Opintojen rakenne

Metsätieteiden kandiohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa: metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin. Metsätieteiden maisteriohjelma sisältää myös kaksi opintosuuntaa: metsien ekologian ja käytön sekä metsäbiotalouden liiketoiminnan ja politiikan. Kandi- ja maisteriopintojen opintosuunnat puolestaan pitävät sisällään kaikkiaan 10 erikoistumisalaa (kts. erikoistumisalat).  Metsätieteiden maisteriohjelmasta voi jatkaa mm. uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmaan.

Opintoihin kuuluu myös yleisopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Yleisopinnot kehittävät työelämässä tarvittavaa osaamista. Vapaavalintaiset opinnot voi valita joko metsätieteiden koulutusohjelman opintokokonaisuuksista tai muiden Helsingin yliopiston koulutusohjelmien kurssitarjonnasta. Opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuksia myös toisessa yliopistossa, kuten Aalto-yliopistossa. Valinnaiset opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa omannäköisen ja yksilöllisen opintokokonaisuuden sekä laaja-alaisen ja monipuolisen tutkinnon.

Metsätieteiden kandiohjelman rakenne

Koulutusohjelman yhteiset opinnot 42 op

Koulutusohjelman yhteiset opinnot sisältävät kaikille yhteisiä yleiskursseja, jotka sisältävät työelämään valmentamista ja luovat pohjan asiantuntijuuteen tähtäävän koulutusohjelman suorittamiseen. Yhteisissä opinnoissa on tilastotiedettä, matematiikkaa, urasuunnittelua, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemistä, kieliopintoja, puheviestintää ja tieteellistä ajattelua.

Metsätieteiden perusopinnot 30 op

Metsätieteiden perusopinnot sisältävät kaikille yhteiset peruskurssit metsien ekologiasta ja käytöstä (10 op) ja metsäekonomiasta ja markkinoinnista (5 op). Toinen puoli perusopinnoista (15 op) tulee ensimmäisen lukuvuoden jälkeisestä yhteisestä noin kahden kuukauden mittaisesta kenttäkurssista Hyytiälän metsäasemalla, missä ensimmäisen vuoden aikana kehittyneitä taitoja pääsee testaamaan käytännössä.

Metsäekonomian ja markkinoinnin aineopinnot 55 op + muut opinnot (14 op)

Aineopinnot tehdään jommastakummasta opintosuunnasta: joko metsäekonomiasta ja markkinoinnista tai metsien ekologiasta ja käytöstä. Metsäekonomian ja markkinoinnin aineopinnot sisältävät kursseja liittyen metsänkasvatuksen ja metsänomistuksen liiketalouteen, metsäsektorin markkinointiin ja ekosysteemipalveluihin. Lisäksi opinnoissa käsitellään metsäpolitiikkaa sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Aineopinnot vahvistavat kaupallista osaamista myös kursseilla liittyen tuotantotalouteen, laskentatoimeen, yrittäjyyteen ja johtamiseen.

Metsäekonomian ja markkinoinnin opiskelijat tekevät myös Muut opinnot-kokonaisuuden (14 op), johon kuuluu pakollisia opintoja puutuoteteollisuuden, mikrotaloustieteen ja englannin opintoja, syventäen opiskelijoiden kaupallista osaamista erityisesti biotalouden toimialoilla.

Metsien ekologian ja käytön aineopinnot 67 op

Metsien ekologian ja käytön aineopinnot sisältävät metsämaiden ominaisuuksiin ja prosesseihin, kasvupaikkaluokitteluun ja metsäkasvien tunnistamiseen liittyviä opintoja. Opinnoissa käsitellään myös maapallon metsiä ja soita kokonaisuudessaan mukaan lukien trooppisten metsien ajankohtaiset kysymykset. Aineopinnot täydentyvät metsäsuunnittelun ja geoinformatiikan kursseilla, jotka antavat käsityksen muun muassa metsien inventoinnista ja laserkeilauksen hyödyntämisestä metsätaloudessa, ja kenttäkurssilla Lapissa. Lisäksi metsien ekologian ja käytön aineopintoihin kuuluu 30 op laajuinen opintokokonaisuus, johon sisältyvät kurssit saa valita erikoistumiskurssien listalta.

Valinnaiset opinnot 39/41 op

Metsäekonomian ja markkinoinnin opiskelijoilla on valinnaisia opintoja 39 op ja metsien ekologian käytön opiskelijoilla on valinnaisia opintoja 41 op. Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää opiskelijavaihdossa tehtyjä kursseja, kieliopintoja tai opintokokonaisuuksia muista oppiaineista. Helsingin yliopiston kurssitarjonnassa on varaa valita ja joustavan opinto-oikeuden avulla kursseja pääsee suorittamaan haluamaansa yliopistoon Suomessa.

Erikoistumiskokonaisuudet (Metsien ekologia ja käyttö)

Metsien ekologia ja hoito

Tämä erikoistumiskokonaisuus sisältää suuren kirjon kursseja liittyen metsien ekologiaan ja hoitoon. Opinnoissa käsitellään muun muassa trooppisten metsien hoitoa, metsikködynamiikkaa, soiden ekohydrologiaa, riistan hoitoa ja lintujen lajintuntemusta. Lisäksi kursseihin sisältyy aiheita kuten metsähyönteisten ekologia, puiden aineenvaihdunta, metsien taudit ja puumetsäviljely.

Metsävarojen hallinta ja käyttö

Metsävarojen hallinnan ja käytön erikoistumiskokonaisuudessa on mahdollisuus päästä yhdistämään teknologia ja metsä. Opinnot sisältävät muun muassa geoinformatiikkaa, kaukokartoitusta, ohjelmointia ja metsävarojen inventointia, joissa opit esimerkiksi satelliittien ja lentokoneesta tehtävän laserkeilauksen hyödyntämisestä metsien hoidossa. Metsäkoneopin ja puuhuollon kursseilla opitaan tieteestä metsäkoneiden ympärillä ja lisäksi kokonaisuus sisältää puuraaka-aineen mittausta, puutuoteteollisuutta ja bioenergiaa käsitteleviä kursseja.

Lisäksi molempien opintosuuntien aineopintoihin kuuluu kandidaatintutkielma 6 op ja seminaari 4 op.

Rakennekuva

 

Alla olevasta tiedostosta löydät tutkintorakenteen kuvauksen kursseittain.