Opiskelu

Oletko kiinnostunut luonnon perimmäisten mysteerien selvittämisestä? Haluaisitko olla luomassa ihmiskunnalle parempaa tulevaisuutta? Vai etkö oikein tiedä mitä haluaisit tehdä isona? Jos tunnistit näistä itsesi, niin fysikaalisten tieteiden opiskelu sopii sinulle. Meillä opit ratkaisemaan haastavia ongelmia loogista päättelyä, matematiikkaa ja ohjelmointitaitoja hyödyntäen.

Opintojesi aikana voit koota juuri sellaisen työkalupakin käytännön taitoja, teoreettisia sekä laskennallisia menetelmiä, jollaisen itse haluat. Erikoistumislinjasi voit valita kiinnostuksesi mukaan; kosmologian ja alkeishiukkasfysiikan parissa pääset perimmäisten totuuksien äärelle, ilmakehätieteissä ja geofysiikassa voit auttaa päihittämään ilmastonmuutoksen, materiaalitieteissä ja elektroniikassa saatat tehdä löytöjä, jotka mullistavat jokapäiväisen elämämme. Fysikaalisten tieteiden opiskelu on myös sijoitus omaan tulevaisuuteesi, sillä meillä oppimasi tiedot ja taidot ovat kovaa valuuttaa myös tutkimusmaailman ulkopuolella. Työelämä kaipaa osaajia, jotka eivät pelkää tarttua ongelmista vaikeimpiinkaan.

Lue ohjelman opettajien terveiset hakijoille!

Fysikaaliset tieteet tutkivat kaikkia olemassa olevia mittakaavoja pienimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuden skaalaan. Opinnot Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa perustuvat Suomen laajimpaan ja korkeimmalle kansainväliselle tasolle rankattuun tutkimukseen. Opinnot voivat johtaa niin fyysikon, meteorologin, geofyysikon, kuin tähtitieteilijänkin uralle. Koulutuksen päämääränä on kehittää ammattilaisia, jotka hallitsevat teorian, laitteistojen sekä matemaattisten ja tietoteknisten välineiden monipuolisen ja tehokkaan käytön.

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman suorittanut:

 • tuntee yliopistofysiikan ja tutkimuksen perustan ja ymmärtää sen merkityksen yhteiskunnassa
 • osaa soveltaa fysiikan periaatteita, matematiikkaa ja laskennallisia ja/tai kokeellisia menetelmiä luonnontieteellisiin ongelmiin
 • ymmärtää tieteenalansa erityispiirteet
 • osaa yhdistellä fysiikan eri osa-alueiden tietoja ja soveltaa oppimaansa todellisiin ongelmiin
 • osaa toimia ryhmän jäsenenä esim. projektityössä tai tutkimusryhmässä
 • ymmärtää englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta
 • osaa analysoida ja tuottaa tietoa omalta alaltaan ja viestiä sitä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään

Fysikaalisten tieteiden kandin perustan muodostavat kaikille yhteiset fysiikan perusopinnot ja matemaattisten ja laskennallisten menetelmien kurssit. Myös yleiset opinnot, kuten kieli- ja työelämäopinnot ovat yhteisiä. Näiden jälkeen opintoihin kuuluu opintosuuntakohtaisesti vaihteleva määrä fysiikan ja muiden fysikaalisten tieteiden, kuten teoreettisen fysiikan, tähtitieteen, meteorologian ja geofysiikan kursseja.

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa on kuusi opintosuuntaa:

 • Fysiikka
 • Fysiikan laaja-alainen kandi
 • Fysikens studieinriktning
 • Teoreettinen fysiikka
 • Tähtitiede
 • Meteorologia

Voit valita opintosuunnan halutessasi jo opintojen alussa. Toisaalta monilla suunnilla on paljon yhteistä, joten valinnan voi tehdä myöhemmin tai sitä voi muuttaa ilman, että aikaa menee hukkaan.

Lue lisää fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opintosuunnista.

Koulutusohjelmaan kuuluu laajasti fysiikan ja matematiikan tai muiden luonnontieteiden opintoja. Kaikille yhteisiä ovat mekaniikan, sähkömagnetismin ja säteilykenttien kurssit laboratoriotöineen, matemaattisia työvälineitä opettavat kurssit sekä tieteellisen laskennan ja data-analyysin kurssit. Opintokokonaisuudet koostuvat kurssipaketeista.

