassa suoritettuun alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja voidaan hyväksilukea kandidaatin tutkintoon yhteensä enintään 90 opintopistettä sekä lisäksi muihin opintoihin kuuluvat pakolliset kieliopinnot. 

Ḿuiden tieteenalojen opintojen hyväksilukeminen esitetään kohdassa 4.

Ulkomailla suoritettujen yliopisto-opintojen hyväksilukemisessa otetaan huomioon ECTS-järjestelmän opintojaksojen laajuutta koskevat normit.

Muiden yliopistojen avointen verkkokurssien (MOOC) suorittamisesta ja niiden hyväksilukemisesta on erillinen ohje.

2. Ammattikorkeakoulututkinnot ja -opinnot

Soveltuvassa koulutusohjelmassa (esim. tietojenkäsittely, tietotekniikka, ohjelmistotekniikka) voidaan suoritetun tutkinnon perusteella hyväksyä 25 opintopistettä sekä lisäksi muihin opintoihin kuuluvat pakolliset kieliopinnot.

Muussa koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneelle voidaan hyväksilukea kandidaatin tutkintoon 15 opintopisteen laajuinen muun tieteenalan opintokokonaisuus, 10 opintopistettä muita opintoja sekä muihin opintoihin kuuluvat pakolliset kieliopinnot.

Yksittäisiä AMK-opintoja tai -opintokokonaisuuksia ei voida hyväksyä.

3. Muut ammatilliset tutkinnot ja muut opinnot

Ammatillisen koulutuksen yksittäisiä suorituksia tai opintokokonaisuuksia ei voida hyväksyä.

4. Muiden tieteenalojen opintojen hyväksilukeminen

Muussa yliopistossa suoritettu muun tieteenalan opintokokonaisuus (sivuaine) hyväksiluetaan sellaisenaan, ja se kelpaa tutkintoon opetussuunnitelman mukaisesti.

Muualla suoritetut, johonkin Helsingin yliopiston oppiaineeseen soveltuvat, opinnot voi täydentää HY:n vaatimusten mukaiseksi muun tieteenalan kokonaisuudeksi ao. koulutusohjelmassa. Tällaiset opinnot voidaan hyväksilukea tietojenkäsittelytieteen laitoksella erillisinä opintojaksoina tai (mieluummin) jättää hyväksiluettaviksi ao. koulutusohjelmalle.

Tietojenkäsittelytieteen kolulutusohjelma voi myös muodostaa koulutusohjelman omalle opiskelijalle kandidaatin tutkintoon yhden 15 tai 25 opintopisteen muun tieteenalan opintokokonaisuuden seuraavilla edellytyksillä:

Opinnot muodostavat sisällöllisesti järkevän kokonaisuuden (vaikkakaan eivät ole välttämättä yhdessä aineessa tai yhdessä yliopistossa suoritettuja).

Opinnot on suoritettu pääasiassa aineissa, joita vastaavaa opetusta ei ole Helsingin yliopistossa (esim. tekniset tieteet, kauppatieteet).

Edellä kohdissa 2 ja 3 mainitut 25 opintopisteen kokonaisuudet muodostetaan samojen periaatteiden mukaisesti.

Lisää tietoa hyväksilukemisesta ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen käytännöistä löytyy opiskelijan ohjeista.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista (ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista) haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksen käsittelyyn voi erityisesti lukukauden alussa kulua aikaa, joten se on syytä jättää ajoissa. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostitse.

 

Yleistä

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijat voivat suorittaa tietotekniikka-alalla työskentelyn perusteella tutkintoihinsa kuuluvia ns. työelämäopintoja (TKT50005 - Tietotekniikka-alan ammattitehtävissä työskentely). Riittävällä työkokemuksella voi em. opintojaksojen lisäksi korvata myös LuK-tutkinnon aineopintoihin kuuluva TKT20007 - Ohjelmistotuotantoprojekti (10 op).

Ohjelmistotuotantoprojektin korvaaminen työkokemuksella kirjataan Oodiin 10 op:n laajuisena normaalilla koodilla ja lisätiedolla "IT-alan työkokemus" (huom. samassa yhteydessä kirjataan TKT50005 0 op:een suorituksena).

Suppea suoritus: vain työelämäopintoja, ei Ohjelmistotuotantoprojektin korvausta

Normaalin, 5 opintopisteen suorituksen saa yhden kuukauden kokopäiväisestä työskentelystä. Osapäiväistä työskentelyä kokopäiväiseksi muunnettaessa lasketaan työviikon kooksi 40 h. Työsuhde voi koostua useista osista ja työnantajat voivat vaihdella.

