Yhteystiedot

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen fysiikan professori ja vastaan fysiikan opettajien didaktisen fysiikan opetuksesta. Opetan syventävien opintojen didaktisen fysiikan kursseja. Tutkimustyöni liittyy didaktiseen fysiikkaan ja laskennalliseen fysiikkaan. Opettajia olen opettanut vuodesta 1999 alkaen palattuani alma materini huomaan Ressun lukiosta fysiikan opettajan tehtävistä.  Opetuksen ja tutkimuksen ohella käytän ja haluan käyttää aikaa pitääkseni yhteyttä opetuksen asiantuntijoihin: entisiin opettajatovereihin ja opettajina toimiviin entisiin opiskelijoihimme. 

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Iloinen tervehdys! Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan myös kemian opettajaksi! Olen professori, tutkimusjohtaja kemian aineenopettajien koulutusohjelmassa. Myös toisena varajohtajana tässä koulutusohjelmassa. Vastaan kemiaa opettavien aineenopettajien ohjelman sisällöstä, toteutuksesta ja opinnäytetöiden ohjauksesta. Sitä työtä ollut ilo tehdä jo vuodesta 2001. Sinä aikana yksiköstä on valmistunut noin 400 kemian opettajaa (pääaine/toinen aine) ja 10 kemian opetuksen tohtoria.

Opetuksemme ja tutkimuksemme painopistealueina on kestävä kehitys ja moderni teknologia kemian opetuksessa. Kuuntelen opiskelijoiden toiveita, ja suuntaamme opinnäytetöitä toiveiden suunnassa yhdessä. Myös tiedekasvatus ja sen tutkiminen -tulevaisuuden tekijät ovat sydämessäni. Toimin sekä Luma-keskus Suomen (http://www.luma.fi/keskus) ja Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskuksen (http://www.helsinki.fi/tiedekasvatus) johtajana päätyöni rinnalla. Nautin työstäni, ja   yhdessätekemisestä teidän tulevien opettajien, kollegojen sekä Suomessa että kansainvälisesti, koulujen opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Yhdessä olemme enemmän!       

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen matematiikan yliopistonlehtori ja opetan ensimmäisenä syksynä lineaarialgebraa sekä kurssia Matematiikkaa kaikkialla. Olen myös kirjoittanut oppimateriaalin kandinvaiheen algebran kursseille, joten tapaat minut kirjoitetun tekstin kautta myös siellä. Maisterivaiheessa opetan kurssia Algebra II.

Kehitän ja tutkin matematiikan yliopisto-opetusta. Olen osallistunut muun muassa Tehostetun kisällioppimisen menetelmän kehittämiseen sekä ollut mukana luomassa yliopistollemme yhteisöllistä matematiikan oppismisympäristöä, Matematiikkabasaaria. Näistä voit lukea lisää vaikkapa Kumpula opettaa -blogista.

Oman sivuni täällä.

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen yliopistonlehtori Kemian laitoksen kemian opettajankoulutusyksikössä. Tulemme tapaamaan monesti opintojesi aikana, sillä opetan useilla kemian opetuksen kursseilla ja osallistun opinnäytetöiden ohjaamiseen. Toimin myös kemian aineenopettajalinjalaisten opinto-ohjaajana.

Työhöni sisältyy opetuksen lisäksi tutkimusta. Tutkin tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä kemian opetuksessa monessa eri yhteydessä. Olen kiinnostunut esimerkiksi molekyylimallinnuksesta, keminformatiikasta, sähköisistä kemian oppikirjoista. Olen myös intohimoinen oppi- ja tietokirjailija aina jokin kirjoitusprojekti työn alla.

 

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen didaktisen fysiikan dosentti ja yliopistonlehtori ja vastaan opettajalinjan fysiikan opintosuunnan opinto-ohjauksesta kandi- ja maisteritasolla. Opetustehtäviini kuuluu didaktisen fysiikan opetus kandivaiheessa ja lisäksi toimin kandidaatin tutkielmien ohjaajana. Maisteritasolla opetan ddaktisen fysiikan tutkimusmenetelmiä osana graduseminaaria sekä toimin pro gradu -tutkielmien ohjaajana.

Tutkimukseni painopiste keskittyy fysiikan käsiterakenteen esittämisen graafisten työkalujen kehittämiseen sekä fysiikan opiskelussa, oppimisessa ja opettamisessa tarvittavaan argumentointiin ja kommunikointiin.

 

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen Kalle Juuti (KT. Dos.), Fysiikan ja tietotekniikan didaktiikan yliopistonlehtori. Opetan kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa ainedidaktiikkaa ja tutkielmaopintoja. Tutkin oppilaiden kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan ja luonnontieteiden opiskeluun sitoutumista.

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen matematiikan didaktiikan professori Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Vastaan opettajan pedagogisiin opintoihin sijoittuvista matematiikan oppimiseen ja opettamiseen suuntautuvista kursseista, joten kohtaamme melko varmasti, kun tulet suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja. Ohjaan matematiikan opetusta ja oppimista koskevia jatko-opintoja ja usein annan neuvoja myös matematiikan opettajalinjalaisten gradun tekoon.

Oma tutkimukseni on hyvin kansainvälistä ja suuntautuu matemaattiseen ongelmanratkaisuun ja matematiikkaan liittyviin asenteisiin, uskomuksiin ja emootioihin. Uusimpana tutkimusavauksena olemme vuonna 2017 aloittaneet tutkimuksen, jossa käytämme mobiileja katseenseurantalaseja selvittääksemme, miten oppilaiden ja opettajan huomio suuntautuu opetustilanteessa.

 

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen MFK-opettajan koulutusohjelmien koulutussuunnittelija. 

Olen kemialta valmistunut filosofian maisteri, joten itse Kumpulan kampus on tullut minulle hyvin tutuksi jo opiskeluaikana.

Toimin vuoden 2019 ajan Terhi Hautalan sijaisena.

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.