Kursseilla on tyypillisesti luentoja ja laskuharjoituksia. Osalla kursseista on myös laboratoriotöitä tai muita harjoitustöitä. Laskuharjoitukset ovat tärkeä osa fysiikan opintoja, ja niitä suoritetaan sekä ohjatusti että itsenäisesti tai vapaamuotoisissa pienryhmissä. Opintoja on mahdollista nopeuttaa kursseja tenttimällä, mutta pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu luentokursseilla, joihin kuuluu harjoituksia pienryhmissä. Monet ohjelman opettajista ovat saaneet tunnustuksia opetustaidoistaan, ja ohjelman opetusta on kehitetty fysiikan opetuksen uusimpaan tutkimustietoon perustuen.

Lue lisää kursseista

Luonnontieteiden kandidaatintutkintoon kuuluu kandidaatin tutkielma, jonka laajuus on 6 op. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, mutta siihen voi sisältyä lisäksi data-analyysia, mallinnusta tai kokeellista työtä. Tutkimuksellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Opiskelija tekee kirjallisen tutkielman itsenäisesti.

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä?Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moniin kysymyksiin!

Halutessasi voit hakea opiskelijavaihtoon. Perinteisten lukukauden ja lukuvuoden mittaisten vaihtojen lisäksi monet kansainväliset tutkimuslaitokset kuten CERN ja ESRF tarjoavat kesäharjoittelupaikkoja kandiopiskelijoille.

Fysiikan tutkimus on luonteeltaan hyvin kansainvälistä, ja kaikki tutkimusryhmät tekevät yhteistyötä myös ulkomaisten tahojen kanssa. Osa opinnäytteistä tehdään kansainvälisissä projekteissa. Fysiikan laitoksen henkilökunnasta merkittävä osa on muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Englanninkielinen opetus on kuitenkin pääsääntöisesti keskitetty maisteriopintoihin.

Fysikaalisten tieteiden opiskelijana voit suorittaa opintoja muissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa sekä hakea suoritusoikeutta muiden yliopistojen opintojaksoille (JOO-opinnot).

Fysiikan osastolla ja Ilmakehätutkimuksen keskuksella on aktiivista tutkimusyhteistyötä

 • yksityisten toimijoiden kanssa
 • muiden Helsingin yliopiston osastojen ja tiedekuntien kanssa
 • ja muiden yliopistojen, erityisesti Aalto-yliopiston kanssa.

Esimerkiksi ilmakehätieteiden, biologisen fysiikan ja lääketieteellisen fysiikan tutkimus on lähtökohtaisesti poikkitieteellistä. Fysiikan perustutkimukseen kuuluu valtiorajat ylittävä yhteistyö. Infrastruktuurit, kuten tutkimuslaitokset CERN ja ESRF, ovat kansainvälisesti rahoitettuja ja projektit toteutetaan usein yhteistyössä muiden tutkimusryhmien kanssa.

Osastojen tutkimusyhteistyö on erittäin laajaa ja kattaa kaikki maanosat Etelänapamannerta myöten. Tämä näkyy myös kanditason opiskelijoille ajankohtaisten tutkimusesimerkkien sisällyttämisessä opetukseen ja mahdollisuudessa osallistua vierailevien tutkijoiden pitämiin seminaareihin. Maisteri- ja tohtoriohjelmissa opetukseen sisältyy myös ulkomaisten vierailevien luennoitsijoiden pitämiä intensiivikursseja.

Kandiohjelman opintosuunnista fysiikan, fysiikan laajan kandin, teoreettisen fysiikan, tähtitieteen ja meteorologian opintosuunnat ovat suomenkieliset. Osassa valinnaisista kursseista opetus saatetaan järjestää englannin kielellä. Opintosuorituksissa (harjoitukset ja tentit) on kuitenkin aina mahdollista käyttää suomen tai ruotsin kieltä, ellei suorituskieleksi ole erikseen määritelty englannin kieltä.

Fysiikan opintosuunnan voi suorittaa myös kokonaan ruotsinkielisenä. Muissa opintosuunnissa voi suorittaa kaksikielisen tutkinnon (suomi/ruotsi). Tällöin vähintään 60 opintopistettä tutkinnosta suoritetaan toisella kotimaisella kielellä.