Laaja suoritus: Ohjelmistotuotantoprojekti

Tämän suorituksen saamiseksi vaaditaan vähintään 10 kuukauden monipuolista ja Ohjelmistotuotantoprojekti-kurssin tavoitteisiin sopivaa työkokemusta vähintään 3 hengen ohjelmistotuotantoprojekteissa eri tehtävissä (= useampia tehtäviä ryhmistä: esitutkimus, määrittely, suunnittelu, ohjelmointi, testaus, projektin vetäminen, ohjelmisto- ja laitteistohankinnat). Osapäiväinen työskentely muunnetaan kokopäiväiseksi kuten suppean suorituksen yhteydessä (1 viikko = 40 h). Suoritusmerkintää voi hakea, kun Ohjelmistotuotantoprojektiin osallistumiselle asetetut edellytykset ovat täyttyneet.

Hakeminen

Laaja ja suppea suoritus ovat vaihtoehtoisia.

Vapaamuotoinen merkintähakemus toimitetaan sähköpostitse liitteineen opintoesimiehelle (osoitteeseen kumpula-student@helsinki.fi). Laita hakemukseesi opiskelijanuomerosi. Hakemukseen liitetään työnantajien todistukset työsuhteista

Työtodistuksista tulee selvitä työsuhteen kesto. Todistuksista tulee myös ilmetä, että kyse on IT-alan töistä sekä työnantajan yhteystiedot. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen työkokemuksessa 2 viikkoa vastaa 40 h silloin kun työskentely sisältää opiskelua kuten Pro Gradu -tutkielman tekemistä (sama koskee ulkoiselle työnantajalle tehtävää Pro Gradua). 

Suppean suorituksen hakemukseen riittää työtodistus (-todistukset), jos niistä käy riittävällä tarkkuudella ilmi työn kesto ja tietotekniikka-ala.

Huomaa, että opintopisteiden määrän arviointia varten osa-aikainen työ tulee voida muuntaa täysipäiväiseksi työksi. Jos työtodistuksista ei tämä ei selviä, selvitä asia saatekirjeessä. Halutessasi voit myös kertoa, millaisia tehtäviä olet tehnyt, mitä menetelmiä, kuvaustekniikoita, ohjelmointikieliä ja välineitä käytit työssäsi.

Laajan suoritukseen vapaamuotoisen hakemuksen lisäksi kuuluu kirjallinen tai suullinen osuus:

Kirjallisessa vaihtoehdossa hakemukseen liitetään selvitys (laajuus noin 4 sivua), jossa kuvataan työskentelyä ohjelmistoprojekteissa edellä esitettyä yksityiskohtaisemmin, ottaen huomioon ohjelmistotuotantoprojektille asetetut oppimistavoitteet. Käytä apuna Ohjelmistotuotantoprojekti-opintojakson sivulta löytyvää oppimistavoitematriisia. Olennaisia asioita ovat kokemuksen monipuolisuus sekä siihen liittyvät henkilöyhteydet (millaisia ryhmiä, asiakasyhteydet, oma rooli projektissa, muiden roolit jne). Hakemus liitteineen jää laitoksen arkistoon, joten käytä tarvittaessa kopioita.

Suullisessa vaihtoehdossa samoja asioita käydään läpi suullisesti yliopistonlehtori Matti Luukkaisen kanssa. Tässä tapauksessa vapaamuotoinen hakemus lähetetään kopiona myös osoitteeseen matti.luukkainen[at]cs.helsinki.fi.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma pilotoi matemaattis-luonontieteellisen tiedekunnan Bachelor Honours -ohjelmassa. Hyvin menneiden opintojen kautta TKT-kandiohjelmasta on mahdollista valmistua Bachelor Honours -maininnalla.

Vaatimukset:

Hakijan tulee olla Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelija, jolla nykyisen tutkinnonsuoritusoikeuden aikana on

 1. 1. lukuvuoden jälkeen suoritettuna vähintään 55 op:ttä,
 2. 2. lukuvuoden jälkeen suoritettuna vähintään 110 op:ttä.

Edellä ei huomioida ennen nykyisen tutkinnonsuoritusoikeuden edeltäviä opintosuorituksia. Hakijan LUK-tutkinnon tulee valmistua enintään kolmessa lukuvuodessa (valmistuminen TKT-kandiohjelmasta), niin että tutkintoon sisällytettävien aiempien opintojen (kuten hyväksiluvut, avoimen yliopiston suoritukset, jonkin edellisen HY:n opinto-oikeuden aikana suoritetut opinnot) lyhentävät hyväksyttävää valmistumisaikaa yhdellä periodilla jokaista täyttä 15 op:ttä kohti, vähennys kuitenkin maksimissaan yksi lukuvuosi:

 • 15-29 op:ttä: lyhennys 1 periodi,
 • 30-44 op:ttä: lyhennys 2 periodia,
 • 45-59 op:ttä: lyhennys 3 periodia,
 • 60-> op:ttä: lyhennys 1 lukuvuosi. 

