Maisteriohjelman erityinen vahvuus on laaja kielivalikoima, jonka monipuolisuutta hyödynnetään opetuksessa. Kääntäjän ja tulkin työssä tarvitset vähintään kieliparin eli kaksi kieltä, joiden välillä käännät ja tulkkaat. Maisteriohjelmassa suomi on näistä aina toinen, mutta sen ei tarvitse olla äidinkielesi. Lisäksi käännösteknologia, terminologia sekä laaja erikoisalavalikoima kuuluvat maisteriohjelmassa keskeisesti kääntämisen opetukseen. Opintosi suuntautuvat vahvasti työelämään ja pääset solmimaan yhteyksiä muun muassa käännösalan yritysten ja viranomaistoimijoiden kanssa jo maisteriopintojesi aikana. Sinulla on myös mahdollisuus syventyä tutkimaan erikoistumisesi mukaisia aiheita, käännös- ja tulkkausviestinnän opintosuunnassa esimerkiksi  erikoisalatekstien kääntämistä, kaunokirjallisuuden kääntämistä, terminologiaa, tulkkausta tai audiovisuaalista kääntämistä.

Valmistuttuasi

 • osaat viestiä työkielilläsi ammattimaisesti ja kulloisenkin kulttuurin vaatimusten mukaan
 • osaat hyödyntää monipuolisesti ajantasaisia viestinnän keinoja ja välineitä
 • osaat toimia ammattikääntäjänä tai -tulkkina valitsemillasi erikoisaloilla
 • sinulla on valmiudet välittää kieltä ja kulttuuria tavalla, joka vastaa toimeksiantoa, viestintätilannetta sekä kääntäjien ja tulkkien ammattietiikkaa
 • osaat käyttää ja arvioida kieli- ja käännösteknologian sovelluksia
 • olet kielipalvelujen ja käännösteollisuuden asiantuntija ja osaat laaja-alaisesti kehittää oppimistasi muuttuvassa yhteiskunnassa
 • sinulla on valmiudet työskennellä sekä itsenäisesti että osana tiimiä erilaisissa alan yrityksissä ja työyhteisöissä
 • pystyt itsenäiseen ja kriittiseen työskentelyyn alan tutkimustiedon etsimisessä, soveltamisessa ja tuottamisessa.

 

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä, ja voit suorittaa opinnot kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • kieliparisi kääntämisen ja tulkkauksen, käännösteknologian ja käännöstieteen opintoja (huom. jos kieliparisi toinen kieli on japani, opiskelet kielitaitokursseilla yhdessä kielten maisteriohjelman japanin opiskelijoiden kanssa)
 • tutkielma 30 op
 • suomen opintoja 25 op (käännösteknologian opintosuunnassa 15 op)
 • kääntämisen ja tulkkauksen opintoja tukevia opintoja

Koulutusohjelmassa on kolme opintosuuntaa:

 1. käännös- ja tulkkausviestintä
 2. käännösteknologia
 3. oikeustulkkaus

Käännös- ja tulkkausviestinnän sekä oikeustulkkauksen opintosuunnissa opiskellaan kieliparia, jossa yksi kielistä on suomi ja toinen jokin maisteriohjelman kielivalikoiman kielistä. Ohjelmassa on tarjolla maamme toinen kansalliskieli ruotsi, eurooppalaisista kielistä englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä, ja kaukaisemmista kielistä japani.

Jos suomi on vieras kieli, on suositeltavaa, että sisällytät kandidaatintutkintoosi suomen kielen ja kulttuurin opintoja.

Käännösteknologian opintosuunnassa kieliparia ei ole, mutta kandiopintoihin on suositeltavaa sisällyttää kieli- ja käännöstieteen opintoja, sillä monipuolinen kielitaito sekä kääntämisen tuntemus ovat eduksi myös käännösteknologian toimenkuvissa.

Lue lisää opintosuunnista.

Maisteriohjelmassa omaksut kääntäjän ja/tai tulkin ammattiin tarvittavat taidot ja tiedot (A- ja C-opintosuunnat). Koulutuksen keskeisiä alueita on kääntämisen ja tulkkauksen lisäksi käännösteknologia (B-suunta). Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle tulevana kääntäjänä tai tulkkina useita erikoistumismahdollisuuksia, kuten erikoisaloja (laki ja hallinto, kauppa ja talous sekä tekniikka), audiovisuaalinen kääntäminen ja kirjallisuuden kääntäminen. Tarjonnan laajuus kuitenkin vaihtelee eri kielissä opettaja- ja opiskelijaresursseista riippuen. Lisäksi maisteriohjelma sisältää suomen kielen ja terminologian opintoja sekä käännöstieteen opintojaksoja, joilla perehdyt kääntämisen ja tulkkauksen tutkimukseen ja teoriaan.

