Opiskelu

Opiskelun yhtenä tavoitteena on synnyttää tieteellinen uteliaisuus. Analyyttinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään ja tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä, joita kohdataan päivittäin niin arki- kuin työelämässä. Oman alan hallinnan lisäksi kandiohjelma tarjoaa yleisiä työelämävalmiuksia, joihin kuuluvat niin tiedon hankkiminen, arvioiminen kuin käsittely, itsensä ilmaiseminen selkeästi suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä ryhmätyötaidot.

Joskus parhaan kuvan opinnoista saa opiskelijoilta itseltään. Anna opiskelijoiden kertoa, millaista on opiskella kulttuurien tutkimusta.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmalla on oma digiloikka-projektista kertova blogisivusto, jossa on tietoa muun muassa opiskelijaprojekteista, opiskelun digitaalisten materiaalien sekä välineiden kehittämisestä sekä kulttuurien tutkimuksesta yleisesti.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opit tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta. Ohjelma kattaa ilmiöiden globaalin, alueellisen ja paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden.

Sinulla on mahdollisuus perehtyä muun muassa

 • kulttuurien kohtaamiseen
 • kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen
 • taiteeseen ja arkkitehtuuriin
 • uskonnollisiin ilmiöihin sekä
 • perinteiden välittymiseen liittyviin kysymyksiin.

Kiinnostuksesi voi kohdistua esimerkiksi ihmisen arkiseen toimintaan, aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriin sekä ihmisen muokkaamaan rakennettuun ympäristöön ja sen kerrostuneisuuteen. Tutustut kulttuuriin ja taiteeseen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opit:

 • analysoimaan ihmisen toimintaa ja sen vaikutuksia
 • tuntemaan monipuolisesti ihmisen toiminnasta kertovia aineistoja, menetelmiä, teorioita ja analyysimenetelmiä
 • tuottamaan monitieteisten menetelmien avulla uutta tietoa eri ympäristöissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja sen eri muodoista
 • suunnittelemaan kulttuuriseen toimintaan liittyviä tulevaisuuden avauksia
 • toimimaan ja tunnistamaan oman alasi vahvuudet moniammatillisissa yhteyksissä
 • ongelmanratkaisuun omaa erityisosaamistasi soveltaen.

Katso videolta mitä tieteenaloja ja teemoja voit opiskella kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa. Lisäksi saat tietää millaista osaamista ohjelma tarjoaa opiskelijoille, sekä millaisissa työtehtävissä alalta valmistuneet voivat työskennellä.

Kulttuurien tutkimuksen, historian, taiteiden ja filosofian opiskelijat kertovat muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä.

Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

 • kandiohjelmassa suoritettavat opinnot (90–105 opintopistettä, sisältää kandiohjelman yhteisiä opintoja sekä opintosuuntasi aineopinnot)
 • valinnaiset opinnot (60–75 opintopistettä opintoja muista koulutusohjelmista tai toisesta opintosuunnasta oman koulutusohjelman sisällä, voi sisältää perus- ja aineopintojen kokonaisuuksia)
 • yleisopinnot (15 op kaikille yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja sekä tietotekniikkaopintoja, jotka suoritetaan yleensä kahden ensimmäisen vuoden aikana)

HuK-tutkinnon tavoiteaika on kolme vuotta kokopäiväisesti opiskellen. Opinnot alkavat koulutusohjelman yhteisillä perusopinnoilla, jotka suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tämän lisäksi voit tehdä opintosuuntasi aineopintoja ja valinnaisia opintoja oman opintosuunnitelmasi mukaisesti.

Sinulla on valinnanvapautta valinnaisten opintojen suhteen, eli voit valita opintoja oman mielenkiinnon ja/tai urasuunnittelun pohjalta. Valinnaisia opintoja voit tehdä sekä omassa tiedekunnassa että muissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa. Suurinta osaa tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Lisäksi voit suorittaa opintoja ns. JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa (silloin kun ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Opintojen alussa kandiohjelman henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta saat myös tiedekunnan ja yliopiston opiskelijaneuvonnasta, minkä lisäksi myös toiset opiskelijat (tuutorit) antavat vertaistukea.