Näiden lisäksi TKT:n perus- (POK) ja aineopintokokonaisuuksien (AOK) arvosanoista toisen tulee olla vähintään 3/5, toisen vähintään 4/5.

Stipendit:

 1. Edellä mainitut vaatimukset täyttyvät minimiarvosanatasolla: Tutkintotodistuksen liitteeksi dekaanin allekirjoittama Bachelor Honours -suplementti.
 2. Vaatimukset täyttyvät ja  POK ja AOK vähintään 4/5: Tutkintotodistukseen BH-suplementti + 500 € stipendi.
 3. Vaatimukset täyttyvät ja  POK ja AOK 5/5: Tutkintotodistukseen BH-suplementti + 1000 € stipendi.

Huom. Diplomin/stipendin saadakseen opiskelijan on itse ilmoitettava tutkintotodistuspyynnössään täyttävänsä Bachelor Honours -kriteerit.

Kandiohjelma tiedottaa omalla sähköpostilistallaan opintojesi kannalta tärkeistä asioista kuten:

 • kurssi-ilmottautumiset,
 • uudet kurssit ja seminaarit,
 • ohjelman tärkeät tapahtumat,
 • harjoittelupaikat,
 • loma-aikojen aukioloajat, jne

Sähköpostilista on moderoitu ja sille pyritään laittamaan ainoastaan tärkeimmät viestit, jotta postimäärä pysyy melko pienenä.

Listalle liittyminen

Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen

tkt-kandiopiskelijat-list-subscribe@cs.helsinki.fi

Viestin tekstiosa ja aihekenttä voivat olla tyhjiä. Paluupostissa saat varmistusviestin, johon vastaamalla pääset liittymään listalle.

HUOM.

 • Listalle liittymiseksi pitää vastata automaatilta tulleeseen automaattiviestiin lisäämällä "yes" otsikkorivin ensimmäiseksi sanaksi. Otsikon pitää siis näyttää seuraavalta:

  yes Re: Mailing list confirmation request.

 • Onnistuneesta liittymisestä tulee vielä automaattivahvistus.

Listalta poistuminen

Listalta voi poistua lähettämällä osoitteeseen
tkt-kandiopiskelijat-list-unsubscribe@cs.helsinki.fi sähköpostiviestin. Viestin aihekenttä ja tekstiosa voivat olla tyhjiä.

Osoitteen vaihtuessa

Sähköpostiosoitetta, johon listan on tilannut, ei varsinaisesti voi vaihtaa. Jos haluat listan toiseen osoitteeseen, poistu ensin listalta ja liity sitten uudella osoitteella.

Lista naisille

Osaston kaikille naispuolisille opiskelijoille on oma lista, uhcs-women-students@cs.helsinki.fi. Lista tarjoaa mahdollisuuden keskustelulle ja erityisesti ICT-alan naisille suunnatuista tapahtumista ja projekteista tiedottamiselle. Listalle voi liittyä lähettämällä tyhjän sähköpostin osoitteeseen uhcs-women-students-subscribe@cs.helsinki.fi.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijoilla on mahdollista tehdä muiden tieteenalojen opintoina menetelmätieteiden kokonaisuuksia. Perusopintokokonaisuuden laajuus on 25 op, aineopintokokonaisuuden 35 op. Aineopintokokonaisuuden voi suorittaa vain kun perusopintokokonaisuus on tehtynä.

Perusopintokokonaisuuden pakollinen opintojakso on MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan. Kokonaisuuden tulee sisältää 10 op:ttä matematiikkaa ja 10 op:ttä tilastotiedettä (matematiikkaan riittää MAT11001 suorituksen lisäksi toinen 5 op:een suoritus). Menetelmätieteiden kokonaisuuksiin voi sisällyttää matematiikan, fysiikan, tilastotieteen ja maantieteiden perus- ja aineopintotatoisia suorituksia (huom. opintojakso MFKM204 Matematiikkaa kaikkialla on yleisopintoja eikä siksi hyväksyttävissä). Menetelmätieteiden kokonaisuuksiin ei kuitenkaan voi sisällyttää

 1. sekä MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I ja MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II,
 2. että VALT-103 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 ja VALT-104 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2.

Vaihtoehdot 1. ja 2. ovat kokonaan toistensa poissulkevat menetelmätieteiden opinnoissa (ei ole siis myöskään mahdollista sisällyttää toista perus- ja toista aineopintokokonaisuuteen).