Ohjelmassa opiskelet kieliparisi molempia kieliä. Kieliparin toinen kieli on suomi, joka voi olla A-työkieli (kieli, jota kääntäjä/tulkki hallitsee parhaiten, tavallisesti äidinkieli) tai B-työkieli (erinomaisesti hallittu muu kieli). Kieliparin toinen kieli on englanti, espanja, japani, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Kieliparin ruotsi ja suomi opinnoissa pääset kääntämään myös muista pohjoismaisista kielistä. 

Osa opinnoista on kieliparista riippumattomia, osa kieliparikohtaisia ja osa useammalle kielelle yhteisiä. Monikielisyys toteutuu käytännössä seminaareissa ja harjoituskursseilla (muun muassa EU-tekstien kääntämisen ja oikeusalan kääntämisen kursseilla).

Opintojen edetessä kehität työelämävalmiuksiasi ja vahvistat alan teoreettista ymmärrystäsi. Kursseilla kiinnitetään huomiota myös tiedonhankintataitoihin sekä ammatillisen ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen. Opit käyttämään kääntäjän arjessa olennaista käännösteknologiaa kääntämisen apuvälineenä. Harjoittelet myös projektityötaitoja, tiimityöskentelyä sekä oman ja muiden oppimisen arviointia ja palautteen antamista.

Opintosi voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson, jossa pääset työharjoitteluun tai ulkomaanvaihtoon. Maisteriohjelmaan sisältyy lisäksi työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Kaikki laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat maisteriopinnoistaan opiskelijapalautetta oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Näistä ei saa opintopisteitä.

Lue lisää kursseista.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään maisterintutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jossa voit syventyä tutkimaan esimerkiksi erikoisalatekstien tai kaunokirjallisuuden kääntämistä, terminologian teoriaa tai käytäntöä, käännösteknologiaa, tulkkausta tai audiovisuaalista kääntämistä.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tieteellisen tutkimustyön perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, kyky tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Tutkielma kirjoitetaan pääsääntöisesti jommallakummalla opiskeltavan kieliparin kielistä. Lisäksi siihen liitetään kieliparin toisella kielellä kirjoitettu lyhennelmä.

Maisterintutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • osaat rajata valitsemasi tutkimusaiheen ja käsitellä tutkimusongelmaa
 • olet osoittanut perehtyneesi tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen
 • osaat soveltaa kääntämisen ja tulkkauksen teoriaa ja tutkimusmenetelmiä omaan tutkimusaiheeseesi
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa hakea johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Kielentutkimuksen tohtoriohjelmassa kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus on yksi painoalue. Muita tohtoriohjelmia ovat mm.

Lue lisää Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksesta.

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä. Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä.

Lue lisää opiskelijajärjestöistä:

KouKi ry on Helsingin yliopiston kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö
Humanisticum ry on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö
Osakunnat - Helsingin yliopiston osakunnat ovat poikkitieteellisiä opiskelijayhteisöjä
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa syvennät kielitaitoasi ja kulttuurintuntemustasi ja suoritat osan tutkintoosi kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkia vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun, esimerkiksi EU:n käännösyksiköissä.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Voit esimerkiksi toimia tuutorina ulkomaisesta yliopistosta tulleelle vaihto-opiskelijalle.

EMT-membership

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma kuuluu EMT (European Master’s in Translation) –verkostoon.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä muiden maisteriohjelmien (kuten kielten maisteriohjelman) kanssa. Eri maisteriohjelmilla voi olla esimerkiksi yhteisiä kursseja ja seminaareja. Käännösteknologian opetus puolestaan saa tukea kieliteknologiasta (Master's Programme in Linguistic Diversity in the Digital Age), jossa on kääntämiseen ja monikielisyyteen erikoistuneita tutkijoita ja opettajia.

Työelämäyhteistyötä tehdään alan yritysten lisäksi myös eri instituutioiden kanssa. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa tiedon jakaminen alan kehityksestä ja tutkimustuloksista, harjoittelu- ja työpaikkojen tarjoaminen opiskelijoille ja tilaustutkielmat sekä käännöstoimialalla käytettyjen työkalujen ja sovellusten käyttäminen osana opetusta.

Kotimaisia instituutioita ovat mm.

Kansainvälisiä instituutioita ovat mm.

Käännöstyökaluja, joita ohjelma käyttää ovat mm.

MemoQ - Member of MemoQ Academic Program

Memsource - Academic Edition

Plunet - Member of Plunet Academy

SDL Studio - SDL Academic Partner Program

WordfastOur curriculum includes a practice of Wordfast translation tools, courtesy of Wordfast LLC and Yves Champollion.

memoq pieni logo

Memsource logo

Plunet-logo

Wordfast-logo