Ohjelman koostuu kahdeksasta opintosuunnasta, jotka ovat:

 • Aasian tutkimus
 • Alue- ja kulttuurintutkimus. Alue- ja kulttuurintutkimukseen kuuluvat eurooppalaisten alueiden ja kulttuurien tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus ja Pohjoismaiden tutkimus.
 • Arkeologia
 • Folkloristiikka
 • Kansatiede
 • Lähi-idän ja islamin tutkimus
 • Taidehistoria
 • Uskontotiede
 • Valinnaisena kokonaisuutena voi opiskella Antiikin kulttuuria.

Lue lisää opintosuunnista.

Opetus perustuu monimuotoiseen oppimiseen, jossa kulttuurien tutkimukseen kuuluvien erityistaitojen lisäksi opit humanistin yleistaitoja, kuten

 • tieteellistä kirjoittamista
 • vuorovaikutus- ja työelämätaitoja
 • projektinhallintaa ja
 • viestintää eri muodoissa.

Näiden taitojen opettelu on nivottu osaksi ohjelman sisällöllisiä opintojaksoja. Kulttuurien tutkimuksen opetuksessa korostuu monitieteisyys, keskustelevuus, ryhmätyöskentely ja erilaiset omaa oppimista tukevat oppimisympäristöt.

Lue lisää kursseista

Kandidaatintutkinnon lopputyö on nimeltään kandidaatintutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jossa käytät hyväksesi edeltävillä kursseilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Opiskelet tutkielman tekoa edeltävissä opinnoissa (esim. proseminaarissa).

Tutkielman tavoitteena on, että opit tutkimuksen teon perusperiaatteita. Työssä esität rajatun tutkimusongelman ja käsittelet sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen.

Tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi, tai perustellusti jollakin muulla kielellä.

Kandidaatintutkielman laadittuasi:

 • osaat rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
 • osaat muotoilla tutkimusongelman ja -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaat esitellä/käsitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta
 • osaat kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
 • osaat tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa argumentoivan tieteellisen tekstin
 • hallitset oman opintosuuntasi tieteelliset käytännöt.

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä. Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä?Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman piirissä vaikuttaa useita eri opiskelijajärjestöjä, jotka edustavat eri opintosuuntien opiskelijoita sekä kiinnostuksen kohteita. Järjestöt tarjoavat opiskelijoille erilaisia tapahtumia, aktiviteetteja sekä opinto- ja työelämäopastusta. Lisäksi humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticum kerää yhteen kaikki humanistiopiskelijat ja järjestää yhteishumanistisia tapahtumia sekä valvoo humanistiopiskelijoiden etua yliopistolla.

Tutustu opiskelijajärjestöihin:
Eidos ry
Fibula ry
Karavaani ry
Konteksti
Mythos ry
NEFA-Helsinki
Origo HY
Osakunnat
Ylioppilaskunta

Kandiohjelma opiskelijoineen ja opettajineen muodostaa monikielisen ja -kulttuurisen yhteisön. Se tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua paitsi yhteisön sisällä myös sen ulkopuolelle esimerkiksi opiskelija- ja opettajavaihdon ja ulkomailla tapahtuvan harjoittelun kautta.

Opiskelijavaihto on erinomainen tapa kansainvälistyä. Vaihdossa voit suorittaa osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa tai valita opintoja, joita Helsingin yliopistossa ei ole tarjolla. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandiohjelman jälkipuolella.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkia vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Helsingin yliopistossa on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma tekee aktiivista yhteistyötä muun muassa eri kulttuurilaitosten, museokentän ja ulkomailla toimivien instituuttien kanssa. Tutustut työelämään monin tavoin, niin yhdessä järjestettävillä kursseilla, vierailuilla kuin työharjoittelussa.  Työharjoittelupaikkoja tarjoavat esimerkiksi museot, järjestöt, kulttuurihallinto sekä viestintäala. Voit suorittaa opintoja myös muissa yliopistoissa JOO-opintojen kautta.