Opintosuunnat

Proviisoriopiskelijat valitsevat syventävien opintojen opintosuunnan farmaseuttisista oppiaineista.

Biofarmasia

Biofarmasia tutkii lääkeaineen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien sekä lääkemuodon, valmistustekniikan ja valmistuksessa käytettävien apuaineiden merkitystä lääkehoidon vasteeseen ihmisessä tai eläimessä. Biofarmasia on sillanrakentaja farmasian fysikaalis-kemiallisten tieteiden, farmakokinetiikan sekä biotieteisiin kuuluvien fysiologian ja farmakologian välillä. Tämän lisäksi biofarmasialla on kiinteä yhteys kliiniseen farmasiaan ja farmakoterapiaan.

Farmaseuttinen biologia

Farmaseuttinen biologia oppiaineena ja tieteenalana on farmasian osa-alue, jonka tutkimus- ja opetuskohteena ovat biogeeniset lääke- ja apuaineet. Tämä osa-alue pohjautuu farmasian biologisiin perusteisiin ja niiden hyväksikäyttöön lääkeaineiden kehittämisessä, tuottamisessa, laadun tutkimisessa, standardoinnissa ja käytössä. Farmaseuttiseen biologiaan kuuluu farmakognosia ja farmaseuttinen mikrobiologia, joissa sovelletaan kasvitieteen, kemian, bioteknologian, geeniteknologian, farmakologian ja toksikologian menetelmiä luonnonaineiden tutkimuksessa.

Farmakologia

Farmakologian keskeisin tehtävä on tutkia ja opettaa, kuinka lääkeaineet vaikuttavat ja mitä seikkoja on otettava huomioon lääkkeitä käytettäessä. Laajassa mielessä minkä tahansa aineen vaikutukset elimistöön ovat farmakologian ja/tai toksikologian tutkimusalaa. Farmakologian pääalueet ovat farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka. Farmakodynamiikka selvittää lääkeaineen vaikutuksia eri tasoilla: elimistöön, elimiin, soluihin ja viime kädessä molekyyleihin. Farmakokinetiikka käsittelee lääkeaineiden vaiheita elimistössä.

Farmaseuttinen kemia

Farmaseuttinen kemia tutkii ja opettaa lääkeaineiden suunnittelua ja syntetiikkaa, analytiikkaa, synteettisten lääke- ja apuaineiden kemiaa ja lääkevaikutuksen kemiallista perustaa. Opetuksessa käsitellään yhdisteiden synteettistä valmistusta, niiden tietokoneavusteista suunnittelua, fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia ja analytiikkaa. Analytiikassa perehdytään lääkeaineiden eristämisessä, toteamisessa ja pitoisuuden määrityksessä käytettäviin menetelmiin ja laitteisiin sekä lääkeaineiden ja -valmisteiden laadunvalvonnassa ja biologisten näytteiden analysoinnissa esiintyviin erikoiskysymyksiin.

Farmasian teknologia

Farmasian teknologia tutkii ja kehittää lääkevalmisteita ja lääkkeiden valmistusprosesseja. Erityisesti farmasian teknologia pyrkii ymmärtämään molekyyli- ja kolloiditasolta lähtien kaikkia niitä tekijöitä ja ilmiöitä, jotka määräävät fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan erilaisten lääke- ja apuaineiden sekä niistä valmistettujen lääkekoostumusten prosessoitavuutta, säilymistä ja käyttäytymistä elimistössä. Lisäksi farmasian teknologiaan kuuluvat lääkkeissä käytettävien lääke- ja apuaineiden sekä pakkausmateriaalien välisiä vuorovaikutuksia koskeva tutkimus ja opetus.

Sosiaalifarmasia

Sosiaalifarmasia on yhteiskuntaa ja lääkehuoltoa tutkiva tieteenala, jota voidaan lähestyä sosiologian, käyttäytymistieteiden tai esimerkiksi taloustieteiden näkökulmasta. Opetusalana sosiaalifarmasia perehdyttää opiskelijan lääkehuollon kehitykseen ja rakenteeseen sekä lääkehuollon toimintoihin palveluja tuottavana kokonaisuutena ja tämän lisäksi lääkkeiden käyttöön yksilö- ja yhteisötasolla vaikuttaviin tekijöihin.

Teollisuusfarmasia

Teollisuusfarmasia on tieteenala, joka keskittyy teollisuuspainotettuun lääkevalmisteen tutkimiseen ja tuotekehitykseen. Keskeisiä kysymyksiä teollisuusfarmasiassa ovat lääkekoostumuksen kehittäminen, tuotantoon soveltaminen, lääkkeiden teollinen valmistaminen ja lääkkeiden valmistamiseen liittyvät laatujärjestelmät sekä lääkerekisteröinti. Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutusta maassamme annetaan vain Helsingin yliopistossa.